#4904: Röda Kvarn

Vardagar kl. o, 7, 8 och 9 till 10 e. m. Sön- ochlhelgdagar dessutom kl. 4 och 5 e. m.

Entré 35 öre.

   
 

Q

9
Q
9

Program 5 öreI

 

 

 

 

 

v Musik av egen orkester.

K a i r o. Herrar Bienaime och
Schneider, som ombord å iloallö-ngen
"Franeel7 lämnat Kairo, ha landat på
ökengränsen vid Tripolis.

B r ii s s e l. Konungen av Belgien
besöker automobilutställningen;

1M a r s e i l l e. .Starka snöfall ha
gifvit staden ett ovanligt iutseende.

England. Trots den starka sjö-
gången fortsätta torpedbåtarna att
söka efter den nyligen sjunkna un-
dervattensbäten 1A. 7. - En under-

vattensbåt av samma modell som den

förolyckade.

Livadia, lRysslan d. Tzaren

Manskap 25 öre, bam 15 öre.

eeeeeeeeeeeeeeeeeeee

 

mönstrar tsjerkess-gardet.

 

 

 
   

 

 

 


Q

l l i

 

P a r i s e r m 0 d e r. Eftermiddags-
dräkter från firman Bennett.

Geeblmande, Tyskland.
Sjösättning av ett nytt skolskepp.

D e t r 0 i t7 U. JS. A. En eldsväda
har ödelagt bangården Michigan Gen-
tral.

Vincennes, Frankrike.
Man företager försök med Panhards-
Chatillin-lokomobilerna pä,olikartad
terräng, innan desamma leverats till.
armén.

Vlfoerscharoh7 Tyskland.
Transport af timmer på kälkar.

Moskwa, Ryssland. En spår-
hundstäflan, anordnad av jaktsäll-
skapet Alexander Ill.

Vinteråiv i Nordijällen.

HfÄlRiL I GAl NAYT UIRISYGEINBR I EåR .

MELLAN

 

KÄRLEK

 

OCH PLIKT.

EiN  SJ ÄLLS   .

Karl 1Morton har slutligen tagit
medicine licentiatexamen och skall
nu öppna egen praktik. .II-lans far,
som i 4.0 år skött läkarens tunga plikt
i hemorten, fordrar att sonen i gen-
gäld för alla studiekostnader. inom
parentes uppgående till 24,000 kr.,
skall öfvertaga hans praktik.

Emellertid har han förälskat sig i
Edit, en ung flicka. av god familj i
universitetsstaden. iHennes fader vill
uppskjuta giftermålet, tills att dok-
tor Morten avancerat. lDå, anländer
en skrifvelse från universitetets pro-

:i

 

 

fessorj Heinrich iLiinemann, som i ett
slag utnämner honom till assistent.
Därmed är hans karriär gjord och
hans kärlekslycka beseglad.

VilketP skall han välja? Fader-ns lil-
la praktik eller assistentskapet vid
universitetet? Hans pliktkänsla seg-
rar över hjärtat, varför han ger Edit
fri, då han ej längre har utsikt att nå
målet för sin äregirighet.

Men en dag får han en patient där-
ute på landet. Det är Edit! Och där-
med belönades plikten med den in-
ner-ligaste kärlekslycka.

 

ROANDE LiUlSTStPEL

Daisy har en mani att låna sina
vänners tillhörigheter. Dessa besluta
att kurera henne. När hon är tillsam-
mans med sin fästinan7 passa. de där-
för på att äterfordra den ena perse-
deln efter den andra och  till slut

FR ÄN VITAGRfAPH.

77låna77 de Freddy för resten av da-
gen. Daisy är fullkomligt kurerad
och lovar sig själv dyrt och heligt,
att hon aldrig skall prunka med lån-
ta fjädrar.

Extranummer:

Skyllelävlin am vid Salon, ilhalmina.

Tiläålel för barn.

Kuponger I 10 biljetter kr. 2: 50.

QAQQQQQQQQQQQQQQQQQQå

åPROt-ji

  

lrann-rr: joURNAL Ne 256.

-::::::::::::::::=:::::::::::::::=::::::::::::::::::::::: :r I:

Gäaääääöååäääåäöäg

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain