#4917: Röda Kvarn

IFr. e. m. Måndagen den 13 Juli.

Vardagar kl- 6, 7, 8 och 9 till 10 em. Sön- och helgdagar dessutom kl. 4 och 5 em.

 

å)
e
å
g
e
e
e
e

QQQQQQQQQQ

Program 5 öre.

öre. Skolungdom Och beväringsmän 25 öre.

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQG

 

 

 

 

 

äätåömääåeäeåäääömäm

Musik" av eeen orkester. Kaeellmäslaee JULIIJS TlHl från Wien.

in äras hämnar

Drama i 3 avdelningar.

. INNEHÅLL:

På den stora varieth Imperium.
rådde stor uppståndelse. Den fira-
de- och bortskämda eprimaedonnan No-
ra Fiord hade icke varit nöjd med
den reklam man gjort för henne- oich
i vredösmod lämnat lokalen. Dä er-
inrade sig selnieteraren1 en ung söm-
merskae, Var-s härliga röst tjusat ho-
nom, då hon sjöng Vid. sitt arbete.
Hon skulle säkert pä ett utmärkt
sätt: fylla: den nyeckfullai primadon-
nans plats. Han meddelade genast
direktören. sin plan och denäne gick
genast med på förslaget. :Sekretera-
rene skyndade genast till den unga
flickaen, hvars namn var Giovanna,
men till hans förvåning .afböjde hon
erbjudandet, ty h-on ansåg. ene Varieté
Varae ett syndens näste. - .Mon in-
nan dagens slut skulle Giovanna än-
drat tankar. eDä hon Var pä väg till
den ateljé, för hvars räkning hon ar-
betade. råkade honi nämligen tappa
ene dyrbar sidenkläfdening i en vatten-
puss på gatan. 1Vidilframkomsten till
ateljén befanns klädningen totalt för-
därfvad. Den stackars flickan blef
öfver-öst med skymfordi och fick  u-
tan betalning, hvar-jämte meddelades
att hon ej Vidare skulle erhålla nä-
got arbete. Hemkommen till sin
bostad möttes hon] af underrättelsen
att hennes mor var sjuk och att hon
behöfdee pängar till läkare och medli-
cin. Vad skulle den staeckairs.flickan
nu göra; hon. saknade ju själf medel

till det nödvändigaste. Dä kom hon.

att tänka på det anbud som gjorts
henne och skyndade genast till se-
kretleraeren, som. blelv utom sig av
glädje och genast begaf sig till Va-
rietén, deär hon inför direktören fick
provsjunga. Denne blev genast för-
tjust i hennes vackra röst. Snart var
allt uppgjort och Giovanna erhöll
genast 31010 lire i förskott på sitt bli-
vande gage. Hon gick genast till när-
maste postkontor och sände en del
af summan till sin sjuka. moder. Da
hon lämnade postkontoret glömde
hon sig Väska pä ett bord. En ung
man, som befann sig pä postkonto-
ret, skyndade efter henne med vä-
skan. I sin, förlägenhet tappade hon
det nyss erhållna postkvittot, vari
hennes-namn och adress Voro uppgiv-
na. Denna. papperslapp lämnade den
unga mannen ej tillbaka utan stop-
pade den med ett belätet leende i sin
ficka. Glad skyndade Giovanna hem,
ej anande att den nyss inträffade
händelsen pä ett tragiskt sätt skulle
ingripa i hennes öde. I

Den unga flickan arbetade med
liv och lust på, sin utbildning och
snart var hon färdig att. debutera.
Samma dag debuten skulle äga rum
erhöll hon ett brev, undertecknadt
Paolo Oleandri, och i hvilket han
meddelade att han samma afton ef-
ter föreställningen skulle hämta
henne ä varietén. Brevavsändaren
var den unge man, som en gång på
postkontoretl lämnat henne hennes
bortglömda väska, och med ledning

 

 

af adressen  postkvittot hade han
uppsökt den unga flickan och presen-
terat sig som arkitekten Paolo Ole-
andri samt genom sitt artiga och för-
bindliga sätt vunnit den unga flic-
kans förtroende och inom kort även
hennes kärlek. - På atftonlen strax
före föreställningen erhöll Giovanna
ännu ett brev av följande innehåll:
"Den som under namn af Paolo Ole-
andri lofvat gifta sig med er är in-
gen annan än greve Pietro Vald-ana.
Han är redan gift och kommer att i
afton med sin grevinna .närvara Vid
er debut".

LDetta meddelande träffade den un-
ga flickan djupt. Bruten och förkros-
sad vatcklade den aermae debutanten
in pä scenen., men dä. hon i en af lo-
gerna  den man som hon skänkt
sitt hjärtas första varma kärlek, i
sällskap med en annan kvinna, sveko
krafterna: henne olch hon föll av-
svimmad ner pä scenens golv. Bidän
gick ner och den sanslösae Giovanna
bars in i direktörens rum, där hon
snart komt till sans. Bland dem, som
skyndat till hennes bistånd var även
grelvlen, men Giovanna Visade honom
med en stolt och föraktlig ätbörd pä
dörren.

lSorgen och harmen över grevens
falsk-het kommo den unga flickan att
fattat leda Vid storstadens liv. Hon
bröt sitt kontrakt, och efter nägra
dagar Var hon äter. ehemima i sin
mors enkla, lantliga tjäll. Den unge
läkare.y som skött hennes moder, fort-
satte sina besök även sedan denna
lblivit frisk. Han hade nämligen fat-
tat kärlek till Giovainna och snart
fann han denna besvarad. Efter tre
månader var hon hans lyckliga hu-
stru. Det Var fäst hos greve Alduro,
vilkens barn den unge läkaren räd-
dat till livet. Giovanna och hennes
man samt greve Valdana voro även
inbjudna. Vid synen-af den man, som
sä trolöst bedragit henne, var Gio-
vanna nära att falla i Vanmakt. Gio-
vannas skönhet väckte åter k.grevens
passion. Dä doktorn mitt under fä-
sten blev -bortkallad till en sjuk,
smög han en biljett i Giovannas hand
i Vilken han Wbadl om ett möte, och
hotade, om detta ej beviljades, att
uppenbara hennes förflutna för hen-
nes man. Efter långa själsstrider be-
slöt hon att bevilja mötet. Dä greven
segelstolt nämde sitt pris och med
våld Ville sluta henne i sina armar,
grep hon en på bordet liggande pi-
stol, som hon aflossade mot honom;
död sjönk han till golvet. - Vid
knallen af skottet hade gästerna och
värdfolket skyndat till. eStolt förkla-
rade Giovanna att hon hämnats på en
usling, som Ville förgripa sig 4på
hennes ära; därpå kastade hon sig
till sin makes bröst, och då. hon i
hans trofasta ögon läste kärlek och
tillit till henne, kände hon, att vald
som än inträffade, skulle hon alltid
bibehålla sin ädle makes ömhet och
förtroende.

m" Förbjudel för barn. m

QQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Umeå 1214. A.-B. Västerbottens Nyheter.

Kuponger : 10 hilj. kr. 2: 50.

.eeeeå P R o e R. .m seeeee

"åäääeäaäööääää

 

 1.?

 

ääääääöåääääääaääämf

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain