#4927: Röda Kvarn

- Lördagen den [GL-Söndagen den I? Maj.

tf.fiftiif-rl

f-r .i i"
.ch 3-4

I? 3.5 öre.

räv

  

xx,

"En

    

 

Q
Q
Q
Q

 

 

Q,

Q
Q
å
Q
Q
Q
5

Program 5 öre.

a-.ar kl. o, 7, 8 och 9 till 10 em.

 

 

 

 

 

 

åäåääöäääääääöäåååäà

Misik av egen orkester. linserlmtsln lriiken l. Bllllttll tån Hugin.

Heltimmesskåde spelet

   

 

 

Drama i 3 avdelningar.

Första avdelningen.

Direktör Blackwell var ute nå affärs-
resa ooh besökte därunder sin vän yHamer,
i vars lieni han tillbrakto några .angenäma
timmar. Han fäste sigl diärunder särskilt
vid .sin vän-s son Richard, soim nyligen av-
lagt .ingeniörsoxanreny och .nu hjälpte ifa-
dern i hans affär. Med. sorg,I i hjärtat
tänkte Blackwell nä. sin vanartl-ge son
Herbert, vilken 1förorsakat sin .far manga
hekynrmer. Vid avresan erbjöd han Rie-
hard plats .so-in ingenjör i det stora. järn.-
vägslmlag, vars chef han var, ooh erlhju-
(landet mottogs med tacksamhet. .Riiehard
tillträdde omedelbart sin nya nlats och
var snart install-enad 4i sin nye. cth-efs heun.

.Strax efter isin hemkomst erhöll direk-
tör Blackwell ett lorov från sin- ison, vari
denne had om hängar.I Dä han .nyligen
erhållit en .större sunnmar, .nlelkade fadern
honom det fbe-gande.. Nå gta. dagar därefter
erhöll Blackwelle maka i .andra giftet,
den unga vackra Geinievieivie, ett lorev fi 11än
styvsonlen. Denne skrev att .han förfalskat
en växel oioh ov-illikorliigeni inlästhl lhava
nängar för att 1inlösa densamma. Diå. fa-
dern nekat :honoim lhjäln, load han styf-mo-
dorn skaffa svängarna ooh därimed .rädda
familjens hed-er. Genevie-ve var djunt
umn-örd. lllon hade ej .sjtällv en sä. stor
summa och ville ei hellier [meddela sin
.man något om saken. Hon (kom då. att
tänka nä Richard, vars groda förstånd orlh
säkra omdöme hon haft tillfälle iakttas-a,
oclh anförtrodlde honom stina hekyimimier.
Medan de stod-o och samtalade, lkoim di-
rektör Blackwell in i verkstaden. 1llan
blev på. dot högsta förvånad diä, han .såg
sin hustru och Ric-lhard nä. en undangömd
1nlats i livlig-t samspråk. .Hans svartsjnka
var genast väokt. .Omsorg-stulit hevalkade
han sin hustru och hans misstankar för-
dirllhlades då :han följande dag .säg henne
mottaga ett hreiv, som ityolktes hero-da
henne mycken glädje. Brevet var från
Richard, som imeldeliad-ei, att than lyckats
.anskaffa summan. w Samima kväll .anlän-
de llerlrert och lyckades osedrl .smyg-a. .sig
in i styvanoderns rum. Blackwell, som fhö-rt
röster frän sin lrustrus rum, iiliade dit för
att överraska henne. illi-orlbort hann. endast.
af sin styvlnor få. höra att hon eller inå-
-f-ron. i (hennes ställe .skulle 1träffa. honom
kl. 3 na bryggan 1vid floden, innan ihan
iöqrnuiale fönstretfoeh ihoninaide ut.

Andra avdelningen.

Diä. .Blackwell .steg in ii rummet. säg han
det ömma fönstret ooh sin hustrus förvir-
ring. Häftigt 1fråga-die han went som nyss
var .inn-e i rnlnimet, men Genevieve ville
ej. för fadern yn-na sonen-s vairrära och tee;
därför. à Dä. Gen-ovieve .säg sig ständig-t
bevaka-d aif imaunen. vågade hon ej vmöta
styivsonen nä den lrestäinrdnv .mötesnlatsen.
utan hail Richard gå tilll tmötet 1i. henne-s
ställe. Den svartsiuike iBlackwell hade 1-e-
nrellertld iakttagth deras samtal; olyck-
ligtvls hade han 1blott lhört orden: "Kl 18
vrå. strandibryggan". llan tog for givet, att
lll oharid1 och hans hustru hade ett ktirlieiks-
lnöte. à På lutsatt tid .stod Blaekwell vän-
tande, gömd loakoim ett träd. :Han ist-ån .sin
föramnlfade,W rival komma :ned nä. ibrygaan.
Förhlindad iav vrede rusade han fram,
nuen den oförhoreddo Richard i .strunen
och .slog :hoinoim till marken, lyfte (honom
sedan uinin och kastade lhonom i floden,
vars vågor snart sliöto  kring offret.

 

 

Handel-sen hadeI emellertid -ej försziggrätt
utan, vittnen. En f. d. lolkoimotivförare,
Jolhn Squlres, sonn Blackwell -afske-dat,
hade. .äskädat lräinlelsen. .Den stolta iBlaok-
well måste, nu kärna dennes tystnad .med
att. åter lnisiätta honom nå. sin: host. -
 .äter-vägen ifriån bryggan imötto Black-
w-ell sin son. Det :kom Ånu till förklaring
mellan far och son; den senare her-lättade
ånger-full allt, att than Ihlivit lovad thjälo
av sin istyvmor ooih att lhan :pä .st11=a.11if.ll)ryn-
gan skulle träffa. ihenne eller hennes om-
Ioud. Sanningen ystoiil .nu fullt Iklar för den
olyoklige Blackwell. [Hans hustru var o-
skyldig; Riiohand, .som velat nädda. liaiirs
sons thodeir, har han dödat. :Hans svartsju-
ka Ahade gjort lionom till nröudarel fFÖr-
krossad .stamnätr lhan hemåt. leld av sin
ännierfulle son.

Tredje avdelningen. V

Blackwell är nu en .bruten man. tyngd
1af samvetskval. yl-liain har den lbittra sor-
gen att iso .sin .gamle vän llaimer dö av
sorg föver förlusten asv sin älskade. son.
Livet lolir lhonoim en lbiörda och han theslu-
tar att med .sin son tbeigiva sig ut. på en
längre resa. .för .at-t stök-a. skingrasitt saim-
veitssiagwg och sin förtvivlan. Efter ett öimt
:farvtäl av sin hustru heger han sig; ästad.

Det tåg, varmed han. reser. fiöres av
Jolin Squires. lDenne tär drurleen redan
då. llan hostiger lokomotiivet oil-ih under vä-
gen snäller han ytterligare nä sitt nns.
lllan. hjuder även sin ieldlare att driclka,
.men då. denne vägrar, överfallen han ho-
nom med hugg och slag. Snart äro .de brä-
dn .männen inbegripna. :i en häftig: strid.
läimnande lokomotiiv-et utan tillsyn. Tåg-ot

s

eur med ursfi-ninie fart.

lfrän motsatta hiället .kommer 4ett loko-
imotiv .susande i full fart, utan förare, se-
dan denne under växling vrid en station
fallit .av lolurmotivet. Man .märlk-er genast
olyokan, 1telenrnfanimiraterna arhefta, alla.
stationer utefter hela .iännväg-sliujeu war-
skos och sloiiniisignaler gifvas. Men signa-
lerna. ohsferveras fit-ke af den druokne lo-
ikornroftiivföraren, .som fortfarande iär inhe-
.griinen i sin väldsanima :kamp med elda-

ren. Snart .stöta .snrälltäfg-et ooh det :herre-

lösa lokomotiivet .i full fart iihon. lD-et hlir
e, n. fruktansvärd .kata strof. Vannarn a s
snillror råka. i lrrand, och frän de krossade
och brinnande vagnarna höras massage.-
rarnns skärande ängestskriik.

Snart kommer räiddningsimnilskan till
platsen oeih nättidningsarlhetet härjar.
Blackwell är att en. sluimn oskadad im-en
.snart skall han fiå. .se en syn, 1som komtmer
honom att önska., .att han o-mlkoimunlit i de
.krossath vagnarna. Han får se .sin son lig-
 iutsträokt nä. hanvallen, krossad och
död. Med ett ännestron kastar  den o-
lyrlklige fad-enn. över den döda knoiuinen.
Straffet har dralrhat fhonom i hans ende,
son.

Den olyiokliige mannen svävar e .läng-e.
mellan llv och död. iDå. than låter vaknade
till sans f en bruten .giulblre - .i sitt heim
och 1öininnade sina ögon,  han ett nar
sorgsna, men .nuilda iorli deltagande ögon,
blicka in i hans. och en .mjuk hand med-
.lidisaimt smeka hans brännande panna. iDeit
var .hans oslkyldiga hustru, soim ömt dei-
tog i hans sorg-p llitörd tryckte than hennes
hand. [Skulle hennes ömhet och 1deltagan-
de återföra ifriden .till hans ikvulda hjärta?

 

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

Sön- och helgdagar dessutom kl. 4 och 5 em.

Skolungdom Och beväringsmän 25 öre. Kuponger : 10 bilj. kr. 2: 50.

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

eä eRoeR.. åeeeee

=ä6ä6äa6äääääääöää

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain