#4878: Berliner

BERLINEB-BIOGBlF-Tllllllll

- Direktion: N. P. & AXEL NILSSON d
71 Drottninggatan 71.

Dagligen föreställningar hvarje hel timma: Hvardagar kl. 5-11 e. m.
Sön- och Helgdagar kl. 1-6 ochI 7-11! e. m.

 

 

LU)

PROGRAM.

 

 

affären -

och alla dess mysterier
framställd i lefvande bilder

För denna uppseendeväckande bild-
serie, som en af världens förnämsta
iilmfabrikanter arrangerat, har icke
sparats nägra som helst kostnader
och är bilden därför äfven till alla
delar fullt öfverensstämmande med
det passerade.

Bilden torde i tekniskt hänseende
vara det förnämsta och dyrbaraste
som hittills blifvit framställdt för
kinematografändamäl.

Första hufvudserien: Andra hufvudserien:

. En förrädare.

. Ofverste Henry Esterhazy.

. I grefve Miinsters arbetsrum.
Sändebudshotellet.

Du Paty de Clams expedition.

Borderaun.

Chefen för hemliga polisen.

. Ikriminaldir Cocheforts kontor

Dreyfus arresteras.

. Dreyfus i fängelset.

. Förrädarens lön.

. Degraderingen.

. Dreyfus på. Djäfvulsön.

. Rättfärdighet.

. Öfverste Henrys samvetskval.
. Tillbaka till Frankrike.

. Krigsministeriets order.

. Revisionen.

. Rehabiliteringen.

i-i-l

Absolut det mest storartade som någonsin
förevisats pä en biografteater.

lltll Slllllllltlllt gällt tilll.

W

En hejdlöst munter gatuscen, skild-
Q

rande de genomroliga tillställningar,
som blefvo en följd af den humori-
stiske gatsoparens påhitt.

En skojfrisk liten historia, hvarom
ännu talas i den lilla franska små-
stad där den gick af stapeln.

PlANOlVIUSlK.

 

 

Synnerligen intressanta vyer och

glimtar fran den mängbeprisade

staden med sin fruktade granne
Vesuvius.

Gatuscener och handtverk.

Neapel är fattigt men blomsterprydt och verkar gladt

och lifligt trots sina tomma gator. De små mandolin-

spelarne, hvilka öfver allt vandra omkring, passa äfven

i stil med det öfriga Neapel, som badande i det hvita

solljuset från den ständigt molnfria himmelen gör ett
mäktigt intryck på besökaren.

 

 

ååiåäåååäåååå

Den sista illusionen

Ett af den djupaste tragik framburet
skådespel ur det ojälnnas strid.

Den gripande handlingen uppdelad i 25 afdelningar.

17.
18.
19.
20.
21.

Utanför Villan.

Sonen fär lickpengar.
Fadern på promenad.
Damen i ekipaget.
Afvisad.

På Väg till restauranten.
Han skrifvcr en biljett.
En budbärare.

l lugn och hvila.
Biljetten.

Ill
lt
ll
Ilt
IIl
ll
Illl
ll

n
n
n
ll

swsewewwe

Ett nytt möte.

På promenad.

T Vå uppvaktande kavaljerer

En förtjusande strand-
promenad.

. Vid badorten.

Q

. A klippans krön.

. Rivalerna.

. ju krigslist.

. Andtligen ensamma.
. Svartsjukans marter.

i. En låg hämnd.

22.
. På klippan La Vierge.
24.
25.

f 9
1,)

Min herre!

En oförutsedd omstän-
dighet har låtit mig upp-
täcka att Er Väninna be-
drager Er. Hon befinner
sig i detta ögonblick på
klippan La Viergc.
Ett beslut.

Upptäckten.
Epilog.

.ååääåiåäååäå

Stall en detäxgl

Säsongens roligaste nummer.

Den urkomiska tilldragelsen passerar på ett hotell, där ett par
spetsbofvar gjorde sputss med på morgonen utanför resanderum-
men stående skorna. - Hur händelserna afvpcklades är omöjligt
att med ord beskrifva.

Alla måste skratta

 

SLUTMARSCH.

Rätt att ändra programmet förbehålles.

Fredagar: Nytt Program.

 

 

Stockholm Stellan Ståls Boktrvckeri 1909

I

Information

Title:
Berliner
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain