#4946: Röda Kvarn

X
i

eeeeeeeeeeeeeeeeeeee

99QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Program 5 öre.

utre 35 öre.

.eeeeåeRoi

ENDAST 2 DAG-AR.

Söndag d. 2 Aug. kl. 4-10 em, Måndag d. 3 Aug. kl. 6-10 em.

Vardagar kl. 6, 7, 8 och 9 till 10 em. Sön- och helgdagar dessutom kl. 4 och 5 em.

Skolungdom Och beväringsmän 25 öre.

QQQWQQWWQWQQQQG?

 

 

 

 

 

ÖQQQQQGQMQQQQQQQQQ

Musik av egen orkester. Kiiellmäslare JULIHS lill från Wien.

Kärlekens seger.

Kärleksdrama i 2 avdelningar. å

Efter PR. SOUILES berömda drama

"La Closerie des Genéts".

HUVUDPERSONER:
Kerouan .............................. .. Hr Bernard
General diEsteve ................... .. ,, Chameroy
Achille ................................ .. ,, Milo
Georg desteve ..................... .. ,, Herve
Louise .................................. .. Fr. Sarah Davids
Leona de Beauval ................ .. ,, Marcelle Schmitt
Lucile ................................. .. ,, Andrée Pascal

Samtliga rollinnehavare från Theatre Francais.

FÖRSTA AVDELNINGEN.

General dlEsteve hade efter en lång
och hedrande bana tagit avsked ur
tjänsten och slagit sig i ro på sitt gods
i Touraine. Hans enda son Georg, en
förhoppningsfull ung man, hade han en
gång i ett anfall av vrede visat bort
från sitt.hem. Georg hade nämligen i

.de parisiska salongerna gjort bekantskap

med en ung kvinna Leona de Beauval.

Han bönföll fadern att få gifta sig
med sin älskade, men generalen väg-
rade, sedan han anställt efterforskningar,
som till fullo bekräftade hans miss-
tankar, att den sköna Leona var en
äventyrerska. lVlen Georg lyssnade ej
till faderns föreställningar, utan gifte sig
med Leona.

Detdröjde emellertid ej länge förrän
Georg började finna, att hans fader hade
rätt i sina varningar och att hans hustru
ej var det-ideal han tänkt henne vara.
Deras samliv blev snart outhärdligt,
och den finkänslige äkta mannen drog
sig snart undan från sin hustrus sällskap,
bittert sörjande sin förspillda lycka.

=k =l=
=l=

Vi befinna oss i Georg dlEsteves
eleganta hem i Paris. Leona har nyss
emottagit sin bror, en äventyrare, som
förut avpressat sin svåger stora summor,
men som, när Georg kommit under-
fund med hans karaktär, blivit för alltid
bortvisad från Georgs hus. Han hade
dock nu smugit sig upp till sin syster
och bett henne söka av sin man erhålla
6,000 francs, men då Georg fick veta
att brodern skulle hafva penningarna,
sade han ett obevekligt nej.

De båda syskonen sutto nu och råd-
slogo om hur de skulle kunna förskaffa
sig penningarna av Georg, och brodern
beslutade skriva följande brev:

aBästa fru! jag är nära att göra
konkurs, och Ni vet vad konkurs för
env hederlig köpman betyder. 6,000
francs äro tillräckliga för att rädda mig.
Törs jag hoppas på Eder hjälp?
R. Danielf4

Georg satt i sitt arbetsrum, då Leona
inträdde. aEn gammal hederlig köpman,
som jag känner, har bedt mig hjälpa
honom för att undvika konkursff, sade

hon. "Se här vad han skriver", och
därmed, räckte hon honom broderns
brev.

Georg tvekade något litet, men läm-
nade henne summan, med vilken Leona
glad avlägsnade sig och inom kort över-
lämnade till sin bror. I

Då hon gått, började emellertid Georgs
misstankar vakna på nytt. Siffran 6,000
francs var ju alldeles densamma, som
han nyss vägrat hennes bror. Hastigt
skyndade han till sin hustrus budoar,
där han fann henne och hennes bror,
ännu stolta över den lyckade kuppen.
Då Georg fick se svågern, förstod han
genast det bedrägeri, för vilket han

 

 

blivit utsatt. Ursinnig av vrede, tvinga-
de han svågern att återlämna penningar-
na samt befallde honom att lämna huset.

Dagen efter skrev Leona till sin bror:

uKom i afton kl. ll till den lilla park-
grinden. Vad man icke velat giva oss,

skola vi taga.

Leona. U

På den bestämda tiden möttes de båda
syskonen. De försökte bryta upp Georgs
kassaskåp, men upptäcktes av Georg
som inträdde med en revolver i handen.
Med denna hotade han svågern, hvilken
genast försvann. Georg tvingade sin
hustru att skriva ett intyg att hon ej längre
skulle bära sin mans namn mot det att
hon ärvde hans förmögenhet.

Georg. reste därpå till sin far och vi-
sade Leonas intyg, och återvann snart
hos sin far och syster sin gamla sinnes-
frid. .

En tid efter Georgs hemkomst begav
sig familjen dyEsteve på besök till ge-
neralens ungdomsvän, lantjunkare Kero-
uan, Georg blev genast betagen i dennes
dotter Louise. Under deras promenader
i parken växte deras kärlek allt starkare,
och Georg beslöt att försöka bli kvitt
sin ovärdiga hustru och erbjöd henne
skilsmässa, men hon vägrade.

ANDRA AVDELNINGEN.

Då Louise, som ej vetat att Georg
var gift, anförtrodde honom, att hon
snart skulle bli mor och bad honom
skänka henne den enda upprättelse, som
var möjlig, eller att gifta sig med henne,
blev Georgs belägenhet förtvivlad.

Leona, som förslösat sin förmögenhet,
beslöt nu att hämnas på sin man. Ge-
nom att spionera på Georgs alla före-
havanden kom hon snart hans .hemlighet
på spåren; följde hans steg till bondgården
och en dag fick general desteve följan-
de brev:

"Ni, som håller så mycket på er familjs
goda namn, bör göra ett besök på Ke-
davecs bondgård, och Ni skall få se
något mycket överraskande.a

Generalen i sällskap med sin vän Ke-
rouan begav sig zDenast dit och fann ett
litet barn i sin vagga samt - sin dotter.
En ohygglig misstanke vaknade i den
stackars generalens själ. Blek av sorg
och vrede, frågade han: "Är detta ditt
barn?a och då Lucile, som av sin vänin-
na Louise blivit invigd i förtroendet och
i hennes ställe besökt barnet, som blivit

sjukt, ej ville förråda sin väninna i hr

Kerouans närvaro och därför teg, sjönk
generalen förkrossad till marken.

Louise, som av bondhustrun blivlt
underrättad om vad som passerat, skrev
genast till generalen följande brev:

"Tro icke något ont om Er dotter.
Barnet är mitt, men låt för Guds skull
icke far få veta något därom. Louise."

Nu blev generalen lugn, men Kerouan
utom sig av smärta och raseri.

m- Förbjudel för barn. m

.QQQQQQQQQQQQQQQQQQO

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

Kuponger -: 10 bilj. kr. 2: 50.

BR. Äm åeeeee

 

asseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeej

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain