#4879: Orientaliska Teatern

"x

idrotten:
p. P. z rxrrL rrrLssorr.

Stadens Förnämsta Biograf-
.. TEATER. "-

 

FÖRESTÅLLNINGAR
Hvardagar oafbrutet kl. 5-11 e. m.
Sön- och Helgdagar kl. 1-6 och 7-11 e. m.

 

Program i f

  

c I Q O D 0
Den trådlösa telegraiiens triumf.

Mareonis underverk i verksamhet.

Katastrofen mellan ångarne eREPUBLIKe och vFLORIDAe.

Amerikansk sensationsbild, afhandlande den fruktansvärda sammanstötningen mellan
de båda amerikanska båtarna vRepublika och sFloridae, samt det hjältemodiga uppträdandet

af telegraristen d K B l N N , ,

hvilkens namn nu är på alla amerikanares läppar och hvilken genom sin sinnesnärvaro
lyckades rädda både passagerare och besättning på båda de föl-olyckade ångarne.

Denna verkligen enastående bild är upptagen af en fotograf, som händelsevis vistades
Aombord på undsättningsängaren vBaltice och skildrar hela den ohyggliga katastrofen i all
sin sorgliga storslagenhet.

Någon mera intressant och spännande verklig tilldragelse har aldrig förut
visats i lefvande bilder.

Den med andlös spänning följda händelsen är framställd i

25 AFDELNING-ARI

1. Jack Binn vid den trådlösa telegraf- bar hjälp nödvändig - befinner sig 26
apparaten i kajutan. mil syd-väst om fyrtornet Nantucketv.
"2. Förste och andre styrmannen på sFlö- 14. KaptenRansorn beordrar rFull maskin)
ridaa öfvertaga vakten. trots den täta dimman.
3. En tät dimma utbreder sig. 15. Passagerarne ha i räddningsbåtarläm-
A. Strålkastarne i verksamhet. nat vRepublikv, men kapten Lealby
5. Den fruktansvärda sammanstötningen. styrmännen och Jack Binn stanna om-
6. Ombord på sRepublika efter samman- bord till det yttersta.
stötningen. 16. J ack Binn arbetar oupphörligt med sin
l7. aFörst kvinnor och barns. - apparat i det sjunkade skeppet.
48. I sin sammanstörtade kajuta arbetar 17. Binns underrättelser uppfångas af

Jack Binn vid den händelsevis icke
spolierade apparaten för trådlös tele-
gran.
9. Den hjältemodige telegrafrsten utsänder
nödropet C. Q. D., som betyder vVi
äro i största farae.
Oceanen fylles i vid utsträckning med
den trådlösa apparatens elektriska böljor
och den unge telegrafisten hoppas att
någon ångare skall uppfatta meddelan-
det och komma till hjälp.
Stationen för trådlös telegrafi vid
Siasconset uppfångar meddelandet.
Telegrafstationen frågar ehvar äro de?s
Apparaten på oceanångaren aBaltics
uppfångar ett teleggam från stationen :33-
i land lydande: vAngaren Republik, 34-
har stött samman med en obekant 29-

:)Baltica och man kan där nöjaktigt be-
stämma hvarest de sjunkande skeppen
befinna sig.

Under högtryck klyfver den väldiga
ångaren sjöarne allt för att hinna fram
i tid.

Vid olycksplatsen.

Kapten Ransom på sBaltics låter rädd-
ningsbåtarne gå ut för at utpptaga passa-
gerarne från sFloridav och manskapet
från wRepublik).

De elektriska strålkastarne belysa de
för-olyckade skeppen.

Till stationen Liasconset
delas: eAlla räddades.
Angaren eRepublikv sjunker.

eBaltics ankommer till New York.
Hjälten Jack Binn med sitt glada äkta
amerikanska humör.

18.

19.
20.

10.

11I 21.

22.

kan med-

12.
13.

ångare - är i högsta fara - omedel-

 

 
 
 

 
 
 

Hvarje föreställning hvar-dagar
kl. 5-11. öndagar kl. 1-6, 7-11 e. m.

 

l.. .. I
GpsTUPPTRADANäE

 

al Köpenhamns populärast illusionist r-

 

 

. , san-...n kup-näs..

l

I I-.l

1
.fil

 

 

 

 

r 1,;
I] I lll,
f .

 

 

 

r 0.000.

 rrerrssep

 MAX MEXANUEH 

(OBS. l

500 uppträdanden en suite i Köpenhamn för fulla hus).

Enastående experiment

utföres utan tillhjälp af några som helst apparater
nere bland publiken.

lniispirilisliskt andekehinett
eller spiritismens lysiske pàta elsliiad.

lltliires medelst apparater, konstruerade påse-mms sätt sem de hvilka
.. användes el del enpelslra "mediet" Mr Eldred.

1000 kronor utlofvar professor Alexander till den

som kan påvisa att icke samma tillvägagångssätt

användes, hvilket gjort de engelska spiritisterna så
berömda.

Ett osammanhängande samman-
hang. " - I

En röst från underjorden.

I-Ivirfveldans på bordet.

Le souper au diable.

Den oförklarliga solskärmen.

Magisk balett. ,

Ett resande sångarsällskap.

   
  
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. fl. enastående och i Stockholm förut icke visade
konststycken.

Antispiritistiskt andekabinett utföres endast
föreställningarne kl. 8-9 och 9-10.

OBS.!

 

 

 

rånaI eller människa?

lTZ

kinematograferad, och gifves
ännu ett tillfälle att se den fenomenala
apan. Hagenhecks senaste nyhet, som för
kort tid sedan gjorde succes å Svea-
teatern. -- Vår genomlyekade original-
bild visar fullständigt alla de förvånande
konststycken, som apan utför. - Hurx
vhon kan spela kort, tända eld på tänd-
1stickor, öppna ettrcigarettetui och ta,
sig. en cigarett. Hur hon intar sin lilla
supe, precis som en gentleman. - Moritz
är champion i velocipedåkning och att
döma af prestationerna synnerligen sport-
intresserad. Den märkvärdiga apan lå-
ter sin skötare låsa sig inne i sin hur,
men får han blott låna nycklarna är
khan snart åter fri herre, m. tl. konst-
stycken. Moritz är med ett ord ett un-
der-af intelligens och läraktighet.

  

x I

 

 

 Just den rätte så

Herr och Fru Uppkomling skola ha främmande, men inte duger
det att ha den gamla trotjänarinnan för att servera de edistingerades
gästerna; en betjänt måste anskaffas. u . .

Hur slumpen förde den lämplige eller kanske snarare olamplrge 1
deras väg och hur befängdt galet det storartade kalaset Agick af stapeln
det illustrerar på ett mästerligt sätt den verkligen urkomiska framställningen.

Sens moral: eLåt oss behålla vår gamla jungfru).

Ingen kan hålla sig för skratt.
-- - -

STELLAN STÅLs Born-nyckeln, 1909.

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain