#4886: London

:Pris :LO öre-

svarat-.vassasteavavatattattatvavatvatvattaaaaanetattataratsaavatvasaaat

rs
u

varavatvatvataaattavatvaevaaatransfetter-.vasadettatv

I

faktamaterial-.varandetvavaevattatvattatatrakasseras

v:

u

I

varierat-.rattattvatatavaetatvattatetti

n
U

I

se

etavatvavatvasaatvavaaedaaetratt-kvaevaaatvavattaaatt

1
r
U

tf

n

varat-.ratasvaravaevattatvatvattsatta-rafarfarsfartavavattattavatvatvatvavatat:fatta-rattat-.rattaträet-tetvavattatvavavattadettattetvatvavatvatvavatvataaatvattaevaatattaaatvattaast-.tassargaranterastartat-atrakasserat-.tatvavatvatravattaaatvaaaremissinstanserfrasena-lttaiaevattagrts

.SC-

u

jl

b.

0.

559

o

EOnClOn=BiOgräl=CQältm

-- Direktion: N. P. & .AXEL NILSSON -
Ost 2 Bryggaregatan-2. Ost

Dagligen föreställningar hvarje hel timma: I
Hvardagar kl. 5-11, Sön- och Helgdagar kl. 1-6 och 7-11 e. m.

 

 

I Vintersåsongen 1908-09. I

Det omsorgsfullt valda programmet består

af uteslutande nyheter för Stockholm.
-

-
v- Vi stå. främst! -

 

 

 

 

i

 

 

 

 

 

    

tt: I d ag . n:
Glänsande nyheter!
(Eventuel ändring af programmet förbehålles.)

 

E E Q Gl R å. M..
MUSIKNUMMER.

l DET SAGORIKA INDIEN.

PENARE

Kostbar originafotos från landet, där
fabeln om tusen och en natt föddes.

...0. l. Vishetens tempel. 9. Ett hvimlande folklif på tlod- 
. 2. Det gyllene templet. stranden. .
..- Ll 3. Apornas tempel, beläget i den IO- "Invåfafjle taga Sina had-
. vackraste trakt vid den heliga II- lellranmno- O
. floden. 12. Rulnerna efter de gamla palatsen, .
. 4- Indiska bärare. i hvilka för århundraden sedan .
. 5 T t de indiska furstarne leftle i sin .
O . ranspor Vagnar. sagorika prakt. .
O 6. Skomakare vid sitt arbete. 13. En färd på Ganges. O
. 7. Barberare; - om hvars arbets- 14. Indisk fakir. .
. lust kanske är b-äst icke yttra sig 15. Trollkarl. som ligger på upprätt- 0
g 8. Ganges, den heliga floden. stående nålar, utan att skadasig. .
O
g En bild rör alla. g
....0.000.0...ÖOOOOIOOOOOOOOOOOOOOOOO-

Spetsknyppling

I Verklighetsbild af största intresse, illustrerande huru små skol-
ii1ckor 1 Frankrike få lära sig knyppla spetsar, samt äfven hvilken
skiekhghet de uppnått i dessa sina nätta handarbeten.

1. Skolflickorna i arbete. 3. Knypplingen.
2. Lärarinnan undervisar. 4. Vackra arbetsprof.

I I
Unge herr Crampon har dödligt
förälskat sig i fröken Kokette, men
på grund af den barske faderns mel-

lankomst blir han afvisad. I sin för-

tviflan skrifver han följande bref till
fröken Kokettes far och fattar sam-
tidigt ett fast beslut:
MIN HERRE!
Jag har härmed äran anhälla om Eder dotters hand!
Jag är i högsta grad envis och Ni skall alltid nnna
mig i Eder väg, anhållande om Eder dotters hand.

LUCIAN CRAMPON.
n Vid alla möjliga och omöjliga tillfällen uppenbarar sig herr Crampon
for den stranga fadern; sasom brefbäraren, som framlämnar posten, såsom

kyparen Csom passar upp honom på restauranten,.såsom kusk och som
porner pa hotellet rn. m., m. m.

Till ytterlighet enerverad kastar slutligen den ursinnige fadern unge
herr Crampon ut genom fönstret och rusar i väg, men kommer just lagom
ut på gatan när C. kommer nedramlandes framstammande sitt evinnerliga:
aljag har den äran anhålla om Eder fröken dotters handa) Nej detta måste
få ett slut! Här har Ni då ändtligen min dotter!

.O-I..
Gätuppträdande af 0
I

Buktalaren nn. rn.

 

 

 

Professor ll. Gillll

Såsom absolut nyhet för Stockholm
framhåller professor Guld sitt häp-
nadsväckande originalnummer - - -

Fängselkammaren

I ENAsTÄENDE I
. sToRsLAGET .

Dessutom BUKTALERI,

illusionsnummer och konsttrieks

FÖRSTA RANGs PRESTA TIONER. 
I. 

 

 

 

...O-.I...O-...0.0QO-...OOOOOOIOOIQOOO , ,

 

 

  V 

En flykt till döds.

Dyrköpt frihet. Ett liivets sorgespel.

  

Mannen har under rusets inflytande begått ett brott och
skall nu undergå det honom ådömda straffet. Sedan vi bevitt-
nat hans afsked från hustru och barn, återfinna vi honomi
fängelset som aNzo 117)). Bevakad af beväpnade fångknektar
deltager han i straffarbetet, men förbittringen öfver vaktarnes
brutalitet och kärleken till friheten förmår honom att göra ett
förtvifladt försök till flykt. Hans försvinnande observeras emeller-
tid snart, och flera beväpnade fångknektar sätta efter honom.
Den vilda jakten går öfver berg och dälder, öfver land och
vatten, men plötsligt förlora förföljarne den rymdes spår, hvar-
för de bege sig till hans hem för att söka honom. Omedelbart
efter det de inträdt i huset kommer straffången, som, när han
får faran klar för sig, fattar sin lilla, utanför ingången sittande
flicka och ilar bort. Fångknektarne komma emellertid åter ut,
upptäcka barnarofvet och skynda efter fången, som snart upp-
hinnes. Han vägrar emellertid att gifva sig, och när de vilja
skjuta honom, håller han barnet framför sig. YSlutligen förmår
hustruns böner honom att lämna ifrån sig flickan och nu är
hans öde besegladt.

 Spännande stycke.
 .i  i

Eastrias innläner ut vatitnlall

Icke långt från Neapel ligger den italienske konungens lustslott

vid Caserta. Vi äro i tillfälle visa en serie bilder från denna

världsberömda park, med sina otaliga springbrunnar och konst-
verk, utförda af italiens mest framstående konstnärer.

Det storslagna konstverket aDIANAS JAGT) är världsbekant.

En tjusningäför ögat.

"0600060060"
llär mr nrlman var lillan.

GRO TESK HUMORESK.

Halsbrytande vågstycken, äfventyrligheter ooh upptåg, trot-
sande all beskrifning. När mr Sportman fått sin provisoriska iiyg-
maskin färdig och han gör sin - luftfärd - 1- - då kan Ni
försöka hålla Er för skratt.

 

SLUTMARSCH.

 

 

Eftertryck af programmet förbjudes-

Fredagar: Nytt program.

ajaärkaåtöttiftfååfåfåfåfååfååfååfååfåfåfåifåfåfåWååfååföwååftlfåftifffååft

STOCKHOLM. STYCl.l.AN STÄLB ROKTRYCKERI 1909.

x

r

få

e

få?

u
I

min

ar

.av

I

n

n
e

eftftåfååfååfffåfåfföiftåffåftfååfå? fåfåfffååftåfååffåftåfåfååfååfååfåifåfååffaffåfåfffåffiåftåfååfåiföfå?fåfååfååfååfåftftåffååtWifi!fffftfåfffåfåftftftfffåftåfmfåftfffååffåftåfååfååfåifååfååfå fååftiiftå fiffigt

e

.i
l

öftåftåffiftifåfååfååfåifåifååötå få? fåfååftåfåfåå

attraarkarsarmaaaaaaa

n

arkraraeaeeaaaeafrr.taraeraerartaraaaetnraetaraatav

n
.1

eftftfåfåffåfåftfåfåffåfååfååfffååfå;föftåfåifåifååftåfååftåfååfefåfååfiflftåfffåifååfååfåfåiftåååffifffflåiåfåiftåfåffåf

n
e

l

äftffffåfååfåfååfåfååfåffåöftååtftftfåftftö

Information

Title:
London
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain