#4909: Röda Kvarn

Endasl 3 dagar Måndag d. 27-0nsdag d. 29 Jui.

Vardagar kl. 6, 7, 8 och 9 till lt) e. m. Sön- och helgdagar dessutom kl. 4 och 5 e. rn.

Skolungdom Och beväringsmän 25 öre.

 

 

 

 

 

 

PROE

 

 

 

 

Kuponger :10 hiij. kr. 2: 50.

 

 

R i

 

 

(D

k

 

 

 

Poeterna ha besjunget Themsen och
mälarna ha fäst den på duken. Sär-
skilt är Themsens tavla med sina ljusa,
läcka färger, vidaberömd.

.Bilden visar oss Themsens stränder

 

In

lluiii n nu urlulu. laullmiilrn lllllllt lllllll lriii Win.

Themsen-s slrnlu lin iluil lill Winlnr.

frän Oxford till Windsor och det  de
härligaste scenerler, som rullas upp
framför oss. Slutligen få vi se XÄfind-
sors befästa slott, där fordom nerman-
diska konungar bodde.

 

 

Aristide Bouvaniöere var en sä .blyg
ung man, att de unga flickorna kallade
honom Petter och drevo mycket nois
med honom.

Han ansågs dock, trots detta, för ett
gått parti och hade ej lbehöft riskera ett ,
avslag, om han vågat fria till någon av
flickorna i de familjer, där han umgicks.

För tillfället umgicks han mycket hos
hr :Bi-idet, vilken sedan han lblivit änk-
ling bodde med sina tre döttrar på sin
lantegend-om.

Aristide var en stor giunstling hos hr
Bridet, och även Aristide tyckte mycket
om de tre döttrarna, ehuru han ej visste
vem av diem han (föredrog.

En dag, då han var pä besök hos Bri-
det, fick han en ide. Han kunde ju fria
skriftligt, då han ej vågade muntligt
framföra sitt ärende. Han satte sig så-
ledes vid gubben lBridets skrivbord och
skrev på ett papimrsark följande:

- :Bästa farbror!

Skänk mig till äkta en av edra dött-
rar, det gör detsamma vilken: jag har
alltid hoppats fa tillhöra er lysande fa-
milj. Aristide.

Då Bridet kom in och fick läsa detta.
blev han mycket förtjust och ledde ho-
nom ut i köket. där hans tre döttrar
beifunno sig.

i Se här, sade han, välj vem du vill!-

De tre :flickorna rodnade och avvak-
tade vem av dem som skulle ibli den
lyckliga. Aristide blickade förlägen
från dienfena till den andra. Situationen
avbröts hastigt av hr iBridet, som kom
inrusande och förklarade, att han ej vil-
le skänka någon av sina döttrar ät Ari-
stide.

Samtidigt pekade han på en notis i
tidningen av följande lydelse:

- Äter en 1liten skandal. Baron Bo-
ueaniöre dansade i går offentligen tango
med "den vackra Rut" - hans senaste
erövring.

Aristide iblev .både upprörd och led-
sen, men lyckades blidka hr ÄBridet, se-
dan han skrifvit och för honom :visat föl-
jande brev:

- Far! Till liöljd av ditt skandallösa
uppförande har herr -Bridet nekat mig
sin dotters hand. Bryt din fönbindelse
med den vackra Rut.

Din förtvivlade son Aristide.

Detta brev gjorde verkan o. Aristide
erhöll efter någon tid från sin far föl-
jande glädjande brev:

 

 

ägeääaasääää
De "ers I: us lru

Efter A. HENNEOUINS och A. HILLAUDS vådeville

i två avdelningar.

- Min käre son!

Jag har på din önskan buutit med
den vackra Rut och kommer i stället
att om 14 dagar inga äktenskap med
fröken Anna Paeet, vilken helt nyligen
lämnat pensionen, där ihon upptfostrats.

På samma gång som du skickar mig
penningar, så sänd iäffven mina papper
samt inneslnt även dina egna, ty nu kan
du ju äkta en av fröknarna Bridet.

Din tillgifne rfar.

Fjorton dagar därefter gifte sig bar-on
Boucaniöre med fröken Anna Pacet,
och samidigt fick värden på hot-ell
(iuldlejonet i Ormcaiux ett telegram av
följande lydelse:

-- Reser-vera rum för pappa och hans
fru, vilka skola tillbringa smekmänaden
där. Aristide Boiucaniére.

(ienast efter vigseln avreste baronen
och hans unga hustru till Ormeaux och
togo in på hotellet. Samtidigt anlände

.även ditprinsen av Cypern med tre in-

bjudna diamer samt Aristide ooh Bridet.

Den flyktige baronen flammade ge-
nast upp för en av de tre damerna, läm-
nade sin unga hustru ensam i sitt rum
och begav sig genast ut på ett jaktpar-
ti tillsammans med prinsen och de tre
damerna.

Den första bar-on Boucaniöre mötte
efter återkomsten från jakten, då han.
med den främmande damen, som han
ivrigt kurtiserade, inträdde på hotellet,
var den kvinna han övergifvit. För-
skräekt skyndade hon ut o. fvåigade sig
sedan ei tillbaka på hela kvällen.

Rut lämnade rummet och begav sig
ut i hotellets samlingsrum.

Här träffade hon prinsen av Cypern
och hans sällskap, vilken artigt bjöd
henne deltaga i sitt och sitt sällskaps
snpti.

Under måltiden väcktes den unga
fruns vrede mot hennes ypliktförgätne
man; hon tog upp ur fickan sin vigsel-
attest och rev den i två bitar, samt för-
klarade, att hon genast ämnade lämna
hotellet och sin man.

Den artige prinsen tog bitarna av
attesten ooh började läsa.

l detsamma inkom Aristide. Prinsen
räckte honom skrattande papperet, och
Aristide läste: i i "t

-- Gifter-mål mellan Aristide Bou-
caniöre, född den 23 oktober 18-87 och
Anna Pacet...

-- Ha! utropade han, jag har ta-
git miste! l stället för min fars papper

 

har jag skickat mina egna.

 

 

 

 

 

 

 

I
Kära II" Förbjudel för barn. .H

 

 

 

the

Program 5 öre.

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain