#4884: Orientaliska Teatern

Direktion:
ll. P. ä AXEL IlLSSOll.

Stadens Förnämsta Biograf-
II- TEATER. "I

  

FÖRESTÅLLNINGAR
Hvardagar oafbrutet kl. 5-11 e. m.
sön- och Helgdagar 1:1.1-6 och 7-11 e. m.

w. f.=-i
I Program
msnnmu 1 PIEmNT

 Högst intressant och lärorik bila. f

 

 

 

 

llSllVlä .

 I. Fälten plöjas.

 II. Risfälten förarbetas. Sàdden.

(ÖVJMOS III. Skörden. Tröskningen. Riset torkas.

 IV. En komisk illustration öfver till hvilken mångsidig
Ä Ä Zli användning riset kommer i praktiska lifvet.

åtrå]

 

 

 

Mexikanska armén

Instruktiv ooh högst intressant Verklighetsbild.

:ä

 

 

 

 

 

. s 4
l. Soldaterna marsehera genom gatorna. 9. Artilleriet spränger fram. p Å
2. Kompani efter kompani paraderar. IO. Halt. v-
3. Cowhoys till häst. II. Kanonerna dundra. s 4
4. Armen i fält. l2. En fältkanon på nära håll. k
5. Högsta befälet i auto. IS. Där granaterna spllttras. å
6. Från högkvarteret. I4. Hur en bro bygges i fält. g 4
7. I förpost. l5. Kavalleriet passerar öfver bron.
s. Fälitelefon i bruk. 0 Å
nu
aväååäååääåääåäät

I FÄFÄNGLIGHET.

Aktiebolag med Abegränsad anvarighet för
tillvaratagande af denna medmännikornas
nedärfda svaghet.

Mänsklighetens klagan och jämmer ligger ofta i dess
fåfänglighet.

.4 För att afhjälpa detta missförhållande ha två kvickhufvuden
slagit s1g samman. De båda kompanjonerna gå förklädda till
t1ggare genom gatorna, den ene försedd med en fotogratiapparat.
Den andre sätter sig på trottoirkanten och bär en skylt om
halsen med påskrift wBlindf). De passerande beklaga den
stackars blinde och lämna en skärf, men den stackars ablindeå
tycker att inkomsten är bra klen och de båda vännerna komma
öfverens om att försöka sin andra idé; den andra skall ställa
sig och låtsas fotografera för att dra folk. Planen lyckas utmärkt
och slantarna dugga raskt. Det är själfklart att ingen vill ge
mindre. än den andre och slantarnas storlek växa i proportion
med själfmedvetandet hos de kringstående människorna, som
stråla af lyckan för att åtminstone en gång ha gjort en god
gärmng.

Den ena genomroliga situationen aflöser den andra.
KOLOSSALT SKRATTRETANDE. 

åäåäåiäåäåååå

"NI

ååiåiå
etiååiåäåääfååäII" NYTT FÖR sTocKHoLM.

Gästuppträdande af det komika
- - SVENKAÅduettistparet - -

 

BLOMOIIIST

OBSJ Seeriges absolut roligaste duettister.

Ur den enastående oförargeliga och urkomiska repertoaren framhålles
särskildt:
Båda matroserna.

Sjömanslögner i massa.
Fosterlandskärlek o. bränn-
vin.

Militärstyeke i 2 afdelningar af Aeoe.

Kalle Petterqvist och Stina
i Zetterqvist.

Masen och knllan.
Värfvaren och bonden.
in. In.

Ett fri-eri i Västergötland.
Landtidyll med tal, sång och dans af
0. Blomqvist.

Köksan och husaren.
Skämt med tal7 sång och dans af C.
Uby.

Herr von Snobb och fröken

Chic.
Skämt med tal och sång af C. Uby.

m. m.

Duettistparet Blomqvist uppträder i alla föreställningarne:
Hvardagar kl. 5-11 e. m. Söndagar kl. 1-6 och 7-ll e. m.
  Duettistparet Blomqvist har öfverallt gjort
-- Stormande succes.

.-
Skil a slänlsl ilman.

Intressant och lärorik originalfotos.
Huru de väldiga sköldpaddorna infångas medelst nät af bam-
lourör, dragas upp i båtarne och föras i land. -- Sköldpaddan en
originell dragare.

 

 

   

En bila af värde.

i

Sjömonnens äro

Ett af den djupaste realism och grymmaste missräkning
framburet drama, framställdt i 20 afdelningar.

l. Skeppet seglar bort. ll. Rapport från skeppet. -
2. idyll i hemmet. l2. Gästerna aflägsna sig.

3. Alskaren på visit. l3. Värdinnan följer dem till grinden.

4. Telegrammet från mannen. I4. Mannen i sitt arbetsrum.

5. Modern och dottern möta vid l5. Mötet med älskaren. "

stranden. l6. Observerade.
w e. På väg hem. 17. En förfärlig misstanke sme klar w

7. Vid grinden. för honom.

8. Visiter. l8. Smög sig efter till hafsstranden.

9. En fbekant presenteras. l9. l förtviflans mod.y - - ;

l0. Två lyckliga. 20. -f Mannen skipar rättvisa. - i

å Moderskärlek bland djuren

En liten näpen zoologik tudiebild.

H - l. Svanen i sitt näste. l0. Hundarne. "i
2. l svandammen. ll. Grismamma. M
3. Gåsmamma. l2. Boekpar med sina killingar.

m 4. Gåsungarne komma ur äggen. l3. Renfamiljen. m
5. Hönan med sina kycklingar. I4. Häst med föl. ..

t e. Kalkonfamnj. 15. zebra med föl. w
7. Ankmamman med sina ungar. IB. Leopard.
8. Hos kaninerna. l7. Lejoninna med sina ungar. m
9. Kissemiss med familj. IS. Topsy med familj.

CHAMPAGNEBEKLAM.

En stor champagnefirma låter i reklamsyfte här och hvar
uppklistra stora plakat framställande en stor champagneflaska.
En man, som spolar gatan får en befängd idé; han skär ut
korken ur plakatet och sätter in vattenslangen där i stället.
En massa människor samlas och alla tro att den stora cham-
pagnefirman på detta originella sätt bjuder allmänheten afsmaka
sin ädla dryck. Alla möjliga och omöjliga sorts hinkar och
pytsar anskaffas för att tillvarataga det flödande vinet. Mannen
bakom plakatet håller-på att dö af skratt. - Till sist kommer
plakatuppsättaren och då blir det afslöjning och afsköljning af
för den skämtlystne gatspolaren.

Urkomiskt I

   

Urkomiskt!
- - -

STELLAN SfrÄLs BoxrnvcanxJQOQ.

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain