#4942: Röda Kvarn

entré 35 öre.

(Kuponger gälla.)

 

 

 

 

 

 

 

PROE

 

 

Manskap, skolungdom och barn 25 öre.

 

 

 

 

 

(Ti

 

 

 

 

.

av sulislnrleslerl.

 

   

lllUllIllSllllI llllllEll llllllfllll [till llllll l.
lllll llyllllll: till llllllll BEEIl-lltllllltl.

 

ITALIENSK KONSTFILM.

 

llflll-lltlllllfl.

 

 

KXLV

 

Programö

"då

i; X

 

Drama i 3 akter.

EnZo Rembaldi, sekreterare hos den
rike fabriksidkaren Pedrocchi, satt vid
sitt med papper överlastade skrivbord.
Han öppnade en av skriv-bordslådorna
och drog fram ett fotografi av en ung,
vacker flicka, vilket han länge med be-
undrande blickar betraktade.

Plötsligt hördes hastiga steg närma
sig och dörren öppnades; Enzo hann
nätt och4 jämnt dölja fotografi-et bland
paipperen på bordet förrän originalet
själv inträdde i rummet. Det var hans
principals dotter Rosa, vilken- Enzo
länge i hemlighet älskat, men utan att
väga i ord uttrycka sina känslor.

Rio-sas ärende var att bedja sin fars
sekreterare skriva ut inbjudningskorten
till den stora fäst, som skulle givas om
några dagar till firande av hen-nes fö-
delsedag. Då hon lade listan å de in-
bjudna på bordet, märkte hon bland
papperen sitt fotografi. Hon llåtsade
dock om ingenting och avlägsnade sig
med en kall och stolt blick på den för-
mätne, som vågade höja sin blick mot
henne.

Enzo levde emellertid i sin kärleks
och sina förhoppningars värld. Han
såg därför icke, att ett par andra ögon
med kärlek och tillgivenhet vilade på
honom. Dessa ögon tillhörde hans
värdinnas dotter Lucia, en älsklig och
.intagande flicka. Men lEnzo, som blott
tänkte på sin principals do-tter, hade in-
gen tank-e över för den stackars Lucia.
I sin ovetenhet om hennes känslor drev
han till och med sin omedvetna grym-
het ända därhän, att han invigde henne
i sin 1kärlek till Rosa. Det skedde, då
han en "dag frå-n sin kärleks föremål er-
höll 1följande brev:

7Herr EnZo! Man har berättat för
mig, att lNi har en präktig tenorröst.
Vill Ni sjunga med mig en duett ur Car-
men vid den fäst, som min far ger med
anledning av min födelsedag?

Rosa Pedrocchi."

Han visade detta brev för Lucia .utan
att märka den stackars flickans blekhet
och tårfyllda ögon.

IDagen för Rosas födelsedag var inne.
Efter ett ståtligt dansnummer, "La Tur-
lana", kom aftonens glansnummer: du-
etten ur Carmen, av husets dotter och
lEnzo. Enzos röst klingade förträffligt,
ooh bifallet, som Ikom båda till del, var
stormande. lDå Rosa gick in i sitt rum
för att kläda om sig, följde den av sin
sto-rmande passion alldeles betagne En-
zo efter, förklarade sin .kärlek och föll
på knä för den stolta sköna, som dock
hånfullt avvisade honom i de mest så-
rande ordalag. Utom sig av förtvivlan
reste sig den stackars Enzo från sin
knäböjande ställning och störta-de ut ur
rummet.

Hemkommen till sin bostad insjuk-
nade han i en häftig hjärnfeber, som en
läng tid band honom vid sjuksängen.

Efter en månad hade EnZo tillfrisk-
nat. Men hans hjärta hade erhållit ett
obotligt sår och han lämnade Rom efter
ett hjärtligt avsked från sin ömma vår-

I
M"

öre.

 

 

Tillålel för barn.

darinna utan att ha märkt hennes kär-
lek.

Två år ha gått och EnZo har idkat
trägna sångstudier för de bästa lärare
och är nu färdig att göra si-n fullt
utbildade, härliga röst gällande. Men
under tiden har den milda Lucia tärts
av sorg. fH-ennes tanke följer :ständigt

den älskade, då hon i en tidning läste, I

att den berömd-e tenor-en Enz-o Rem.-
baldi skulle för första gången uppträda
på operan i Rom.

lDen stora dagen var inne.
åhörarna befann sig även Lucia. Sin-
nesrörelsen vid återseendet var för
mycket för den sjuka flickan, och hon
måste mitt :under föreställningen avlägs-

Bland

, na sig och av sin mor :föras hem.

Följande dag satt Enao i sitt rum på
hotellet och läste tidningarnas entu-
siastiska lovord, då en vaktmästare in-
kom med en praktfull bukett av de
v-eckraste blommor samt ett brev av
följande lydelse:

"Rosa Pedrocchi sänder den berömde
sångaren EnZo Rembaldi sina hjärt-li-
gaste lyckönskningar och hoppas snart
få äran av hans besök.,7

iMled ett bittert leende lade han bu-
ketten och brevet på ett bord ooh för-
sjönk i dystra tankar.

Då anmäldes ett besök. Det Var hans
gamla värdinna, Lucias mor, som nu

1inträ-dde och från Lucia överlämnade

en enkel bukett av violer samt ett brev
av följande innehåll: .

7iDessa enkla blommor kunna bättre
än jag omtala för Er min lycka och till-
givenhet."

EnZo mottog med innerlig glädje sin
gamla värdinna, samt åhörde med stort
deltagande berättelsen om, Lucias sjuk-
dom. Hans deltagande förbyttes till
rörelse och sorg, då han av den grå-
tande modern erfor att det var kärleken
till och saknaden efter ho-nom som var
orsaken till Lucias sjukdom. Han satte
sig ner och skrev till henne:

"Kära lilla vännen! Tack för blom-
morna! Jag sänder iE-der en orkeste-
plats i afton. Ingenting skulle glädja
mig mer än att få återse iEder. EnZo."

Men till Rosa skrev han:

7"Fröken Rosa! Jag glömmer aldrig
en skymf och jag har för gott hjärta för
att vilja komma til-l lEder.

:Elnzo Rembaldi."

Lucias glädje blev stor då hon läste
sin älska-des hjärtliga rader och då ett
bud anlände med en dyrbar kläd-ning
och en kappa samt ett etui innehållande
ett kostbart halsband, vilket EnZo sänt
henne. Lyckan och glädjen blev dock
för mycket för henne. Då hon skulle
taga på sig klädningen- och kappan dig-
nade .hon ned. Hon hade dock nog kraf-
ter .att skriva följande: "Jag älskar Er
och dör! lLucia".

iDå Enzo erhöll dessa rader skyndade
han till Lucia och då hon såg honom
komma reste hon sig upp och föll i
.hans armar. En kyss - och hon u-tan-
dades sin sista suck.

m

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

I:-
"W 1
I

 

I
.I

så

 

L

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain