#4915: Röda Kvarn

Vardagar kl. o, 7, 8 och 9 till 10 em.

 

 

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Program 5 öre.

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q)
ä)
QQ
Q)
iQ
Q)
EQ
éQ
éQ
GQ

Fr. o. m. Måndag den 6 juli.

Sön- och helgdagar dessutom kl. 4 och 5 em.

öre. Skolungdom Och beväringsmän 25 öre. Kuponger I 10 bilj. kr. 2:50.

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 

ERÄID

QQQQQQQQQQQQQGQQQQQG

 

 

 

 

Musik av ligen nikesler. Kapelimäslare JIJLIIJS TlHK från Wien.

 

   

Skådespel i tre avdelningar.

FÖRSTA AVDELNINGEN.

Då Lisa Mark efter sina föräld-
rars död stod utblottad och lensam i
världen, gällde det för henne att ska-
pa  en framtid. Hon beslöt att
ägna sig åt teatern, för Vilken. hon
kände en oemotståndlig kallelse.

l besittning av en god uppfostran,
ett Vackert ansikte och en präktig fi-
gur, tycktes hon också äga alla för-
utsättningar för att lyckas, men för
att kunna uppehålla sig hade hon va-
rit nödsakad att taga plats som lek-
tris hos kommerserådinnan Berk.

L denna rim (ich ansedda familj
trivdes hon mycket väl. Sonen i
huset, den unge Kurt, visade henne
ett stort intresse. Han måste erkän-
na, för sig själv, att han älskade sin
mors sällskapsdam.

lnom kort fick Lisa. till sin stora
glädje ett brev från direktören för

Colisleumteatern att infinna-sig hos i

honom, och kunde hon efter samman-
träffandet med honom meddela sina
Vänner att hon var engagerad.

Nu började för den unga flickan
en tid av strängt arbete, och snart de-
buterade hon i en historisk  och
gjorde en stormande succes. Efter
föreställningens slut trängdes teater-
habituöcrna i hennes loge och över-
höljde henne med lovord Och blom-
nior.

Bland alla ide uppvaktande hade
hon endast ögon för-en: den unge
Kurt Berk, Vilken hon hade att tac-
ka för sin triumf och vars kärlek hon
nu kände, att hon besvarade.

Aven han triumferade denna af-
ton, ty han fick äran att följa: den
firade divan till hennes hem.

ANDRA1 AWDELlNlNlGEN.

En dag blev Kurt inkallad till sin
far, som meddelade att det nu Var på
tiden att han övergav sitt ungkarls-
liv och gifte sig. Fadern hade nu ett
gott parti i kikaren för sonen, och
han överräckte till Kurt ett brev av
följande lydelse, som han nyss erhål-
lit från en god vän:

77Bäste vän!

Ditt, brev motsvarar just min kä-
raste önskan. Också jag skulle vara
lycklig över att. se :Kurt vara gift med
min dotter. I morgon kommer jag till
dig för att. tala om saken.

Vännen Enard."

En hård strid utkämpades inom
Kurt, då han ställdes inför detta val,
men slutligen segrade den faderliga
myndigheten och viljan och han lo-
vade foga sig efter faderns önskan.
Följande dag infann sig Enard, och
partiet uppgjordes.

En afton, då Lisa efter teaterns
slut, stolt och lycklig över det bifall
hon rönt i Ien ny roll, kom hem i säll-
skap med några stycken beundrare
av sin skönhet och konst, fann hon
på sitt bord ett brev, som på ett grymt
sätt ryckte henne ur hennes lycka.
Det var från kommerserådet Berk,

 

 

Kurts far, Vilken icke hade en aning
om sin son förbindelse, och lydde:
77Min frökenl

Vågar jag bedja Coliseum-teaterns
förtjusande primadonna att deklaine-
ra några verser hos mig med anled-
ning av min sons förlovning med
kommerserådet Enards dotter. Jag
säger i förväg tack! J. Berk.,7

Slaget kom plötsligt och förkros-
sande. Hon bad gästerna avlägsna
sig och nedsjönk därefter vanmäktig
i en stol. Då Kurt som vanligt kom
för att hälsa på henne, tog harmen
överhand. Hon tog fram brevet och
visade honom det samt frågade om
det Var sant.

iDå han ej kunde förneka sannin-
gen, reste hon sig stolt och Visade ho-
nom föraktfullt på dörren. Utan
att säga ett ord avlägsnade han sig.

iFöi-lovningsaftonen var inne. Lisa;
anlände och fullgjorde sin del av pro-
grammet. Men då. hon slutat upp-
läsningen, sveko henne krafterna, och
då hon skulle falla i golvet tog bru-
dens far mot henne i sina armar och
förde henne in i ett annat rum, där
hon så småningom återhämtade sig.

Därefter ledsagade han henne till
hennes hem och visade den ömmaste
omsorg om hennics hälsa. Lisa beslöt
att draga fördel av situationen. ln-
nan han lämnade henne denna afton
hade hon genom sitt raffinerade ko-
kette-ri lagt honom för sina fötter och
gjort honom till sin slav.

TRDU AYVUELiNllNGlEi

lSeidan Lisa väl hade fängslat kom.-
merserådet Enard i sina bojor, sände
hon. honom en dag följande brev:

77 Kärastel Ni kan icke giva Eder
dotters hand till len man. som trots al-
la löften överigivit mig. Kom och
säg mig i afton att deras förlovning
är uppslagen, såvida Ni önskar för-
bli min vän. Lisa."

På aftonen efter föreställningens
slut infunno sig två personer i Lisas
klädlogle. Den ene var kommerserä-
det Enard och den andre Kurt. Lisa
avskedade iKurt med en stolt åtbörd
och mottog Enar-d med en Vänlighet,
som kom iKurt att skära tänder av
svartsjuka. IP den bukett, som Enard
överlämnade låg ett brev av följande
lydelse:

77Älskling! Eder önskan är upp-
fylld. Förlovningenl  uppslagen.
Vågar jag nu hoppas, att Ni icke för-
blir okänslig för Er tillbedjares lyd-
nad.. Ertard."

Med ett triumferande leende läste
hon detta; som belöning fick han föl-
ja henne hem. Stolt trädde han in
i den eleganta bostaden. Det dröjde
icke länge förrän Kurt störtade in i
rummet, kastade sig för Lisas fötter,
bedyrade att han älskade henne och
bad henne glömma. vad som varit.

Inför hans passionerade böner smäl-
te stoltheten. an föll med en för-
låtande blick i hans armar - och E-
nard smög sig skamflat och ursinnlg
bort.

m" Förbjudel för barn. "m

åeeeee

.Gääöääåäääääääääöäi

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

Q

QQQQQ6QQQQQQaaEQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

l
i

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain