#4887: London

treatmentsdemetadataateetaetaetaetetaaraataetaetada?

teater-.rattaetatmtaeieetaetaeraäeäataetktaataeteamtrleeteatataäeataäsäaeleärterteeedaatadeetadrtaetae

arealer,

testartademata;thatmrtadaeteataetaeteerdaaraetaetaatattadmtarhen

.tee

r
f:

teetaataetaata

tentander-.rade:rtatataetmtaataäaetaetedaetaatmtaraetaetaetfatadeäarataetadaataetaeteetaate

de

L.
U

ratatrtaetaevaataetaetadaetaataere

.tee

teateatmtaäeetaeleelea

tea.

titàtieeiee

L.
u

teaternsmanammatdiameternarrangemanget

eartaetaetatataäaetaetaataatrtaatatmteeteetaetaetaetataetadaäarea

tanter-.teetatmtrteatmtaatatatettartataetaetaetaetadadadatadeannandag

Iäåååäåååääåäåä

539Stift?dwftåfittåftäftäfaäftäfiåftäfiädifiäfeåfiäfiåfiäftåftäfiåfiäWWW?föiälii

Pris :LO öre-

London Biograf teatern 
. = = i se
-A- DirektiOIlI N. P. & AXEL NILSSON - 
ObJ 2 Bryggaregatan 2. ObJ 
Dagligen föreställningar hvarje hel timma: 

Hvar-dagar kl. 5-11, Sön- och Helgdagar kl. 1-6 och 7-ll e. m. 

 

 

  

    

Glänsande nyheter!
(Eventuel ändring af programmet förbehålles.)

PROGRAM

Elektrisk , pianomusik.  ,

  
 
 

Hlurllalllrlaxlllllllalrlrl 3
rrllrgaslr rararan lrlallrs.

Intressant bildserie från Egypten.

Bomullen fås af buskar af släkten Gosypium, hvilka
oftast ha handflikiga blad och stora ensamma blommor. Bom-
ullen är den från fröets yta utvecklade fröullen. Bomullsväx-
terna odlas i nästan alla den heta zonens länder och äfven i
varmare länder af den tempererade zonen. Från Egypten och
Ostindien kommer största mängden af den bomull, som förbru-
kas i den europeiska industrien.

Bilderna visa bomullens frambringande från odling till skörd
och transport till lastageplats. Man ser fältens beredning för
sådden; vattning af odlingarna, ett praktfullt blommande gossy-
piumfält, skördearbetet, bomullens inpackning för utförsel etc.

Storslagen naturbild.

W

 

 

 

 

- iftäfiiåfifrflffiåftfftåftäfiäftåfiåfifiåfmWiftåfätöåfäfittäftåfiådatiäfaäfaåfi

starka

-!

ätit?

fWWWWWWWW
a mer

.damernas

Säll

åååäååååååäåå

En mesallians.

Ett af sydlänskt glöd genom-
andadt drama.

Den gamle skeppskonstruktören förevisar sin nya båtmodell
för den unge grefven. - Grefven har under sina många be-
sök hos båtbyggaren lärt känna dennes unga, vackra dotter och

eraraaraaearaeraaeaearrraaraa

ett kärleksförhållande har uppstått dem emellan. Den unga

flickan lyckas dock endast en kort tid att dära grefven och en Lä,
dag mottager hon från honom ett bref, hvari han meddelar att 
hans namn och samhällsställning ej tillåta honom att gifta sig åts

med henne, hvarför han ser sig nödsakad att afbryta förbindel-
sen. Förtviflad öfver grefvens otro, beslutar den unga flickan
att dränka sig, men räddas i sista ögonblicket af sin fader, för
hvilken hon omtalar alltsammans. - Den gamle handtverkaren
svär, att grefven skall gifta sig med hans dotter. Han uppsöker
den gamla grefvinnan och förklarar för henne huru sonen har
handlat, men hon vill icke höra honom och visar honom dörren.
Den gamle passar emellertid på grefven och tvingar honom,
under hot till att äkta dottern. Detta gör grefven, men då de
blifvit vigda och träda ut ur kyrkan öfvergifver han henne.
Ett år därefter ser man henne tillsammans med sin lille
son. Hon har under hela tiden ej sett till sin man och sörjer
mycket. En dag skrifver hon ett bref till grefven och frågar
honom huru länge hans son skall vänta på faderskyssen. Brefvet
råkar den unge grefven och hans moder och då hon hör, att
hon blifvit farmor, kan hon ej motstå att se sin sonson, och
tillsammans besöka de den unga modern och allt blir godt igen.

:åäåiååäååiåå

Hpropà Kvinnofriden;

I-Iejdlöst muntert.

n
o

Wifiäfififiåfiåfiiräifiäfiäfwäifia?th

Iäiäååååäåååååå

täfaåfdiföifiiäffiåftåfiåfååiföä

Lilla. Alice, som är både ung och vacker, har fått nog af de
otäcka och efterhängsna. karlarne, men vet ieke hur hon skall
kunna. undkommmal dem. yEn dag får hon emellertid en god idé,

och hur hon tillämpade den och duktigt lurade sina efterhängsna ä?
beundrare Visar den lillaJ genomroliga skämthistorien. 

fäääiifäåfääfiåftåfdrftåfaiåfiåfa

Gåstupptrådande af

    

de firade sång- och

  

k Systrarna Malmström

Rikhaltig
repertoar

damernaaemaararaeraaraeraaraaraaFaeaaraaraarrraaaaara

N
.7

få

WQQÖOWN

å

"ett

.iF-n"

flirtirfdiffläföifi

 

arpsinne a i iuml 

af

 

 

mere

Då den världsbekannteÅ
detektiven utförde sin
största bragd. . . . .

.å e.
l

.K

. På lönnkrogen. 2l. På lönnkrogen.

l

2. Till hvila i halmskjulet. 22. Värden i förhör.

3. Ett farväl från krogvärltlen. 23. intressanta underrättelser.
4. Demaskering. 24. En möjlighet.

5. Arbetet börjar. 25. Halmskjulets hemlighet.

6. l den underjordiska gängen. 26. En uppmuntran. I
7. Ronden genom källarhvalfven. 27. Detektiven orienterar sig.
8. Ett misstänkt ljud. 28. Hos banditen.

9. Rapport till chefen. 29. En bra mask.

30. Den hemliga muröppningen.

Första varningen.

. En undersökning.

Il. lntet tvifvel mer. 3l.

l2. Hos detektiven. 32. Detektiven hämtar sina medhjälpare.
l3. lätt fordrande uppdrag. 33. Jakten-.börjar n
l4. Ater en natts arbete fullbordadt. Ett OfOFVaniadt Ofverfall-

34.
3

I5. Han låtsades snfva. 5. Detektiven saknar sin medhjälpare. I

 

IG. Den första undersökningen. 36- Signmuren landet-Sökes-
l7. Nödiga försiktighetsmått vidtagna. 37- Väggen Sprit-"96,8-
l8. Detektiven studerar byggnadsrit- 33- l fOFf-Vafsstallnmll-
ningarna. 39. En vardefull fångst.
l9. "På spaning. 40. Skarpsinnets triumf.
20. En enda väg möjlig.
m-

 

Då
fantasifigurema e

fingo Iif. - i

Storslaget, fint kolorerad bild, förande tanken tillbaka till de pudrade
markisernas-och den behagsjuka menuettens förlofvade tider. - De prakt-
fulla fantasiligurerna glida fram från sina stela ställningar och platser för
att i mjuka och graciösa rörelser gifva lif åt den ena taflan vackrare än
den andra. -

 

stim teori till praktik

En storartad skämtbild.

Det .är den aunge ingeniörem som kommer direkt från skolbänken
och pappa och mamma för att i det praktiska lifvet söka tillämpa sina

iäfiäfmåftridfiwåfiåfiäfiäfiåfiäftäftTitiåftåäiäftäfiäfaäfittWitt?fägftifäåfi?författadftfiäfiäfttdåfääfätäftäfigfiftåftäfiäfiåfiådtettttåfiiifdi

kunskaper. Hur han med sin aokufliga energia öfvervann alla svårigheter
tills det på ändalykten gick honom. illa visar denna hejdlöst skrattretande ä;
 - - - Ca,

SLUTMARSCH.

 

 

. Fredagar: Nytt program.,

Eftertryck af :programmet förbjudas.

ararararerareaaea

a

STOCKHOLM, STELLAN STÅLS BOKTRYCKERI 1900

Information

Title:
London
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain