#4877: Berliner

BERLINEB-Bllllillll-TEÅTEBN

-lDirektiom N. P. & AXEL NILSSON -
71 Drottninggatan 71.

     

i m    i 

  
  

Era

(

Dagligen föreställningar hvarje hel timma: Hvardagar kl. 5-11 e. m.

Sön- och I-Ielgdagar kl. 1-6 och I7-11 e. m..

v.r

se 

 

 

LU)

w
wvmwt
få i ME lll?

:älv

PROGRAM.

i?

of.

M,-

v

 
  

 

 

 

 

L"öka

www

v. F(VI1A

 

K

r C gigant

ge

M: (I i.

y

det
får

 

sr
e

f v :(vr
 gl

å Från Asien

Industri, sport samt seder o. bruk.
 ä Briljant fotos, intressant och lärorik för en hvar.

.f är
r

  
   
  
  
  
    
       
   
 
   

 

it
s

.(.
e (ll:

l

ns

WN

. Familjen församlad. l0. Boxning.

. Barn, som leka. ll. Gigarrfabrikation i det fria.

. Stensågning. l2. Tobaksbladens förheredning.
Försäljerska af konditorivaror. l3. Cigarrerna rullas och pröfvas.
Två flickor i strid. l4. Tvätterskor vid stranden.

En fredsmäklare. l5. Ett uppfriskande bad.

. Väfverskor i sitt arbete. l6. Vattenhämterskor.

. Kvinna, som spinner. I7. En kalldusch i värmen.

. Brottningskamp mellan infödingar.

t

ent .jer Y Ye .44,
ö wwfe

ll

qr t
i. lättad;

mmugqum-

l

år

WWWWWW

WN

, Amerika kontra Europa.

Högst spännande

BlXNINlSIlAMP

mellan Hem llnlhem, Köpenhamn .I
aeh tunna ine items, Baltimore. x

Med andlöst intresse följes hela
den högst spännande och på . -
kritiska moment rika tläflingen. a

Något speciellt till enmlintresserale att beakta. 

NOQMMM
Bilder från Bombay

Den viktiga hamnstaden i Indien.

 

rv) t "5)
v ..

(ört

 Wrath;

i i? ( t "ef
lå; lll

lår.

ett?

 

Pl., ?(
w s

FTW, .i
Xxm

"M

A M., .
altöitaw Y se 

Briljant originalfotos af största intresse och kulturhistoriskt värde.

ett

De första scenerierna i bilden visa intressanta motiv från stadens
omgifningar. Sedan fä vi vara med om en indisk folkfest med alla dess
omväxlande nöjen och brokiga folklif, så. upprullas färgrika taflor frän 
själfva staden; platsen där kvinnorna verkställa sin tvätt; en indisk 
begrafningsprocession med åtföljande ceremonier, då liken nedföras till
den heliga lunden för att där brännas.

.En slam till en stackars lin

Mänsklighetens klagan och jämmer liggeriofta i dess
fäfänglighet

För att afhjälpa detta missförhållande ha två kvickhufvuden
slagit sig samman. De båda kompajonerna gå förklädda till tiggare
genom gatorna, den ene försedd med en fotogratiapparat. Den
.andre sätter sig på trottoirkanten och här en skylt om halsen med 1
påskrift sBlinde). De passerande beklaga den stackars blindeioch
lämna en skärf, men den stackars ablindea tycker att inkomsten är
bra klen och de båda vännerna komma öfverens om att försöka
sin andra ide; den andra skall ställa sig och låtsas fotografera
för att dra folk. Planen lyckas utmärkt och slantarna dugga raskt.
Det är sjäifklart att ingen vill ge mindre än den andre och slantarnas
storlek växa i proportion med .själfmedvetandet hos de kringstående
människorna, som stråla af lyckan för att åtminstone en gång ha
gjorten god gärning.
Den ena genomroliga situationen aflöser den andra.
KOLOSSALT SKRATTRETANDE.

PAUS
Musik af elektriska pianot.

Plikt och kärlek

Fängslande episoder frän den svära kraftmätningen
mellan amerikas Nord- och Sydstater är 1861.

b i I. En verkligt storslagen och 
ass ms

spännande skildring.

 

  
  
  
   
  
   
    
    
  
  
  
  
  
   
  
    
     
  
  
      
  
  
  
   
   
  
  
   
    
   
  

 

 

Tragedien framställd i 60 tablåer.

l. Två kadetter från West Point. 32. Ned Grey släpar sig mödosamt bort
2. Ned Grey från Virginia och David till sitt hem.
Stratton från Massachussets. 33. Broder och syster mötas.
3. Efter paraden. 34. Husundersökningen.
4. Nya bekantskaper. 35. Kapten Stratton kämpar mellan plikt
.5. Ett blockhus i Sydstaterna. och kärlek.
6. David Stratton blir föfälskad i den 36. Ett ödesdigert misstag.
täcka Alice Grey. 37. Budbäraren flyr i Strattons kappa.
7. Krigsförklaringen mellan Nord- och 38. List mot list. -
Sydstaterna skiljer de båda älskande 39. Upptäckt.
åt. 40. Budbäraren söker simmande und-
8. Skilsmässan. komma.
9. David Stratton rycker in i Nord- 4l. Kapten Stratton anklagad.
staternas armé. 42. Arresterad.
l0. Under Sydstaternas haner. 43. Den ödesdigra kappan.
II. Ned Grey. 44. Afgörande motbevis.
l2. En höjd besättes genom stormning. 45. Domen faller.
l3. Vänner och fiender. 46. När solen nästa morgon höjer sig
l4. En häftig skärmytsling. .öfver horisonten skall den dömde
l5. Angreppet. arkebuseras.
l6. Flaggan befalles avancera. 47. Alice Grey heder för hans lif.
I7. flaggan faller. 48. General Grant vägrar att befatta sig
I8. Atertåget. med delikventens benådning.
l9. Kapten David Stratton utmärker sig 49. Alice Grey begifver sig till Washing-
för sitt hjältemod. ton för att hos presidenten utverka
20. Kapten Stratton nedfaller svårt benådning.
sårad. 50. Den beslutsamma flickan förföljes af
2l. Den särade bortföres. kavalleri.
22. En säregen ödets lek. 5l. Audiens hos president Lincoln.

n 23. DavidStrattono.AIiceGreymötasånyo 52. Hans goda hjärta röres slutligen
24. En trogen sjukvakterska. af flickans enträgna böner och han
25. General Lee söker en man som är upphäfver domen. "

beredd att föra en viktig depesch 53. Rättvisan triumferar.
genom fiendens läger. 54. Bödlarne och deras offer.
26. En frivillig hjälte. 55. l morgongryningen.
27. Löjtnant Ned Grey passerar Unionens 56. Kapten Stratton är redo att möta
utposter. döden.
28. Spionens upptäckas. 57. Lägg anl Ge - -l
29. Förföljd. 58. l sista ögonblicket spränger Alice
30. Löjtnant Grey blir lindrigt sårad. fram öfver stenmuren.
3l. En lycklig tillfällighet räddar honom. 59. Benådad.

 

60. David Stratton och Alice Grey.

  

    

åääåtåäiiååäål

 

Ill tillsatt Sim lill "i" .ll
n En liten munter äktenskapshistoria. w
w l. Fröken de Gambert i sitt hem. I0. Polisen tillkallas. w
. 2. Promenaden. ll. Hon fick återköpa sin hund.
3. Lilla Miquette blir bortstulen. l2. Förälskelse. i
4. Förtviflad öfver sin lilla älsklings l3. En biljett.
förlust. Min fröken!
5. En hundförsäljare. Max de Tagot anhåller ödmjuk-
6. Herr Max de Tagot köper sig en ligen att Ni godhetsfullt ville till-
hund. låta honom få återse den lilla hun-
7. Ett egendomligt sammanträffande. den Miquette. i
8. Fröken de Gambert återser sin för- l4. En visit.
lorade hund. l5. Slutet godt allting godt.
w 9. En ojämn strid. w

SLUTMARSCH.

Rätt att ändra programmet förbehålles.

Fredagar: Nytt Program.

 

 

Eftertryck af programmet Iörbjudes.

f Y 1 1 Å mgwggwmwå

Stockholm Stellan Ståls Boktrvckeri 1909

Information

Title:
Berliner
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain