#4940: Röda Kvarn

.J N
xlff

OBSJ Endast 8 dagar.
 :gl I 

imnnndnnnkmnmtmmndmn.

.(Kuponger gälla.) Manskap och skolungdom 25 öre.
veeeeeeeeeeeeeeeeeeee

 mole R. .m 
åäåäååääwämåmääm
Villllllltlllll llllllllll Blillfslll lllll lllll J. Bill-HENNES.
Vltl lllllllll lill llllllll [tilll-HENNES. . 

 

  

    

 

   

 

 

 

 

MH  "HW-

Särskilt uppmärksammat rvsvenskt: filmsdrama.

I (ärlek starkare än hat!

, eller .
Skogsdotterns hemlighet.
Ettwdrania från den svenska .skogsbyigden i 2 akter (fördelade på 26 tablåer).

OFFICIN: 1
A.=B. Svenska Biografteatern, Stockholm.

 

REGIE:
i vrcroafsiösraöiw.

 

PERSONERNÅ 1

FTattar-Johani . . . . . . . . . . . . i . . . Hr John Ekman .
Tattar-iElsa, hans syster . . . .  Fr. Doris Nelson
Skogvaktaren . . . . . . . . . . . . . . .. ll-Ir Richard Lund

Å:Allmoge av båda köne

VVramarnafrför iii. 

   

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeN

" PAna.1 stNsKA BIoGRArTEArERN

i giorts vid det vackra Älfkarleö, dels i

ymat skildrar på ett gripande realistiskt "

har nu utsläppt ett synnerligen fängs-I
lande romantiskt drama under titeln-
"Kärlek starkare.1 än hat" och som nu .

unga Tattar-Elsa ,.n1ed överhängande "
fara för sitt liv räddar skogvaktaren
 sannné qmanysoini hon .svurit att ha-
kta1 hela sin nv f- iranfaönen; Gender-

presenteras 1den konstälskande kino- ta vefter sedan hon slungats utför den
publiken. i - " g strida, virvlande forsen. 1.
inspelningen, som står under Victor Tattar-Elsas ofantligt påkostande roll

Siöströnrs mästerliga ledning, har dels

en hänförande svensk skogsbygd. Dra-

 

 

sätt, huru den ai bygdens folk förhånade

Dramats

Första akten.

kreeras av den unga skådespelerskan
Doris Nelson. John Ekman i brodern
.Tattar-Johans gestalt är också värd allt
beröm-

tablåer.

Q .

7. På dansgillet bland byns ung-dom.

1. rFattar-Johan och hans, syster.
2. :Den förhänade Tattar-Elsa. 1 8. Tjuvskytten i arbete.
3. Den unge skogvaktaren iinnerbe- 9. Skolgvaktaren synespå allvar fån- 1
hag i det vackra skogsbarnet. i I gad av Tattar-Elsas skönhet.
4.. Tat-tar-Johan får en idé. 10. yFörrådd! .
i [5. "- Alltså, medan du fångar skog- .11. Skogvaktarens uppriktiga kärlek

 

 

g

.

Q I Q

)Q Q

" == En enlevering-- lif automobil.  å
å
Q
Q

 

e Å
saaeea

Program 5 öre-

vaktaren, fångar jag annat vil-
1 lebråfd." . v
6. [Lockbetet är färdigt att utläggas..

Andra

13. Medan skogvaktaren vistas i El-
) sasL närhet får hennes bror o-

störd bedriva sitt olagliga skytte l "
inne i skogen.

14. Upptäckt. 4

15. Skogvaktaren på spåren. f 1 .

116. .(En ny, mera spännande jakt bör- -I l
lar. -

17. Jägaren fånga-s av villebrådet.

1.8. yDen gamla kvarnen,

 

 

lnnnrmmn

En bild för  dagen.

(Pappan avskedat .fästman-nen, som

är hans politiske rival och sätter 1Lflic-

rnen pensionisföreståndarinnan är pä-
passlig och underrättar iadern,"sä att
det blir han, som enleverar dottern.
När fästmannen kommer, är det pen-

v kan i Pension. Nu avtralas-en enlevering i l

ie- Förbjudet

Roande lustspel.

väcker genkärlek.
12. Den första kyssen.

akten-

19. En satanisk tanke skrider tillP ut-
förande. .

20. Dammlnckorna öppnas.

21. Kärleken i strid med hatet.

.22. Utför de virvlande forsarna.

23. Forsen hämnas. -

124. Med döden-för "ögonen-

r 25. Kärleken starkare än hatet.

26. Epilog. M 1

 

 

sionsföreständarinnan, som han träffar
på. Menxhandföljer efter -i sin auto
och lyckas snaDDa upp. fästmön medan .
pappans bil är i olagloch hinner till prä-
sten. kDen faderliga välsignelsen föl-
jer efter. "

för Å[utv-n.  

aaeeeeeeeaaea

f W Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

hälmhnn.

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain