#4885: London

:i

l
n

de

I
n

mamma

I
n
u

.fe

I
1

.ie

f
1

.ie

r
a

varmastearvsmassaaaaaeiasetriaaasmmstr-.iese

l
fa
u

varatr,mervartaiaeseaemvavavaaraaaesevarianternasmarta

I
a
u

matasebstavatavatareaetmtaieeiriaaamafetaseminariernaramarnaetataetrvmirtrtrtrtrvrvatadistanserar.irriterar,sekretariatet-.vassareetataeiairtstrvrvaeasmatintressestavat-raserna;aaaaetetamrvriaeaamaetaeiataetalaetriatairiatatataeen

A
v

geia-aa svettas

ämbdmbtbeimieebtiaele

Eondon=Biograf=Ceatern

Pris :LO öre-

- Direktion: N. P. & AXEL NILSSON -
Ost 2 Bryggaregatan 2. Obs.!

Dagligen föreställningar hvarje hel timma:

membersmenmatrestmmmamamaemmmseat

Hvardagar kl. 5-11, Sön- och Helgdagar kl. 1-6 och 7-11 e. m.

 

         

.  l cl ag 5.;  
Glänsancle nyheter!
Vt(l?.ventue1 ändring af programmet förbehålles.)

 

 

 

 

 

PROGRAM

(Elfr-X (E

Glänsande iscensatt och konstnärligt framställd handling
efter de grekiska legenderna i 50 scenerier, bestaende af 15
tusen artistiskt handkolorerade fotograiier.

Det rikhaldiga innehallet i denna gregiska legend är till-
räckligt bekant. Filmset själf är försedt med nägra mellan-
titlar, sä att den, som ej känner handlingens gang ända kan
första den. Det ena härliga landskapet efter det andra upp-
rullas för äskädarne och mätta deras ögon med skönhet. Amors
lika sä väl som Psyches och de tre gracernas gestalter kunna
verkligen kallas klassiska.

 

Psyche, ibland jordens skuggor trär med dämpad glöd
efter den, som henne en gäng spädom dukelt böd

att med stulen blick förbinda - aningsfullt blott ga
att en himmelsk brudgum, osedd älska fä.

Gracernas lätta skara, öfver värlig trakt

förde guden, skön att skada, farlig kärleksmakt,

som oraklet sagt, till Psyche; dock för frestelsen hon föll,
löste bindeln, som i dunkel henne fängen höll.

Arma Psyche! Se din kärlek snabbt nu ilar bort;
Hölj dig uti mörka slöjor, sörj din lycka kort.

Ställ din bön till höga gudar. Be vid Stygens rand
att de äter nädigt hela, kärleks brustna band.

Denna bildserie af verkligt. bedärande skönhet och poetisk
charme, är en njutning att se, den gör med rätta skäl för
benämningen akonstiilma och verkar endast genom sin skön-
het, ej genom nägra rafflande effekter.

.Ett kontverk som en hvar bör se!

fl

Senaste uppfinning inom
elektricitetens område.

I sanning storartadt.

Vi vänta när som helst det storartade flygproblemets fullstän-

diga lösning, men under tiden kunna vi taga del af denna den
nymoderna elektroteknikens senaste triumf. - I sanning häpnads-
väckande - om man får tro vär genomroliga bilds framställning

däraf. -

Gåstupptrådande af

de firade sång- och
dansartisterna

     

j

sYsTARiA .I
MALMsTaoM

r Y Y 1Rikhaltig Y Y

repertoar

GROTESK HUMOR!

VöllQllfil" l HDQIllIIQle.

En verklighetsbild af största intresse och värde.

Å den väldiga bergskedjan Apeninerna ligger en liten stad vid

namn Terni och i närheten af hvilken det egenartade och för
sin stora skönhet berömda marmorvattenfallet är beläget. Bilden
Visar fallet i hela sin imponerande prakt och väldsamhet.
stadens industri hämtar frän det väldiga fallet sin drifkraft.

K

ÅMMMMM

å

En ovanligt näpen liten framställning, skildrande huru
den trogna hunden räddade sin lilla härskarinna.

r .Ai storartad effekt.
De båda vännerna.

1. 8. Öfvermannad.
2. Sof godt mitt barn. 9. Hoppar ut genom fönstret.
3. Störd nattro. 10. Förföljd.
4. I-Ian hör sin herres röst. 11. Räddningen.
ö. Hunden bryter sönder 12. Eoln hjältebragd.
dörren. 13. Ater i hemmet.
I sista ögonblicket. 14. En trofast vän.

:se

En häftig strid.

 

W

Ensamma hemma.

Hejdlö skrattueees.

Vi öfverlämna denna skämtnyhet ät den ärade publiken utan

nägra som helst kommentarier, endast med det påståendet:

Det är det roligaste vi sett!

SLUTMARSCH.

WMMMMW

) n trogen väktare ;

Hela

.rie

 

 

Fredagar: Nytt program.

Eftertryck af programmet förbjudas.

STOCKHOLM, STELLAN STÅLS BOKTRYCKEEI 1909

43gå,Wqua-tarm.manammamammaamrarararararafaftftfafafifii

ttwgfatiitttåiteifeqäå

WWWWÄFWWWWÅFFWÅ

WWWHAWfatettfatafffåfwttt?"i?Qi(fåWe"faWiritaWe[få"tillWeWiWWWitimeWWQFWWWWWWÄHW

:är

FWHWWWWWWWWÅfåWWW-WeWWFWWWWWWWW

i:

G"
1

saraaa!-

FöftöåiftfttafeteteftfaäMaterialet,thWWWWWWWWW

v.
I

rararararararararefererar-transfersramarnaaraamamaaraeeraraaMarware

WW

semestrar

åtafaterfttåfete?Föttqärfmieftfatiifa

Fi

Information

Title:
London
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain