#4888: London

Pris lO öre-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

återseendemetateerdeetsdeeeeetedemetaeteeteerteeteetedeeteetrreeteeteetä
o) - - x
 OndOIl-Blogfäf-Ctäitm 
å -- Direkeiqn; N. P. & AXEL NILSSON - 
då: Ost 2 Bryggaregatan 2. Ob.! 
sä- då
gå Dagligen föreställningar hvarje hel timma:i 7 tå,
e? Hvardagar kl. 5-11, Sön- och Helgdagar kl. l-6 och 7-ll e. m. 
ä se
er) (i:
 I Vlntersasongen 1908-09. I

 Det omsorgsfullt valda programmet består

å af uteslutande nyheter för Stockholm.

fs- o

se: - vi sta. främst: I-

E .

I
f:
u

meriteradeeteertaeeeeeeteevateetmdeeta

l
w
u

ett. .estate

set;

xelesis-else,

eeeeteeteeeetsataeseeetereeet;

trådad

damer

l
r
u

J

street

eteeeetaeteetaeteetee

y
19.-
LJ

teetetieeteetaeteetar

I
1
u

neta

I
e

teeteteeteeteetadateraretateeteeteetetedaretateeteeteetaeteeeeetaetermediereteetaetatateeteeteeteeteetatateetateeteeeeeteeteetealefeatetateeteeteeteete

ät,

eteetfldettaeteetareeteeteeteeteeteeteeteetmetadataeteetateeteeteeeetet

eeietreeseeeteet

efter

sele

emma

l
r
u

tateeteeteeteeteteeteet daterade

tee

 

lå ål;

 
 

l dag 

Glänsande nyheter!

 
 

(Eventuel ändring af programmet förbehålle.)

ERQGRAM..

MUSIKNUMMER.

liskarens

Djupt-.gripande framställning ur lifvet, utspelad i de
vackraste naturomgif ningar.

1. På väg till fisket. 20.
2. Vid hafsstranden. 21.
3. En sjöofficer observerar den
. vackra tiskardottern. 22.
4. Fiske.
5. På väg hem.
6. Förföljd på afstånd.
7. Trägen vid sitt arbete.
8. En biljett!
Min fröken! 23
Jag väntar Er i skogen. EnJ som
älskar Er. Re d 24
ynton . 25
9. Ett Rendez-vous. 26
10. Hon ger honom sitt ja. 27

11. Andra lefnadsföhällanden.
12. Ett bud till föräldrarne.

13. Mina kära föräldrar!

i Förlåt mig den sorg jagygör Eder,

men varen icke oroliga fö
jag reser med den, som äls

r mig, ty
kar mig.

JeannejMarie. 31-

14. Föräldrarnes förtvitlan.

15. Promenad i vagn.
16. Olyckan afvärjes.

17. Ett oväntadt återseende.

18. Fadern känner igen sin
19. Han fördömer henne.

 

dotter

 

ller.

 

Tre år senare.

Betjänten öfverlämnar en

biljett.

Min kära Jeanne Marie!
Jag gifter mig med en ung flicka
ur min egen klass. Jag kan icke
neka till detta giftermål, då mina
föräldrar i annat fall skulle göra mig
arflös. Räkna icke längre pä mig.

Reymond.

. Tjänaren ser hennes förtvif-

lan.

. Återkomsten till byn.

. Hon finner den rätta vägen.
. Inför föräldrarne.

. De blifva bortvisade.

. Flyr i förtviflan.

. Hennesbarndomsvännersom

känt igen henne, se förvånade
hennes flykt.

. Misstankar.

Fiskarne springa till stranden.

. Han räddade sin ungdoms

älskade.

. De bära henne hem.
. Äterskänkt till lifvet.
. De gamla föräldrarne för-

låta sitt barn.

=-=-

Biörniakt
i Amerika

l. Jägare, som leka med en björn-

unge.
2. Affärden till jakten.
3. Uppför strömmen med båtar.
4. Ankomsten till skogen.
5. Läger slås.
6. Frukost.
7. Jakten tager sin början.
8. En halsbrytande klättring
uppför klipporna.
9. Spår.
0. l bakhåll.

 

ll. Ansikte mot ansikte med den
fruktade.

l2. Skottet går.

l3. lägarne springa fram till sitt
byte.

l4. Ett praktexemplar.

l5. Styckningen.

16. Skinnet aftages.

l7. laktkamrater anlända.

18. Bytet visas.

l9. loägarne triumfera.-

20. Aterfärden hem.

En debut på motorcykel.

Urkonliskt kapplöpningsskämt i ett ilertal genomroliga äfventyr o. tillställningar

En briljant skämtbild..

  

.- .-

(ha

man: ny

 
 
   
 
 
  
 

 

!

   
  

cka

I;

t

 

Nya trics i

varje ve

 

tioner.

s

än . Strandpartier.
. En ångare.

. laktsällskapet.

l
2
3
4
1 5.
H 6. Landstigningen.
7. Jakten börjar.
8

f 

f!
ä
ff 


f .fit .
te, t, LI"
J.

v- v-

i

 

 "x
r i , de
I! .C är "E-LA

Anolniisi

The King lllanipulaior oi Eggs.
Originaltrics

Häpnadsväekande konststyeken.

HenErnestaislöerl

Den populäre konstnären afslöjar sina med
stor-mande applåder mottagna kortmanipnla-
Den ärade publiken tär en inblick i
herr Ernests fenomenala ängel-färdighet.

Absolut nyhet för Stockholm.

 

. Ombord å ångaren.

Affärden till jaktplatsen.

. Hjortar i det fria.

   
 
  

. ö tt t t .

hel för
I I lil

1 hur 4

Xi-f 

i, reset

Stockholm.

 

  
  

 
 
 

X9 f 
X grå-også:
.xxxg

r

 
 
 
  

:QXOQA Gille
sopa HAN

Iil

Iååååäåååäiåååi

 lll rlirtiusan e iall till.

Hänförande naturscenerier.

9. Vid stranden.

l0. l vattnet.

Il. En envig.

l2. Ett praktexemplar.
l3. Ett skott.

l4. Efter jakten.

l5. En trofé.

.i

.
lll

UäåtååiiååäO

1 ANerNes eeoTTA

Öfverraskande förvandlings- och uttyrselstyeke.

 

 

 

i.
lll
0

 

I sitt slag enastående.

Slottspökenas rond.

Skelettdans.

9393503..

5.
Balett och förvandlingar.

6.
Eviga blomstrens dans.

oo o co o co
Trogna grannar m. m. sådant

En urkomisk situationsbild närmast visande hvad som kan hända då
en i den ädla boxningskonsten allt för intresserad öfvar sig i den goda

Skelett, som bilda geome-
triska figurer.
Andarnes betjänter.

sporten nattetid och de kringboende grannarne önska sofva.

Stormande munterhet!

SLUTMARSCH.

 

 

Eftertryck af programmet förbju.des-

Fredagar: Nytt program.

återtar-narkrkeeeaeaetereaeaeaeae

ererererererererearereerese

STOCKHOLM. HTELLAN STÅLS BOKTRYCKIERI 1009.

Hämtat?täteäfeteteäfeäftäfiftetetde

ett

mer

fiertfeäfetifeftftttwidft

ätitfliäfisoul

earteeeeeeeeeaeekeaeeeeaere

u.

re

eearererereeeereeremererererereeereeererererereteerereseeeeetaarearereetetererearetereaee

Write?

ftteteäfeteäfertetdfriteteife?täteäfeäfeteäfttetätetetettäfeätäfeäfeä7

n
u
l

:arereeareeeereearea

eeaeeeaeeteereaeeeaaeaeaeaeaee "

taraeeereaarearerasegregeradereas

ett;

ttettteäfettttwetiattäfeäfeäfeäätteättäfeteteäfetetetetetet

åäle

Information

Title:
London
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain