#4934: Röda Kvarn

ståt-.fa " M -  i   .. L
N VE, tré.35 .örter Benväring och skolungdom 25Fore. Barn 15 ore.

I"  J, . f , geeeeeeeeeeeeeeeeees

:sasse mor-BR. .må
" jyaeeeseaeeseeeaeeee I

" PMusik "av P30113j"nlplgjsjgm, tanniner; x:ritar turism rm ren. J. Bitr-.artrit
" i. w iir ilvuem; nu .mtrl tittarna i

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

v

V Hjärtats " verksamhet."

 

å Den ostyrige lille Olle.

92999999

Program i 5 öre- ,

Liksom Bretagne har Auvergne be-

, .varat sina religiösa traditioner. i,
I Det är ettfav Frankrikes skönaste-

landskap. Låtom joss kastaen blick
på, vad man kan kalla, de sista res-

terna av en civilisation som går, ty-

snart Vkomma tågen att frustatfram i

Mycket intressant och lärorik är i
sanning denna studie över hjärtats
verksamhet. IDen åskådliggör ej en-

  


Daisy och Tom äro förlovade, men
en dag bli de oense. Daisy skämtar

Vmed Tom, som blir stött och går-sin-
väg i förargelseni;:qSedan-denförsta .
vreden gått över, söka Daisy och Tom 4 V1-

efter ett sätt att försona sig med var-V
andra. En spegel går sönder - det

 

se . i l. .f f AVER GN E. i. i sr

detta härliga berglandskap .och loko; .

I motivets visslingar skära igenom den
härskande stillheten, vilken hittills en.-

1 dast avbrutits av en tjurs bölande eller

trampet av de fem hästar som fordra-
des för att i dessa eländiga marker
kunna draga. fram diligensen.

dast människansfhjärta,.dess byggnad
och funktion, utan-även hjärtat hos en

I hel del högre och. lägrestående djur.

är ett dåligt omen, det vet även Daisy
- och Toin,rsom är född till diplo-
f mat, 4bfegagnar--Isig uhäravnför att bli i
tagen tillnåd-er.VV Han låtsas vara offer j 
för en-Vrolyckshändelse, .och r-nedtill-v
i hjälp av Daisys väninnor lyckas det
honom att beveka sin fästmö. "

 

 

 

 

GW

 rosor.

"DRAMA.

Ett litet .barn blir överkört av en
automobilist, under det att det är på
väg till sin far med mat. Den för-
tvivlade fadern vägrar "att taga emot
den hjälp, som bjudes av det ofri-
villiga upphovet till olyckshändelsen.

Under sitt tillfrisknande önskar
barnet en vit ros. Oaktat sitt armod;
skyndar fadern att uppfylla - denna
önskan.

Samtidigt har en medlem av aSvarta
Handentl tillskrivit automobilägaren
med uppmaning att överlämna en

betydande summa till en man somA

han skulley träffa på uppgivet ställe,

bärande .en vitÄ ros i. handen.. Den ,
ifrågavarande personenÅ underrättar

 

 

polisen och beger sig, åtföljd lav po-
liskonstaplar, till mötesplatsen. Hän-
delsen gör att det sjuka barnets far
just nu går förbi, bärande den vita
rosen. Han blir, trots sina protester,
anhållen och bortförd. Medlemmen
av "Svarta Handen", vilken hållit sig
gömd under detta uppträde, försöker
fly, men blir även arresterad. En

t konfrontation äger rum i det fattiga

hemmet. För att rädda den oskyl-
dige, erkänner den brottslige sin för-
brytelse. Till ersättning för det be-
gångna misstaget får den lilla gossen
en korg med rosor och föräldrarne
bli ägare till ett litet förtjusande
lantställe.

 

 

Roligt skämtnummer.

Farbror Martin är en ofta sedd gäst
hos Olles och Stinas föräldrar, men
barnen tycka ej om honom, därför att
han aldrigfhar något med sig ät dem,
och de besluta att bota honom.

m finaler  barn. m

 

Huru de utföra sitt beslut och leda
Ä det till ett lyckligt resultat, det är just
vad vår film berättar oss med mycken
livlighet och humor. n-

,

Umeå 1914.l Ab.-B. Västerbottens Nyheter. .

å
å
e)

 
  

aeseeeeeeeeeeeeeee.,;

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain