#4902: Röda Kvarn

Onsdagen d. I8-Fredagen d. 29 Februari.

 

eeeeeåreoi

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

ardagar kl. 6, 7, 8 och 9 till 10 e. m. Sön- och helgdagar dessutom kl. 4 och 5 e. m.

f. .
ef 35 öre. Manskap 25 öre, bam 15 öre. Kuponger f: 10 biljetter kr. 2: 50.

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 

Gääääääääwääååäääåäm

Musik av egen orkester.

IÅ n Ers w

Ryskt drama

Katja och hennes gamle far äro på
väg hem till sin tarfliga bostad med
de slantar de lyckats förtjäna, han
som positivspelare och hon som blom-
sterförsäljerska.

Hittills-ha de lyckats nödtorvtigt
livnära sig. Men nu känner den gam-
le sina. krafter avtaga och måste in-
taga sängen, och det blir nu .Katjas
tur att ensam förtjäna till deras up-
pehälle. Den stackars Katjas vilda
ängsblommor finna sällan. någon kö-
pare och nöden för de stackars män-
niskorna blir allt större.

En. dag har iKatja slagit sig ned på
vägkanten i dystra tanlkar. Inga pän-
ningar, intet bröd i huset, fadern sjuk
och intet att köpa medicin för! Den
stackars flickan grät bittert öfver
sin tröstlösa belägenhet. Då hörde
hon på avstånd vagnsbuller, o. snart
syntes ett elegant ekipage rulla fram
med en ensam herre uti. Katja beslöt
att ännu en gang försöka sin. lycka
och. rusade fram till ekipaget. Greve

 

lvanoff i så hette den främmande
herrn åhörde med varmt delta--

 

gande den stackars flickans berättel-
se om sin olyckliga belägenhet. 
dan han lämnat henne en större pän-
ningsumma uppmanade han Katja att
vända sig till honom, om hon och fe-
dern .framdeles kunde behöva. rågot.

Den gamle faderns tillstånd för-
värrades allt mer och några dagar
därefter var han död. Katja sörjde
honom djupt; hon stod nu ensam i
världen; Alexandrow kom och då.
och hälsade på henne, men hans hc-
sök gladde henne ej nu mycket
som förr. Hon tänkte i sin ensamhet
mera på. den unge, vackre greven,
som visat  deltagande i hennes
bekymmer, än på barndemsvännen.

Även greven tänkte ofta på den
lilla blonisterförsäljerskan och skic-
kade till. henne sin förvaltare med
kläder och smycken, och någon till
därefter kom han själf på besök. Vid
detta andra besök slog den gryende
kärleken uti full blom, och en kort
tid därefter hemförde greven den
unga Katja som sin lyckliga hustru
till sitt slott.

Någon tid efter bröllopet sutto de
lyckliga unga makarna i en berså i
slottets trädgård. Det var en vacker
tavla att skåda de båda makarna, där
de sutto i den vackra trädgården med
kärleksstrålande ögon betraktande
varandra. Då kom en. betjänt med ett
brev till Katja. Det var från Alexan-
drovv, som bad henne att icke glömlma
honom i sin lycka och som. anhöll att
 henne och hennes gemål sin
uppvaktning. Hon räckte sin man
brevet och denne, som visste att A-
lexandrow var hans hustrus kusin o.
barndomsviéin, befalde betjänten att
genast :införa den besökande samt
mottog honom vänligt och bad ho-
nom. tillbringa någon tid på slottet.
Därpå avlägsnade han för .att låta
de båda barndomsvännerna ostörda.
samtala. om sina minnen.

Då AchandroW Katja skön o.
älsklig, vaknade hans aldrig slockna-
de kärlek till barndomsvännen åter
upp med fördubblad styrka och han
förklarade i passionerade ordalag .sin
kärlek och erinrade henne om deras

forna tillgivenhet. Men Katja avvi-

 

 

Föråjude! får bam.

eeeee

Program 5 öre-

 

 

 

 

BR. .m geeeeå

 

LIGHE .

i 3 avdelningar.

sade honom med lköld och värdighet,
och efter några dagar lämnade Alex-
androw slottet, sedan han funnit att
alla hans närmanden strandade på
Katjas stolthet och förakt.

Ett år hade gått, och de båda ma-
kar-nas lycka. hade ökats genom en
sons födelse. Alexandrow hade åter-
kommit och en dag sände han genom
Katjas kanrmarjungfru ett brev till
Katja och bönföll henne om ett möte
i parken samma kväll.

Katja. rev föraktfullt brevet i styc-
ken och lät hälsa honom att hon al.-
drig mera ville se honom för sina ö-
gon. .Alexandrovv fortsatte dock att
smyga kring slottet. :Snart blef hans
misstänkta. kringsmygande observe-
rat av betjäningen och en kväll an-
ställde man en .formlig jakt efter denv
mystiska. individen. Alexandrovv lyc-
kades undkomana men hade dock bli-
vit igenkänd av greven. Nu väcktes
grevens svartsjuka. En dag satt han
sorgsen i parken och betraktade sin
lille son, som lekte med en medal-
jong. Han tog medaljongen från gos-
sen, öppnade den och fann ett minia-
tyrporträtt af Alexandrovv, den man,
som han trodde vara sin rival. Så
föll honom en förfärlig misstanke in.
.Han blickade än. på porträttet, än på
gossens ansikte och tyckte spåra
en viss likhet. För-tvivlad vacklade
han in i sitt rum och genomvakade
en hemsk natt. Då morgonen gryd-
de var hans beslut fattat. Ilan togl
reda på var AleXandroW bodde och
skrev till honom ett brev, vari han
inbjöd honom till slottet. Den olyck-
lige Alexandrovv efterkom inbjudnin-
gen och då. mörkret inbrutit fördes
han af en i en svart kappa. inhöljd
gestalt till ett av slottets gamla torn.

(Några dagar förgingo, val-under
den stackars Katja led bittert av sin
mans kalla och föraktliga uppföran-
de mot henne, vars orsak hon ej kun-
de förstå. En dag berättade hennes
kammar-jungfru att . greven varje
kväll gjorde ett besök i det gamla ö-
vergivna tornet. En dag frågade hon
sin man vad han gjorde där.I Greven
hefallde henne att följa. honom dit
o. han tager sitt barn med .Dar-
rande och bävan-de måste hon lyda.
Förfärad såg hon Alexandrow, blek
och dyster sitta fängslad på. en fbänk.

(li-even lösgjorde Alexandrovvs bo-
jor, tog fram ett par värjor och ut-
manade honom till strid på. liv och
död. Mlen Allexandrow störtade fram
till ett fönster och kastade ut. Då
greven såg sin fiende undkomma 
vände sig hans raseri mot Katja. Han
grep henne i strupen och kastade
henne till golvet, då han blev avbru-
ten av förvaltaren, som meddelade
att Alexandrow låg döende nere i
vallgraven och bad att få. gre-
ven några ord innan han dog. (lre-
ven skyndade ner till den döende
mannen, som hedyrade att greven
misstagit sig, att hans hustru var o-
skyldig och barnet hans eget. Sedan
han framstammat detta föll han död
tilllbaka. En man ljuger ej inför dö-
dens åsyn och greven trodde hans
ord. .Dljupt förkrossad återvände han.
till sin förorättade maka, som i sin
kärlek ädelmodigt förlåt honom allt;
och hädanefter störde intet deras lyc-
ka och tillit till varandra.

.e
å
e
e
e
å
e
å
e

 

 

"QQQQI

 

 

 

 

öäääääääåäääääääaäääöq

å
e
e
o
e
o
e
e
e
a

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain