#4932: Röda Kvarn

En

lande
het.

yttre

dock

rädda

brev :

 

 

itä!

Program 5 öre.

FvÖierfllA. AWDElLN-INGEIN.

närheten av greve Valentins slott. Dä
greven en dag besöker lägret fängs-
las hans uppmärksamhet av den strä-

blickar i förening med hans eleganta

den Vackra zigenerskan. Sedan gre-
Ven avlägsnat sig försjönk hon i ljuv-
liga drömmar
kinder att purpras och hennes
att sträla. Emellertid har en af stam-
mens yngre män, Alesko, som, ehnru
förlovad med Mirkafvar häftigt för-
älskad iiSonja, åsett hennes möte med
greven och över-hopade
förebräelser.

Greven hade en dag stor fäst
slottet. Han föreslog sina gäster att
äse en zigenardans och sände sin be-
tjänt att hämta några medlemmar af
Zigenarbandet, och framför allt Son-
Den unga zigenerskans skönhet
och eldiga dans Väckte formligt ju-
bel bland gästerna. Mäst betagen Var

Vimmel förde han (Sonja afsides oclh.
förklarade henne sin kärlek och till
sin stora glädje fann. han att den Var
besvarad. Efter fästens slut reste det
älskande paret i automobil till gre-
Vens jaktpaviljon. Utanför dess gal-
llergrindar upptälckte Sonja ltill sin
förskräckelse en mörk gestalt;
var Alesko, som; följt hennes spår och
nu stack en biljett i hennes hand. Dlä
hon efter ett ömt avsked från sin äl-
skade blev ensam i sitt eleganta rum
i paviljongen, öppnade hon biljetten
och läste: 7lllag hörde dig lova gre-
ven att stanna i hans jaktpavialjong.
Om fyra. dagar kommer  tillbaka,
och ve både dig och honom. ont du då
ej följer mig. Alesko".

ANDRA AWDELtNlDNlGEN.
Fyra dagar ha förflutit. Pä afto-
nen den
plötsligt utanför sitt fönster en gäll
Vissling, zigenarnas Vanliga
Hon. förstod att. det Var Alesko. Hon
mäste lyda honom,  vida hon ville

hjärtat skrev hon följande avskeds-

 högt, men måste ändå lämna dig.
Om jag stannar, svävar nämligen ditt
liv i fara. Glöm mig! Din Sonja".
Dä greven återkom, fann han rum-
rnet tomt lodh på. bordet

 

PROE m

 

 

RU

 

 

 

 

 

 

 

Musik av egen orkester.

zigenartrupp har slagit läger i

hade samma, afton brutit upp

Vackra Sonje7 stammens skön- lämna nagra SWlr efter Slg-

Hans Vänliga ord och ömma I, u , .
tins saknad ar lika djup.

gör "även ett djupt intryck på .ha åter slagit läger

hennes
ögon

so m k omm a

att uppsöka greven, och en kVäl

att få visa honom deras barn.

henne med
pä

lentin". Förkrossad läste den
kars Sonja de hårda orden och
lade förtvivlad bort. För att bli
Aleskos förföljelser smög hon
nattens mörker
flykt i en övergiven halmk-oja.
Alesko .hade märkt hennes
lägsnande och följt hennes steg

Under fästens

Värden själf.

låg-erna; då. han ej fick

det skulle ingen annan göra det.

Ven till platsen och säg en k
med brinnande kläder och med?

marken.

tvivlan -igenkänrde sin älskade

fjärde dagen hörde lSonja sin Välförtjänta lön, stupad fö
kula.

sign al.

sin älskades liv. flerd sorg i

att höra att han var oskyldig d
Och sedan hon hade erhållit
löfte att sörja för deras lilfa

77Min älskade! Jag älskar dig

 

 

S-onjas av- för den Vilda zigenarhämndeu.

 

3 maj kl. 5-10 e. m. å

GAMLA K VARN

w Entré 25 öre. m

M FörbjudetI för bam. "M

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

 

skedsbrev, som han genomläsfte med
förtvivlan i hjärtat. Hans efterspa-
ningar Voro förgäves, zigenarbandet

f rän

sitt läger och var försvunnet utan att

Ett år hade gått, och greve Valan-
Zigenarna
i närheten
slottet. Sonja med sitt lilla barn på
armen lider fruktansvärt, utsatt för
sin stams hån och förolämpningar. I
sin förtvivlan beslutar [hon sig för

av

l stod

hon utanför slottets port. Till en la-
kej lwämn-aL-hon ett breVÄ-fvari handlaren :. .

Av

misstag lämnar betjänten brevet till
grevens moder. 1Förgrymmad lämnar
-hon följande svar: 77:Min son Vägrar
att taga emot er och ber mig skicka
er dessa pänningar. Grevinnan Va-

stac-
vack-
kvitt
sig i

bort 0th fann till-

Men
av."han inträdde i kojan och föraktfullt
blev avvisad, svor den Vilde zigena-
ren hämnd; han antände kojan uti-
från för att hon skulle omkomma i
äga henne,

rSnart stod kojan i lågor, och eld-
ske-net syntes från slottet. I spetsen
för nägra av slottets folk ilade gre-

Vinna i
ett li-

tet barn på armen störta ut från ko-
jan och efter några steg sjunka till

lMedan greven tog hand om barnet
och kvinnan, i Vilken han till sin .för-

, al-

drig glömda Sonja, förföljde de öv-
riga mondbrännaren7 som. snart fick

I" en

Men i ett rum. på. slottet läg den il-
la brända lSonja och Vid hennes föt-
ter knäböjde den förtvivlade greven.
Hon hade nog krafter att Visa Ihonom
hans mors brev och hade den glädjen

ärtill.
hans
barn,

drog hon sin sista suck i hans armar,
ett offer för sin kärlek och trohet och

-x

Ovanstående program visas Söndagen den

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain