#4900: Röda Kvarn

Måndagen d. 23- Onsdagen d. 25 Felrruari.

Vardagar kl. 6, 7, 8 och 9 till 10 e. m.

Entré 35 öre.

eeeeeå

 

Program 5 öre-

Manskap 25 öre, bam 15 öre.

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 

rRoeR. .m 

 

 

 

 

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Musik av egen orkester.

 

Verklighetsdrama i 3 avdelningar.

Den unge författaren iAuI-ispa satt
i sitt arbetsrum, sysselsatt med ett
drama, av Vilket han väntade sig myc-
ket. Han hade nedlagt allt sitt snille
och sin bästa kraft i detta arbete,
som dock ofta blivit avbrutet av e-
konomiska bekymmer. Ty hittills ha-
de hans pänna ej inbringat honom an-
nat än det nödtorvtigaste för dagen,
och han Var försänkt i Iskulder. Men
han Var, trots sin fattigdom, Vid gott
mod, ty han hade ju sin älskade hu-
stru, sin Giuletta, som. stödjande och
uppmuntrande stod vid hans .sida och
genom sin kärlek och sina omsorger
gjorde honom lycklig.

Äntligen Var arbetet färdigt, och
dä han en afton under livligt bifall
uppläste det för sina vänner, blev
han af en af dessa tillrädd att in-
lämna det till Teatern. Rådet följdes
och stycket blev antaget. Han öfver-
vakade själv de sista repetitioner-na,
och här-under kom han i beröring
med llufvudrollens innehafvarinna,
den vackra Liliana. Han fattade en
djup passion för den Vackra kvinnan,
och äfven Liliana lärde  snart att
älska den unge författaren.

Premiärdagen var inne och stycket
gjorde stor succes. Innan Aurispa
lämnade teatern gjorde han ett be-
sök i Lilianas loge. Ensam med den
vackra kvinnan, slog hans passion ut
i full låga; han förklarade henne sin
kärlek och läste i hennes ögon att
hans kärlek Var besvarad. Han tryck-
te henne i sina armar, och hon besva-
rade hans glödande kyssar.

Men ute i vestibulen Väntade hans
hustru.  hemvägen förvånade hon
sig öfver mannens tystnad och tank-
spriddhet, men antog det bero på af-
tonens sinnesrörelse och anade  att
hans tankar dvaldes i Lilianas loge.

Dagen efter sutto de båda makar-
na och studerade samtliga. tidningar,
vilka alla konstaterade styckets fram-
gång och förespädde dess författare
en lysande framtid. Ett varmt erkän-
nande gavs äfven åt fröken :Liliana
för hennes mästerligare tolkning av
huvudrollen. Aurispa var nu en be-
römd man med stora inkomster. lVllan
tävlade om hans arbeten och han var
för närvarande sysselsatt med ett nytt
skådespel 7""()ffret7,. Äran hade givit

Guiletta rikedom men hade ock satt,

hennesr lycka på spel. Hennes man
började Visa sigI kallsinnig och härd,
och tillbrakte mycken tid utomhus.
All hans .forna kärlek till hustrun
Var försvunnen och han levde nu en-
dast för Liliana. Den stackars hust-
run säg först med oro och sedan med
sorg pä sin mans förändrade uppfö-
rande, men mild och tålig föredrog
hon allt utan att klaga.

En dag tillkännagav mannen, att
han bjudit Liliana att tillbringa nä-
gon tid hos dem, emedan hennes när-
Varo Var nödvändig i och för arbetet
pä hans nya skådespel. Nu stod san-
ningen som en blixt för den stac-
kars hustrun. Liliana var hennes ri-
val.. Trots bittra kval fogade hon sig
i sin mans anordning och tvingade sig

 

 

till och med, fast utan värme och
hjärtlighet, att hälsa gästen välkom-
men. Hennes mans blickar och ord ta-
lade sitt vältaliga språk och hon in-
såg nu att hennes lycka var krossad.

l sin bittra smärta erinrade hon
sig .sin mans trofasta vän Mario, som
alltid Visat henne en varm och vörd-
nadsfull vänlighet. Hon afsände föl-
jande bref till honom:

"Käre iMariol Denna kvinna, för
vilken jag hyser en sådan oövervin-
nelig fruktan, har kommit hit för att
tillbringa någon. tid här. Jag känner
på mig att min lycka står på spel och
beder dig därför komma hit till min
hjälp".

Den stackars Guilettas liv blev nu
ett sannskyldigt martyrskap. Hennes
man och iliiliana tillbragte nästan he-
la dagarna för sig själva. !De gingo
så helt upp i Varandra, att de knap-
past lade märke till Guiletta, vars li-
dande började under-gräva hennes
krafter. 4Dä Mario efter nägra dagar
anlände, blev han förskräckt över
den förändring den förr sä Vackra o.
kraftiga kvinnan undergätt. Dä han
försökte trösta henne, pekade hon
blott utan ett ord pä sin man och Li-
liana, som helt försjunkna i varandra
Vandrade pä en gängstig borta i par-
ken. (lch han förstod, att här var in-
gen tröst att giva. En dag gav Auris-
pa en lysande fäst till Lilianas ära.
Medan i den. ljumma sommar-kvällen
man dansade pä terrassen, observe-
rade Guiletta, att hennes man och Li-
liana smögo .sig därifrån och genom
en annan ingång in i villan. (luilet-
ta följde dem osedd och stannade
framför ett draperi, som dolde ingån-
gen till det rum, där de båda älskan-
de befunno sig. Hon rusade in i rum-
met och säg de bäda älskande i en
öm omfamning. Med ett högt skrik
föll hon medvetslös till golvet.

lDet blev ett sorgligt slut på, fästen.
Gäster och Liliana avlägsnade  o.
läkare eftersändes. Dä man lyckats
väcka Guiletta till sans befanns det,
att hennes förstånd Var rubbat. Hen-
nes vansinne var dock av en mild och
stilla natur; hon gick. omkring som
en sömngängerska. Endast när hen-
nes man kom i hennes närhet, visade
hon tecken till vrede o. raseri. Den-
na förfärliga händelse blef en vänd-
punkt i Aurispas liv. Hans samvete
Vaknade och han insåg till fullo den
orätt han tillfogat sin hustru. Hans
ånger och .samvetskval Voro djupa.
Han sönder-rev sin pjäs 7toffret", och
dä Liliana en dag kom pä besök, för-
klarade han att allt var slut dem e-
mellan och att han hädanefter Ville
leva endast för sin hustru.

I nästa rum hade Guiletta hört sin
mans sorgsna och vältaliga ord; de
trängde in. i hennes hjärta och kommo
den dimma, som hittills för-dunklat
hennes förstånd, att skingras, hon
störtade in i rummet, skänkte honom
den förlåtelse han pä sina knän tigg-
de om, och lyckan blomstrade äter
för de båda makarna som i forna da-

gar.

m" För-bjuda! för barn. m

  
"meeeeeeeeeeeeaeeege

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

Sön- och helgdagar dessutom kl. 4 och 5 e. m.

Kuponger :1: 10 biljetter kr. 2: 50.

 

 

   

 

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
X Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain