#4889_1: Röda Kvarn

Fr. o. m. Torsdagen den 26 Febr. kl. 5, 7 och 9 em.
oss! vanliga biljeiiprisei. 1

Enlré 35 iiire.b Manskap 25 öre.

Barnet från

Uppseendeväckande skådespel i 7 akter med epileg.

lscensättning: Världsfirman GAUMONT, Paris.

lcke

P ERlStON IEIllN A :
Pierre de Valen . . . . . . . . . . . . . . . . .. lilierr Keppens.
Den puckelryggige . . . . . . . . . . . . . . .. Herr illagrenoe.
Skomakaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Herr Marc Gerard.
Jaques de Valen . . . . . . . . . . . . . . . . .. Herr Duval.

Marie de Valen

Guvernanten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Fru Dorly.
DOLOWTTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IhViDllällNlllNGAIt :

Akt. 1.
1.. Kapten de Valon kallas till kri-
get.
 Avresan.
3. l striden.
4. En hemsk underrättelse.
5. 1Moderns död.
6. Stackars Lelotte.
iAkt. 2.
7. l- pensionen.

8. iStackars liten.
0. "Far och mor, är så ensam,
jag vill hem".

10. Rymningen.

11. liolotte föres till skoinakare Ti-
rons hus.

12. Den puckelryggige.

Ålili. 3.

1 243. Dockan.

14. Vännerna.

15. Polisens efterforskningar äro

- förgäves.

16. l Paris. En oväntad underrät-
telse.

,.

.ip lfljältens hemk om st.

18. Ett försök att få reda på dottern.

19. Men den puckelryggige vakade
över .liolotte

IAkt. 14.

20. Miötet vid Quai lerleans.

21. l apachekvarteret.

22. Belöning-en - och Ni återfår
Eder dotter.

23. kolette hämtas.

24. Förräderiet.

25. Polisen.

20. Edmund flyr med Lolotte.

Akt. 5.

LT. Den puckelryggige som detek-
tiv.

28. iSpåret.

29. En viktig upptäckt.

:40. Till Nizza.

El . Han förlorar spåret.

Akt. G.

32. Det ljusnar.

 Han telegraferar till. de Valen.

S4. Upplysningarne.

35. Spåret återfunnet.

Akt. 7.

36. l natten.

37. Flykten.

38. Räddad.

319. .Hos banditen - gentlomannen.

40. Arresteringen.

41. A ntligen.

ElPHJOtG .

42. Av tacksamhet lät de Valon a-
doptera den stackars puckel-
ryggige.

IlNlN EilållÄl-JL :

l närheten av Paris i sin eleganta
villa lever kapten Pierre de Valen
nöjd och lycklig tillsammans med
sin familj och denna sommar har
hans broder även tillbringat sina fe-
rier hos honom.

Lilla Lolotte, dottern i huset, är al-
las älskling och från morgon till
kväll genljuder huset av barnets gla-
da skratt, och alla bidraga att på alla
vis skämma bort den lilla.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . Fru Jane Marie-Laurent.

Lilla iSusanne Privat . .

1

m- 2-timmars sensatiensfilmen m

för barn. m

.årels förslår1 stora jällenylzel.

 

aris

Framstående artister från Paris olika teatrar i huvudrollerna.

 

 

w Icke för barn.

 

i f

 

. k

Men länge får ej denna lyckliga i-
dyll vara. Krig har utbrutit i de er-
övrade provinserna och kapten de
Valen. kallas bort för att nere i Af-
rika kämpa med sitt regemente.

Efter ett gripande farväl av hustru

och barn som han anför-tror i sin
brors vård reser han bort. Kanske

de aldrig mera skulle få återse var-
andra.

Tiden går, underrättelser ankom-
ma då och då från kaptenen och i ett
av breven sänder han sitt fotografi,
som lilla Lolotte betraktar med för-
tjusning. "Ännu har man ej", står
det i brevet, 7lsett ett spår av fien-
den" och då tidningarne dessutom en
dag publicera ett meddelande att
trupper-na skulle dragas tillbaka, då
lugnade man sig. .Snart skulle man
åter ha fadern hemma och allt skul-
le vara. som förr.

Då kommer olycksbudet. Kapten

de Valen har försvunnit vid träff-
ningen vid Zeymeur. "Underrätta

hans familj, mottag mitt varma del-
tagande", lyder budskapet.

fSå skonsamt som möjligt framför
kapten de Valons broder till hustrun
den dystra underrättelsen. IOch den
griper henne hårt. (Snart ligger hon
angripen av en häftig feber i sin
säng och inom. kort sänkes .hon i gra-

ven. llon kunde överleva sin; ma-
ke. -
Stackars Lolottel Den förr gla-

da lilla flickan nu tyst och mod-
stulen i hemmet, ingen har hon mer
att leka med, hennes enda tröst är
nu hennes lilla. docka och den snälle
farln-odern. Men även han kallas
bort, en order bjuder honom att av-
resa till Indien och nu är lilla Lo-
lotte alldeles ensam.

Dock innan han reser, låter han
sätta flickan i en pension i närheten
av Nizza, där skulle ben åtminstone
få skydd och vård...

i Akt. 2. V i;

Stackars Lolotte. Nu är hon all-
deles ensam och främling i pensio-
nen. Kamraterna hava heller myc-
ket medlidande med den stackars ny-
komlingen och på allt söka de
göra livet surt för henne. De ana 
vad den lilla kamraten lider vid de-
ras elakhet.

Men. när hon ligger i sin lilla säng
om natten, då gråter hon så bittert,
då längtar hon efter mor och far, men
ingen har hon som hon .kan meddela
sig med, alla här äro ju så främman-
de och kalla mot henne.

LSå mognar  småningom tan-
ken inom henne att fly. Och en
natt sätter hon sin plan i verket, tyst
smyger hon bort från pensionen.

Men vart skulle hon tagaI vägen?
Hon är ju alldeles främling, ingii
känner hon, men modigt skyn-dar hon
framåt, endast gripen av tanken att
för alltid komma bort från det ställe,
där man varit så elak mot henne.
Slutligen. orkar hon mer, gråtande
sjunker hon ned på trottoaren. Men
hon sömnig och snart sover hon
lugnt på gatan utan en aning om
vad som försiggår omkring henne.

Så finnes hon. av en man, som ha-
stigt skyndar emot henne. Han lyf-
ter upp henne, ser på hennes finhylta.
ansikte att det är ett barn ur den fina
världen. 1lfan tar henne på sina ar-
mar och skyndar bort med henne.

s

BARNET F EAN PARIS är ett av
de allra finaste kinematografiska
verk som någonsin visats och firman
Gaumont har genom denna film än

mer grundlagt sitt rykte som en av
de bästa filmsfirmor i världen.

Och denna film bjuder ej blott
storslagen fotografering utan även

ett innehåll och ett spel som är väl
värt beundran. I synnerhet visar i hu-
vudrollen en liten flicka. prov på sto-
ra konstnärliga anlag.

Handlingen i filmen spänner sig
dels i Paris, bland de ruskigaste a-

X

.Han för henne till skornakare Ti-
rons hus. Denne är en man hemfal-
len under dryckenskapsbegär och last
och under rusets inflytande är han.
hård mot alla som komma i hans väg.
Isynnerhet blir hans stackars puckel-
ryggige gesäll utsatt för hans bruta-
litet.

Det år hit den stackars Lelotte fö-
res och snart är den man som fört
dit henne och Tiron över-ens "Här
har du pängar, vårda henne, snart
skall jag komma tillbaka och hämta
henne", lyder främlingens ord, då
han lingen anar vem främlingen
är ingen vet att det är den beryktade
banditen Edmond Talmin,

Akt. 3.

För den stackars Lolette blir det
samma hårda dagar som i pensionen.

Nu är det Tiren som är den VelakeV

och mer än en gång låter han sitt då-
liga lynne gå ut över den lilla-.flic-
kan. i Å

Det finnes dock en som allt
för att göra livet ljust" som möj-
ligt för henne och det är don stackars
puckelryggige. Redan från, första
stund hava de båda blivit mycket go-
da vänner, och han gör allt för att
trösta henne.

Och i hemlighet har den puckel-
ryggige gjort i ordning en liten ful
docka åt Lolotte och den lilla flickan
är lika glad över denna som hon var
förr, då hon hade den fina docka hon
fått av sina födäldrar.

Emellertid har polisen varit ivrigt
sysselsatt med att finna hennes spår
men förgäves.
dariuna kan ej förklara hur flickan
kunde slippa bort och den stackars
guvernanten är utom sig av sorg.

ySå stodo sakerna då guvernanten
en dag får en oväntad underrättelse.
Det är från kapten de Valen, som.
VnVdefeTräffa:r r :om-sin sn ara
"Efter ett års fångenskap är åter
fri.. -Tröstlifs över förlusten av min
unga. maka, skyndar hem för att

sluta min lilla dotter i mina armar"..

Guvernanten bävar vid tanken på att
kaptenen även skall komma hem.
Hur skulle han väl taga underrätel-
sen att Lolotte borta?

Och tidningar-ne kungöra att kap-
tenen lever. Hjälten skulle inom
kort inträffa i Paris och säkert skul-
le väl alla hans gamla vänner med
glädje och hedersbetygelser möta kri-
garen.

tOch uppropet förklinga-de ej ohört.
En oöverskådlig människomassa häl-

sade hjälten vid hans ankomst,V bi-
fallsropen brusade mot honom. Mon
hans hjärta var tungt och fyllt 

sorg, han hade mötts av ännu en jobs-
post, hans lilla älskade flicka var
borta..

Och Iför att söka åtminstone på nå-
got sätt finna reda på sin försvunna
dotter, låter kapten de Valen i tid-
uingarne införa en notis om henne,
vari han lovar en stor belöning åt
den som kan giva honom något spår.

Nyheten om den utlovade belönin-
gen. sprider sig och bland dem som
lasa. densamma även Edmund, den
man som fann Lolotte. Han läser
noga igenom artikeln och fattar
snabbt sitt, beslut. Han skriver ett
brev under kaptenens adress...

Pensionens förestån- -

paehekvarteren, dit barnet bortförts.
dels i den stora världens eleganta sa-
longer och slutligen långt nere i Af-
rika där fransmän och araber utkäm-
pa blodiga strider.

Det är med spänning och intresse
man följer de båda huvudpersonernas
öde i dramat. Den lilla flickan bort-
rövad från hemmet, .sedan modern
dött av sorg över makens försvinnan-
de, finner i en stackars puckelryggig
en vän, som troget står vid hennes
sida och till slut blir den som åter-för
henne till fadern och till lyckan.

l sitt rum i skymningen sitter kap-
tonen ensam och förtvivlad. Varför
kunde han ej fått dö i fångenskapen,

när nu ändå hans kära äro borta? Då .

ålar han ett brev. llastigt bryter han
det och läser: "Jag vet var Eder dot-
ter finns. Jag önskar dock utan pe-
lisens inblandning förtjäna den ut-
lovade belöningen. En av mina. kam-

rater väntar Eder därför nere vid
Seine--l--ryggan i kväll klockan 10.

Kom då och han skall föra Eder till
Eder dotter".y

Kaptenen tror knappast sina ögon.
Hastigt genomögnar han ännu en
 skrivelsen. Hans dotter lever
alltså. Han skulle få återse henne.
lian kastar på sig rock och hatt och
störtar ut...

Akt. 4.

Det börjar redan skymma nere vid
Seine-bryggan. XEn ruskig gestalt
står och stöder sig mot broräcket, då
kaptenen kommer. De Valen ser 
omkring. Ingen syns till, står
plötsligt bredvid honom den man som
nyss stod vid räcket. Kaptenen ser
på honom, han börjar förstå i hvilka
händer hans flickr. råkat.v

Tillsammans lämnafde bryggan

"och i automobilen färden. vidare.

Snart befinna de sig inne i apache-
kvarteren och den andre förklarar att
de .nu måste tillryggalägga
den av vägen till fots.

Allt ruskigare blir
äro de framme.I

Yägen men snart

l ett av de mest ökända caféer-na
stiga de in och snart står de Valen

ansikte mot ansikte med den man
som har liolortte i sitt våld. Die kom-

me hastigt överens. Kaptenen skri-
ver ut en check på 1en stor summa och
lämnar den-andre. Edmundigår för
att hämta Lolotte, under det de an-
dra banditerna stanna kvar.

Det knackar .på dörren till Trions

ankom fJeoi-stael.v ffln f träder i Edinulld. iHäll.

vinkar med handen
ryggige skall ut,
skande förklarar sig skola. hämta :Lo-
lott-e. En stor sedel blir skoinaka-
rens belöning. Och när liolotte får
höra att hon skall få återse sin far
då. följer hon gärna med den andre.
Deck först måste hon omfamna sin
kamrat i olyckan, den stackars puc-
kelryggige.

För denne är det ett hårt slag att
behöva skiljas från den lilla. Nu
skulle det således bliva samma tråki-
 enahanda som förr, ingen skulle
han som han kunde riktigt hålla
av.

Men gripen av en plötslig tanke att
ej allt står rätt till, beslutar han .föl-
ja Edmund för att se vad denne äm-
nade företaga sig. Och hans miss-
tankar besanna sig. Han blir vittne
till ett vilt uppträde på värdshuset,
och ser hur kaptenen bindes till hän-
der och fötter. Snabbt som tanken
ilar den puckelryggige bort att häm-
ta polisen.

Och kapten de Valon har fått åter-
se sin flicka, men innan chocken är
inlöst skulle han oj bli fri. Bunden
till händer och fötter släpas han in
i en kammare och lilla Lolotto ryckcs
:från honom.

att den puckel-
varefter han vi-

Banditerna jubla, deras plan har
lyckats över all förväntan, då står

plötsligt mitt ibland dem polisen. Do

 

Umeå 1914. A.-B. Västerbottens Nyheter.

återsto- -

N

 

hinna knappast sätta. sig till mot-
värn förrän polismännen fullt bel-

härska situationen.

En del lyckas dock fly och ibland
dem Edmund. Genom en hemlig ut-
 undkornmer han med Lelotte
och medelst en mästcrlig förklädnad
lyckas han komma hem till sin vid en
av boulevarderna belägna bostad.
Där blir han åter världsmannen och
ingen kan väl. ana, hvem han är och
när han tillsammans med liolotte
skyndar till stationen för att lösa bil-
jett till Nizza.

Flörgäves genomsöker polisen hu-
set, Edmund är och förblir försvun-
nen.

Akt 5.

Men den puckelryggige förlorar
ej modet. Han genomsnokar huset
från vind till källare och i ett av
rummen lyckas han slutligen finna

, den hemliga utgång som räddade Ed-

mund. Han följer försiktigt och slut-
ligen når han den källare där bandi-
ten påtog sin förklädnad.

Han genomskådar de kläder som
ligga kvar, kanske han i dessa skulle
finna något som kunde gifva honom
någon ledning. lSlutligen tar han med
ett triumferande rop fram ett ku-
vert, vilket står banditens namn och
adress.

Han skyndar ut och kommer just
lagom för att se banditen med lilla

I Lelotte vid sin sida skynda ut från

ett elegant hus och in i en bil. Ha-
stigt hakar den puckelryggige
fast vid bilen och snart befinner han
sig å tåget, som med fäldig fart rul-
lar mot Nizza.

Edmund andas lugnare när han
kommer upp på tåget. Han känner
sig nu fullständigt lugn. ingen anar
att han lämnat Paris.

[Snart är man i Nima och där stiga
samtliga ur. Men här förlorar den

puckelryggige spåren, förgäves sö-
han finna dem åter.
Trött och modstulen vandrar han

längs gatorna.

1Under sin. väg han förbi en li-
ten dockaffär och tårar stiga upp i
hans ögon. Han minnes den stund, då
han gaf lilla Lolotte dockan, som
blev hennes tröst under hennes fån-
genskap. Skulle han väl få återse den
lilla och rädda henne?

.A kt. (i.

VHela natten har han vandrat om-
kring. iNär morgonsolen inbryter
sjunker han trött och modstulen ned
på en bänk, hungrig och förtviflad.
Plötsligt kommer ett par damer för-
bi och vänligt räcker den ena av
dem honom en. slant. Det är ju ett
guldmynt. Hastigt skyndar han ef-
ter de båda damerna och förklarar att
de misstag-it "Det är ju ett guld-
mynt, min fru".

Men de båda bliva rörda över 
mycken ärlighet och hjälpa honom

med ytterligare pängar. Han är utom
sig av glädje, nu behövde han åt-
minstone ej svälta. Han ser på sin
dräkt, han måste hava nya kläder
och hastigt skyndar han in i en affär
och köper sådana.

På ett hotell hyr han ett enkelt
rum och när detta är gjort skyndar
han sig att telegrafera till kapten de
Valen, att han följt flyktingarna till

liliAlrllSE-B EÖlR HiANiDlLIleGEN:

Paris med omgivningar, Marocko, Nizza.

Hjältens hemkomst, underrättelserna.. .
Apachernas tillhåll.. .

Barnet.. .

På spår efter förbi-ytarne.

Akt. 1:

,, 2: Nizza. Rymningen...

,, i3: Paris.

,, 4: Paris.

,, 5: iNizza.. .

,, 6: Telegrammet...

,, 7: Äter-vunnen.. .
Epilog"

Även den puckelryggige fann slutligen sin lyckz...

Nima, men där förlorat spåren. Han
hoppas dock återfinna dem och för
att söka erhålla upplysning, vart Ed-
mund åkt, uppsök-er han den kusk,
som skjutsat honom och flickan. Han
finner honom slutligen och av honom
får han veta allt vad han behöver.

lllad skyndar han mot det hus där
Edmuhd bor och till sin förvåning
ser han att banditen har en villa som
i elegans och komfort söker sin like.
Mien. han måste vänta. tills natten
faller på, förr vågade han ej utföra
sin plan.

Akt. 7.

Och i nattens stillhet smyger sig
den. puckelryggige in i villan sedan
han förvissat sig om att banditen
var ute. Han lyckas komma. in och

snart har han hittat det rum, där
lilla Lolotte är.

Han knackar sakta på dörren och
hon. svarar. Glad hör hon att det är
den puckelryggige som kommit för
att hämta henne. XHan lyckas bryta
sönder dörren. och än en gång får han
trycka sin lilla kamrat till sitt bröst.
Försiktigt fly de båda bort. Nu, när
han återfunnit Lolotte, skulle han ej
släppa henne.

Och hemkommen på hotellet finner
han ett telegram: "Underrätta genast
polisen, kommer med tåget i morgon
bittida, de Valen".

iDen puckelryggige förstår att mi-
nuterna äro dyrbara. XSnart kunde
banditen hava vänt hem och då han
finner flickan vara borta, skulle han
nog tveka att försvinna.

Polisen är underrättad och snart
är villan omringad.

Banditen har emellertid under ti-
den kommit hem och ser till sin för-
.skräckelse och vrede att flickan är
borta. Vem kunde här hava haft sin
hand med i spelet? Han skyndar ut
i trädgården, kanske han där kunde
finna något spår, då ser han att hu-
set omringat. Polisen var redan
där. Men hanw ger ej spelet förlorat.
Snabbt som tanken klättrar han över
muren på ett ställe där han vet., att
den är bevakad. llan lyckas kom-
ma över och jublande av skadeglädje
vill han skynda bort. Då står han
plötsligt öga för öga mot den puc-
kelryggige. Denne har en revolver i
handen, som han hotande riktar mot
den andre.

Utom sig av raseri förstår bandi-
ten vem han har att tacka för att flic-
.ian är fri och innan den puckelryg-
gige hinner sätta sig till motvärn, har
Edmund sprungit på honom och ka-
stat honom till marken. Han skjuter
dock av ett skott och detta räddar
hans liv. l-nnan den andre hinner ut-
föra sin hämnd äro poliserna fram-
me och han gripes och bortförcs.

Dagen därpå kommer de Valon.
Glad sluter han sin älskling i sina
armar och rörd tackar han den stac-
kars gossen för hans hjälp.

Epilog.

Och även för den stackas puckel-
ryggige går lyckan upp. Kaptenen lå-
ter av tacksamhet adoptera honom.
Och den stackars krymplingen får så-
ledes ett hem, något som han aldrig
ägt förr.

Information

Title:
Röda Kvarn
Printed year:
1914
Place:
Umeå
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages