#4890_1: Röda Kvarn

" Lördag och Söndag kl. 5,7 och 9 em.

n- 2-timmars sensationsfilmen m

Icke för barn. m

 

P ERISOlN A :
Pierre de Valen . . . . . . . . . . . . . . . . .. Herr Keppens.
Den puckelryggige . . . . . . . . . . . . . . .. Herr Lagrenée.
Skomakaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Herr Mare Gerard.
Jaques de Valen . . . . . . . . . . . . . . . . .. .Herr Duval.

Marie de Valen

Guvernanten . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Fru Dorly.
DO-erTTE . . . . . . .
AiViDlElDNlUNlGAR :
Akt. 1.
1. Kapten de Valen kallas till kri-
get.
2. Avresan.
3. 1 striden.
4. En hemsk underrättelse.
ö. 1Moder-ns död.
(5. Stackars Lolotte.
Akt. 2.
7. T. pensionen.
8. Stackars liten.
t), "Far och mer. jag är så ensam,
jag vill hem".
10. Rymningen.
11. Lolotte föres till skomakare Ti-
rons hus.
1.2. Den puckelryggige.
Akt. 3.
1 3. Dockan.
14. Vännerna.
15. Polisens efterforskningar äro
förgäves.
16. l Paris. En oväntad underrät-
telse.
17. Hjältens hemkomst.
1.8. Ett försök att få reda på. dottern.
19. Men den puckelryggige vakade
över Lolotte.
iAkt. 4.
20. Mötet vid Quai lerleans.
21. l apachekvarteret. .
22. Belöningen W och Ni åter-får
Eder dotter.
23. Lolette hämtas.
24. Eörräderiet.
25. Polisen.
26. Edmund flyr med Lolotte.
Akt. 5.
27 Den puckelryggige som detek-
tiv.

28. iSpåret.

n En viktig upptäckt.
30. Till Nizza.

3-31. Han förlorar spåret.

Akt. 6.
32. Det ljusnar.
33. Han telegraferar till de Valen.
 Upplysningarne.
35. Spåret åter-funnet.
Akt. 7.
36. l natten.
37. Flykten.
38. Räddad.
39. Hos banditen - gentlemaunen.
40. Arresteringen.
41. Antligen.
ElPHJOkl .
42. Av tacksamhet lät de Valen a-
doptera den stackars puckel-
- ryggige.
llNN EHWÄJDL:

l. närheten av Paris i sin eleganta
villa lever kapten Pierre de Valen
nöjd och lycklig tillsammans med
sin familj och denna .sommar har
hans broder även tillbringat s-ina fe-
rier hos honom.

Lilla Lolotte, dottern i. huset, är al-
las älskling ochÄ från morgon till
kväll genljuder huset av barnets gla-
da skratt, och alla bidragafatt på alla
vis skämma bort den lilla.

 

 

m iElinlré 50 öre.

. . . . . . . . . . . . . . . . .. Fru Jane Marie-Laurent.

. . . . . . .  . . . . .. ÅLilla Susanne Privat . .

 

(ossi

Uppseendeväckandeskådespel i 7V akter med epilog.

 

 

k

BIARNET FRÅN :PARIS är ett av
de allra finaste kinematografiska
verk som någonsin visats och firman
Gaumont har genom- denna film än

mer grundlagt sitt rykte som en av
de bästa filmsfirmor i världen.

Och denna film bjuder ej blott
storslagen fotografering utan även

ett innehåll och ett spel som är väl
värt beundran. I .synnerhet visar i hu-
vudrollen en liten flicka prov på sto-
ra konstnärliga anlag.

Handlingen i filmen spänner sig
dels i Paris, bland de ruskigaste a-

pachekvarteren, dit barnet bortförts.
dels i den stora världens eleganta sa-
longer ochk slutligen långt nere i Af-
rika där fransmän och araber utkäm-
pa blodiga strider.

Det är med spänning och intresse
man följer de båda huvudpersonernas
öde i. dramat. Den lilla flickan bort-
rövad från hemmet. sedan modern
dött av sorg över makensI försvinnan-
de, finner i en stackars puckelryggig
en vän, som troget står vid hennes
sida och till slut blir den som återför
henne till fadern och till lyckan.

X

 

 

Men länge får ej denna lyckliga i-
dyll vara. Krig har utbrutit i de er-
övrade provinserna och kapten de
Valen kallas bort för att nere i Af-
rika kämpa med sitt regemente.

Efter ett gripande farväl av hustru
och barn som han anförtror i sin
brors vård reser han bort. Kanske
de aldrig mera skulle få återse var-
andra.

Tiden går, underrättelser ankom-
ma då och då från kaptenen och i ett
av breven sänder han sitt fotografi,
som lilla Lolotte betraktar med för-
tjusning. "Ännu har man ej", står
det i brevet, "sett ett spår av fien-
den" och då tidningar-ne dessutom en
dag publicera ett meddelande att
trupperna Askulle drafgafs tillbaka, då
lugnade man sig. Snart skulle man
åter ha fadern hemma och allt "skul-
le vara som förr.

Då kommer olycksbudeit. Kapten

Valen nar försvunnit vid träff-
"Underrätta
hans familj, mottag mitt varma del-

de
ningen vid Zeymour.

tagande", lyder budskapet.

(Så skonsamt som möjligt framför
kapten de Valons broder till hustrun
den dystra underrättelsen. lOch den
griper henne hårt. (Snart ligger hon
angripen av en häftig feber i sin
säng och inom kort sänkes hon i gra-
ven. Hon kunde ej överleva sin ma-
ke.

.Stackars Lolotte! Den :förr så gla-
da lilla flickan gårnu tyst och mod-
stulen i hemmet, ingen har hon mer
att leka med, hennes enda tröst är
nu hennes lilla docka och den snälle
farbrodern. Men även han kallas
bort, en order bjuder honom att av-
resa till Indien och nu är lilla Lo-
lotte alldeles ensam.

Dock innan han reser, låter han
sätta flickan 1 en pension i närheten
av Nizza, där skulle hon åtminstone
få skydd och vård...

Akt. 2.

Stackars Lolotte. Nu är hon all-
deles ensam och främling i pensio-
nen. Kamraterna hava ej heller myc-
ket medlidande med den stackars ny-
komlingen och på allt sätt  de
göraf livet surt .för henne. i De ana ej
vad den lilla kamraten lider vid de-
ras elakhet.

1Men när hon ligger i sin lilla säng
om natten, då gråter hon  bittert,
då längtar hon efter mor och far, men
ingen har hon som. hon kan meddela
sig med, alla här äro ju så främman-
de och kalla mot henne.

Så mognar då så småningom tan-
ken inom henne att fly. Och en
natt sätter hon sin plan i verket, tyst
smyger hon sig bort från pensionen.

Men vart skulle hon taga vägen?
Hon är ju alldeles främling, ingen
känner hon, men modigt skyndar hon
framåt, endast gripen av tanken att

för alltid komma bort från det ställe,-

där man varit  elak mot henne.
Slutligen orkar hon ej mer, gråtande
sjunker hon ned påy trottoaren. Men
hon är sömnig och snart sover hon
lugnt på gatan utan en aning om
vad som försiggår omkring henne.
 finnes hon av en man, som ha-
stigt skyndar emot henne. Han lyf-
ter upp henne, ser på hennes finhylta
ansikte att det är ett barn ur den fina
världen. 1Han tar henne på sina ar-
mar och skyndar bort med henne.

 

 

Han för henne till .skomakare Ti-
rons hus. Denne är Yen man hemfal-
len under dryckenskapsbegär och last
och under rus-ets inflytande är han
hård mot alla som komma i hans väg.
lsynnerhet blir hans stackars puckel-
ryggige gesäll utsatt för hans bruta-
litet.

Det är hit den stackars Lolotte fö-
res och snart är den man som fört

flit henne och Tiron överens "klär
har du pängar, vårda henne, snart

skall jag komma tillbaka och hämta.
henne", lyder främlingens ord, då
han  Ingen anar vem främlingen
är ingen vet att det är den beryktade
banditen Edmond Talmin.

Akt. 3.

För den stackars Lolotte blir det
samma hårda dagar som i pensionen.
Nu är det Tiron som är den elake
och mer än en gång låter han sitt då-
liga lynne gå ut över den lilla flic-
kan.

Det finnes dock en som gör allt
för att göra livet så ljust som möj-
ligt för henne och det är den stackars
puckelryggige. Redan från första
stund hava de båda blivit mycket go-
da vänner, och han gör allt för att
trösta henne.

Och i hemlighet har den puckel-
.ryggige gjort i ordning en liten ful
docka åt Lolotte och den lilla flickan
är lika glad över denna som hon var
förr, då hon hade den fina docka hon
fått av sina födäldrar.

Emellertid har polisen. varit ivrigt
sysselsatt med att finna hennes spår
men förgäves. Pensionens förestån-
darinna kan ej förklara hur flickan
kunde slippa bort och den stackars
guvernanten är utom sig av sorg.

:Så stodo sakerna då guvernanten
en dag får en oväntad underrättelse.

Det är från kapten de Valen, som
underrättar om sin snara ankomst.

"Efter ett års fångenskap är jag åteil
fri. Tlröstlös över förlusten av min
unga maka. skyndar jag hem för att
sluta min lilla (lotteri mina armar".
Guvernanten bävar vid tanken på att
kaptenen även skall komma hem.
Hur skulle han väl taga underrätel-
sen att Lolotte är borta?

Och tidningarne kungöra att kap-
tenen: lever. lHjälten skulle inom
kort inträffa i Paris och säkert skul-
le väl alla hans gamla vänner med
glädje och hedersbetygelser möta kri-
garen.

(Och uppropet för-klingade ej ohört.
Ein oöverskådlig människomassa häl-
sade hjälten vid hans, ankomst, bi-
fallsropen brusade mot honom. Men
hans hjärta var tungt och fyllt av
sorg, han. hade mötts av ännu en jobs-
post, hans lilla älskade flicka var
borta.

Och för att söka åtminstone på nå-
got sätt finna reda på sin försvunna
dotter, låter kapten de Valon i tid-
uingarne införa en notis om henne,
vari han lovar en stor belöning åt
den som kan giva honom något spår.

Nyheten om den utlovade belönin-
gen sprider sig och bland dem som
lasa densamma är även Edmund, den
man som fann Lolotte. Han läser
noga igenom artikeln och fattar
snabbt sitt beslut. Han skriver ett
brev under kaptenens adress...

 

 

 

l sitt rum i skymningen sitter kap-
renen ensam och förtvivlad. Varför
kunde ivtan ej fått dö i fångenskapen,
när nu ändå hans kära äro borta? Då
fier han ett brev. liiastigt bryter han
det och läser: "Jag vet var Eder dot-
ter finns. Jag önskar dock utan po-
lisens inblandning förtjäna den ut-
lovade belöningen. En av mina kam-

rater väntar Eder därför nere vid
Seine-bryggan i kväll klockan 111

Kom då och han skall föra Eder till
Eder dotter".

Kaptenen tror knappast sina ögon
Hastigt genomögnar han ännu en
gång skrivelsen. Hans dotter lever
alltså. Han Iskulle få återse henne.
Han kastar på sig rock och hatt och

71:återtar nut.. ; riff

Akt. 4.

Det börjar redan skymma nere vid
Seine-bryggan. lEfn ruskig gestalt
står och stöder sig mot bror-äcket, då
kaptenen kommer. De Valen ser sig
omkring. Ingen syns till, då står
plötsligt bredvid honom den man som
nyss stod vid räcket. Kaptenen ser
på honom, han börjar förstå i hvilka
händer hans flicka råkat.

Tillsammans lämna de bryggan
och i automobilen går färden vidare.
Snart befinna de sig inne 1 apache-
kvarteren och den andre förklarar att
de nu måste tillryggalägga återsto-
den av vägen till fots.

Allt ruskigare blir vägen men snart
äro de framme.

I ett av de mest ökända caféerna
stiga de in och snart står de Valon
ansikte mot ansikte med den man
som har Lolotte i sitt våld. .De kom.-
mo hastigt överens. Kaptenen skri-
ver ut en cheek på en stor summa och
lämnar den andre. Edmund går för
att hämta Lolotte, under det de an-
dra banditerna stanna kvar.

Det knackar på dörren till Trions
bostad. In träder Edmund. Han
vinkar med handen att den puckel-
ryggige skall gå ut, varefter han vi-
skande förklarar sig skola hämta Lo-
lotte. 1En stor sedel blir skomaka-
rens belöning. Och när Lolotte får
höra att hon skall få återse sin far
då följer hon gärna med den andre.
Dock först måste hon omfamua sin

kamrat i olyckan, den stackars puc-P

kelryggige.

För denne är det ett hårt slag att
behöva skiljas från den lilla. Nu
skulle det således bliva samma tråki-
ga enahanda som förr, ingen skulle
han få som han kunde riktigt hålla
av.

Men gripen av en plötslig tanke att
ej allt står rätt till, beslutar han föl-
ja Edmund för att se vad denne äm-
nade företaga sig. Och hans miss-
tankar besanna sig.
till ett vilt uppträde på värdshuset,
och ser hur kaptenen bindes till hän-
der och fötter. Snabbt som tanken
ilar den puckelryggige bort att häm-
ta polisen.

Och kapten de Valen har fått åter-
se .sin flicka, men innan checken är
inlöst skulle han ej bli fri. Bunden
till händer och fötter släpas han in
i en kammare och lilla Lolotte ryckes
från honom.

Banditerna jubla, deras plan har
lyckats över all förväntan, då. står

plötsligt mitt ibland dem polisen. De

Han blir vittne I

 

 

 

Söndag sista dagen.)

Paris

m- lcke för bam.

 

 

PlLAlllSER Eth HANDLIleth
Paris med omgivningar, Marocko, Nizza.
: Paris. Hjältens hemkomst, underrättelserna...

Apachernas tillhåll.. .
På spår efter förbi-ytarne.

Barnet. . .

Aven den puckelryggige fann slutligen sin lycka...

Nizza, men där förlorat spåren. Han

Akt. 1:
,, 2: Nizza. Rymningen...
,, 4: Paris.
,, ö: Nizza...
., 6: Telegrammet...
,, 7: Åter-vunnen...
Epilog:
j
hinna knappast sätta sig till mot-
värn förrän polismännen fullt bef-

h ärska situationen.

En del lyckas dock fly och ibland
dem Edmund. Genom en hemlig ut-
gång undkommer han med Lolotte
och medelst en mästerlig förklädnad
lyckas han komma hem till sin vid en
av boulevarderna belägna bostad.
Där blir han åter världsmannen och
ingen kan väl ana, hvem han är och
när han tillsammans med Lolotte
skyndar till stationen för att lösa bil-
ljett till Nizza.

Förgäves genomsöker polisen hu-
set, Edmund är och förblir försvun-
nen.

Akt 5.

Men den puckelryggige förlorar
ej modet. Han genomsnokar huset
:från vind till källare och i. ett av
rummen lyckas han slutligen finna
den hemliga utgång som räddade Ed-
mund. Han följer försiktigt och slut-
ligen når han den källare där bandi-
ten påtog sin förklädnad.

Han genomskådar de kläder som
ligga kvar, kanske han i dessa skulle
finna något som kunde gifva honom
någon ledning. Slutligen tar han med
ett triumferande rop fram ett ku-
vert,  vilket står banditens namn och
adress.

Han skyndar ut och kommer just
lagom för. att se banditen med lilla
Lolotte vid sin sida skynda ut från
ett elegant hus och in i en bil. Ha-
stigt hakar lsig den puckelryggige
fast vid bilen och snart befinner han
sig å tåget, som med väldig fart rul-
lar mot Nizza.

Edmund andas lugnare när han
kommer upp på tåget. Han känner
sig nu fullständigt lugn, ingen anar
att han lämnat Paris.

lSnart är man i Nizza och där stiga
samtliga ur. M1en här förlorar den
puckelryggige spåren, förgäves sö-
ker han finna dem åter.

Trött och modstulen vandrar
längs gatorna.

:Under sin väg  han förbi en li-
ten dockaffär och tårar stiga upp i
hans ögon. rHan minnes den stund, då
han gaf lilla Lolotte dockan, som
blev hennes tröst undem hennes fån-
genskap. Skulle han väl få återse den
lilla eeh rädda henne?

han

Akt. ö.
Hela natt-en har han vandraL om-
kring. iNäry morgonsolen inbryter

sjunker han trött och modstulen ned
på en bänk, hungrig och förtviflad.
Plötsligt kommer ett par damer för-
bi och vänligt räcker den ena av
dem honom en slant. .Det är ju ett
guldmynt. Hastigt skyndar han ef-
ter de båda damerna och förklarar att
de misstagit sig. "Det är ju ett guld-
mynt, min fru".

Men de båda bliva rörda över så,
mycken ärlighet och hjälpa honom
med ytterligare pängar. Han  utom
sig av glädje, nu behövde han 
minstone ej svälta. Han ser på sin
dräkt, han måste hava nya kläder
och hastigt skyndar han in i en affär
och köper sådana.

.På ett hotell hyr han ett enkelt
rum och när detta är gjort skyndar
han sig att telegrafera till kapten de
Valen, att han följt flyktingarna till

058.! Lördag kl. 6 samt Söndag kl. 4 och o em. visas Ramel från Paris

 

 

 

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.-

även å GAMLA KVARN, där vanliga biljellpriser gälla.

hoppas dock återfinna dem och för
att söka erhålla upplysning, vart Ed-
mund åkt, uppsök-er han den kusk,
som skjutsat honom och flickan. Han
finner honom slutligen och av honom
får han veta allt vad han behöver.

Glad skyndar han mot det hus där
Edmund bor och till sin förvåning
ser han att banditen har en villa som
i elegans och komfort söker sin like.
Meni han. måste vänta tills natten
faller på, förr vågade han ej utföra
sin plan.

Akt. 7.

Och i nattens stillhet smyger
den puckelryggige in i villan sedan
han förvissat sig om att banditen
var ute. Han lyckas komma in och
snart har han hittat det rum, där
lilla Lolotte är.

Han knackar sakta på dörren och
hon svarar. Glad hör hon att det är
den puckelryggige som kommit för
att hämta henne. Han lyckas bryta
sönder dörren och än en gång får han
trycka sin lilla kamrat till sitt bröst.
Försiktigt fly de båda bort. Nu, när
han återfunnit Lolott-e, skulle han ej
släppa henne.

Och hemkommen på hotellet finner
han ett telegram: "Underrätta genast

polisen, kommer med tåget i morgon
bittida, de Valen".

Den puckelryggige förstår att mi-
nuterna äro dyrbara. Snart kunde
banditen hava vänt hem och då han
finner flickan, vara borta, skulle han
nog ej tveka att försvinna.

Polisen är underrättad
är villan omringad.

Banditen har emellertid under ti-
den kommit hem och ser tillisin för-
skräckelse och vrede att flickan. är
borta. Vem kunde här hava haft sin
hand med i spelet? Han skyndar- ut
i trädgården, kanske han där kunde
finna något spår, då ser han att hu-
set är omringat. Polisen var redan
där. lMen han ger ej spelet förlorat.
Snabbt som tanken klättrar han över
muren på ett ställe där han vet, att
den ej är bevakad. Han lyckas kom-
ma över och jublande av skadeglädje
vill han skynda bort. Då står han
plötsligt öga för  mot den puc-
kelryggige. Denne har en revolver i
handen, som han hotande riktar mot
den andre.

Utom sig av raseri förstår bandi-
ten vem han har att tacka för att flic-
kan är fri och innan. den puckelryg-
gige hinner sätta sig till motvärn, har
Edmund sprungit på honomv och ka-
stat honom till marken. Han skjuter
dock av ett skott och detta räddar
hans liv. Innan den andre hinner ut-
föra sin hämnd äro poliserna fram-
me och han gripes och bortföres.

Dagen därpå kommer de Valen.
Glad sluter han sin älskling i sina
armar och rörd tackar han den stac-
kars gossen för hans hjälp.

sig

och snart

Epilog.

Och även för den stackas puckel-
ryggige går lyckan upp. Kaptenen lå-
ter av tacksamhet adoptera honom.
Och den stackars krymplingen får så-
ledes ett hem, något som han aldrig
ägt förr.

 

 

Mansfkap 35 öre. m

088.!

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages