#4911: Skärgårdens biograf

I I söndag den 2 Aug. kr e-io em.-

 

Program 5 öreI

ax

 

Q)9999QQQQQQQQQQg999QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Entré 35 öre. Reserv. plats 50 öre. Kuponghäften I 10 biljetter 2,50.

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 

 

 

 

 

iéxfeeeeä P R 015 Rl Im åggw

QQQQOQOQQQQQQQQQQQQ

Picmamusiir li!! Iviidemaa.

PARIS. Herr James Hennessys
"Lord Loris" riden av herr Alec Car-
ter blev vinnare i Grand Steepleloppet
vid Auteuil under president Poincarés
närvaro. - GARGAN, Frankrike. Max
Pigon utför 7"lobagan - dödshoppet".
--- PARIS. President Poincarö besö-
ker lantbruksutställningen. Det ihål-
lande regnet hade förvandlat utställ-
ringsplatsen till en verklig sjö. -
ATHEN. Konung Konstantin I och den
kungliga familjen äro närvarande vid
en fest i Stadion. - PARISERMOIDER
Nyheter från Leonard. - LYON,
Frankrike. Landshövdingen inspekte-
rar kapplöpningsbanan i Lyon, varest
den franska grand-priX-tävlingen kom-
mer att äga rum den 4 juli. De talrika
deltagarna träna för denna tävling. -
CASABLANCA, Marocko. En automo-
biltävling med många hinder. I Rabat
lyckönskas deltagarne av general Lya-
utey. Notz segradermcd en 7Conti-
nental"-"vagn. - BERLIN. 1Kejsar

Pä sin dödsbädd testamenterar ny-

 byggaren St; Clair till sin son Harry
"i hela sin förmögenhet med undantag av
 S slavar, Onkel Joe, hans hustru och
I: deras sex söner, åt vilka han återskän-
7. ker friheten.

Onkel Joe, som kvarstannat hos

 Harry i egenskap av tjänare, ser med
 sorg sin unge huslbonde alltmer hän-
 giva sig ät spelpassionen. En vacker
I dag tvingas den unge St. Clair på

grund av en betydande spelförlust att

 underteckna en förbindelse som ställer
"i honom inför Valet att utbetala 10,000
w dollars eller ock gå från hus och hem.

 

 

 

 

PATHE-JOURNAL Nm 1278.

Wilhelm och kejsarinnan Augusta Vic-
toria åse de "Olympiska spelen" för
militärer. - OOlNSTAlNTIA, Rumä-
nien. Ryske kejsaren med familj mot-
tagas av konungen och drottningen av
Rumänien. - PAlRllS. Eleganta del-
tagare i "Drag-dagen" vid .Auteuil -
LOjIXIlDlOlN.I Livregementet defilerar
förbi konung Georg med anledning av
faninvigningsfesten. - STOCKHOLM.
Första livregementet till hästI parade-
rar framför prins Carl. - 1Stl-IlAlIXIlGHAI,
Kina. Upprorsmän, som hava blivit
arresterade, emedan de hava utdelat
vapen för att kunna bemäktiga sig den
kinesiska arsenalsbyggnaden, ställas
inför en kinesisk-fransk domstol. -
OKleAll-I-AMA, U. S. A. Pierce lOil Com-
panyls oljebehållare har blivit ett byte
för -lägorna Flera tusen hektoliter
oljaI förstördes. -4 DE HlUIMjOIRlS-

I TISIKlA MlOlDElN av karrikatyrteckna-

ren (i. Gros.

 

en hänivne slaven.

AMERICAN KINEMA.

[För att rädda sin husbonde från 
fullständig ruin förmår nu Onkel Joe 

sin hustru och sina söner att sälja sig
som slavar för att skaffa pengar. Nu

börjar ett nytt liv såväl för den unge 

husbonden, som för hans forna tjänare.

Emellertid har Harry begivit sig till .
. fjärran västern, där han lyckats pà ,,
nytt skapa sig en förmögenhet. Han f

återvänder. nu skyndsamt till sin forna

hemtrakt samt friköper av tacksamhet i.
den trogne Onkel Joe och hans familj 

från deras grymma husbönder.

 

Svenska pointerklubbens första

specialutställning.

IVlax och doktorinnan.

LUST SPEL.

Detta är en spirituell kritik över den
numera så aktuella kvinnolfrågan.
Kvinnorna ha förvärvat sig rätt att in-
tränga i yrkesgrenar, som förr i värl-
den Voro reserverade för männen. Men

vad blir väl resultatet av detta saker-
nas tillstånd? Det är just vad vår film
med fin ironi och oemotständlig fhumor
berättar oss.

MAX LINWDERS HITTILLS BÄSTA LUSTSPEL.

m" Tillålel för barn. är

QQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

e

PVic

Q
Q
Q
Q
(Q
((9
Q
Q
Q
Q
O
Q
G
((5

  

av.

åQQQQQQOQQQQQQQQQQQOQQQQQOQQQQ

Information

Title:
Skärgårdens biograf
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain