#4910: Skärgårdens biograf

i Lördag den l Aug-kl. 7, 8- o. 9 em. . V

Entré 35 öre. Reserv. plats 50 öre. Kuponghäften I 10 biljetter 2,50.

PROERHlTl

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pianomusikflili bilderna.

I Themsen sllinlll lill lxllrl lill Winlsll.

Poeterna ha beslunget Themsen och 4. från Oxford till Windsor och det är de
målarna (ha fäst den pä duken. Sär- härligaste scenerier, som rullas upp
skilt är T hemsens tavla med sina ljusa, framför oss. Slutligen fä vi se Wind-
läcka färger, vida berömd. sors befästa slott, där fordom norman-

Bilden visar oss Themsens stränder diska konungar bodde.

i

 w.

 

 

 

 

 

Efter A. HENNEOUINS och A. HILLAUDS vådeville

i två avdelningar.

Aristide Bouvaniéerc var en sä .blyg - Min käre son!

ung man, att de unga flickorna kallade Jag har .på din Önskan brutit med l
henem Pelle? Oeh dfeVO mycket 11015 den Vackra Rut och kommer i stället
med henem- att om 14 dagar ingå äktenskap med

Han ansågs dock, trots detta, för ett fröken Anna Pacet, Vilken helt nyligen
gått parti och hade ej lbehöft riskera ett lämnat pensionen, där lhon uipplfostrats.
avslag, om han vågat fria till någon av På samma gång som du skickar mig
flickorna i de familjer, där han umgicks. penningar, så sänd äfven mina papper

För tllllället umgicks lllan mycket lllos samt innerslut även dina egna, ty nu kan
hr Bridet, vilken sedan han lblivit änk- du in äkta en eV frökneme Bridet-
ling bodde med sina tre döttrar på sin Din tillgifne ifar. "
lantegendom.

1Fjorton dagar därefter gifte sig baron
Boucaniére med fröken .Anna Pacet,
och 1samidigt fick värden på hotell
Guldlejonet i Ormcalux ett telegram av

1 följande lydelse: Y

Aristide var en storrgiunstling hos hr
Bridet, och även Aristide tyckte mycket
om de tre döttrarna, ehurluha-n ej visste
vem av dem han lföredrog.

En dag, då han var pä besöklhos iBri- i "I

det, fick han en idé. Han lkunde ju :fria - RelSeYVefa Tum lfölf Dame eeh hans
skriftligt, då han ej vågade muntligt fru, vilka skola tillbringa smekmånaden
framföra sitt ärende. Hun satte sig så- - däf- Alflsllde Belleamefe-

ledes vid gubben lBridets skrivbord och

Q  . Gcnast efter vigseln alvreste baronen
skrev pa ett paippersark folljande:

och hans unga hustru till Ormcaux och
- Bästa fal-bror! togo in på hotellet. Samtidigt anlände
även dit prinsen av Cypern med tre in-
bjudna damer samt Aristide och Bridet.

Den flyktige baronen flammade ge-
nast upp för en av de tre damerna, läm-
nade sin unga hustru ensam i sitt rum

1 och begav sig genast ut päy ett jaktpar-
ti tillsammans med prinsen och de tre
damerna.

Den första baron Bloucaniére mötte
efter återkomsten från jakten, då han
med den främmande damen, som han
ivrigt kurtiserade, intrlädde på hotellet,
var den kvinna han övergifvit. För-
skräckt skyndade hon ut o. våfgade sig
sedan ej tillbaka på hela kvällen.

Skänk mig till äkta en av edra dött-
rar, det gör detsamma vilken; jag har
alltid hoppats få tillhöra er lysande fa-
milj. I Aristide.

Dä Bridet kom in och fick läsa detta,
blev han mycket förtjust och ledde ho-
nom Iut i köket, där hans tre döttrar
belfunno sig.

-l Se här, sade han, välj vem du vill!

De tre flickorna rodnade och av-vak-

tade vem av dem som skulle bli den
lyckliga. .Aristide blickade förlägen
från den ena till den andra. Situationen
avbröts hastigt lav lhr lBridet, som kom u ,
inruisande och förklarade, att han ej vil- Rut lämnade rummet Och begav Slg
le1 skänka någon av sina döttrar åt Ari- 1 ut lnhOtelfets Samhngstum"
Stlde. - f Har traffade hon prinsen av Cypern
och hans sällskap, vilken artigt bjöd
henne deltaga i sitt och sitt isällskaps
supé.

Under måltiden väcktes den unga1
fruns vrede mot hennes .pliktförgätne
man; hon tog upp ur fickan sin vigsel-
attest och rev den i två bitar, samt för-
klarade, att hon genast ämnade lämna
hotellet och sin man.

.Den artige prinsen tog bitarna av1

Samtidigt pekade han på en notis i
tidningen av följande lydelse:

- Äter en liten skandal. :Baron Bo-
ucaniöre dansade i går offentligen tango
med "den vackra Rut" - hans senaste
erövring.

Aristide lblev både upprörd och led-
sen, men lyckades blidka hr lBridet, se-
dan han .skrifvit och för honom visat föl-

 

 

 

]ande brev. attesten ooh började läsa.

-- Far! Till lfölid av ditt skandallösa I detsamma inkom Aristide. Prinsen
uppförande har herr Bridet nekat mig räckte honom skrattande papperet, och
sin dotters hand. Bryt din förbindelse Aristide läste:
med den vackra Rut. Giftermål mellan Aristide yBou-W

Dln föl-tvivlade son1 Aristide, caniére, född den 23 oktober 1887 och
i , Anna Pacet. ..

Detta brev gjorde verkan o. Aristide - -I-Ial utropade han, - jag har ta-
erhöll efter någon1 tid från sin far föl- git miste! I stället för min fars papper
jande glädjande brev: har jag skickat mina egna.

 

 

 

ååwmä

  Föfåjdldel för barn. .M- 
LL.X 

Program 5 Öre. - Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

Information

Title:
Skärgårdens biograf
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain