#4876: Berliner

BEBLlllEli-BIOGlllll-llillllilill

w Direktion; N. P. & AXEL NILSSON -
I71 Drottninggatan 71.

   
 
 

Dagligen föreställningar hvarje hel timma: Hvardagar kl. 5-11 e. m.,

Sön- och Helgdagar kl. 1-6 och 7-11 e. m.

 
 

 

 

 
 
  

KP

PROGRAM.

 

 

 .

MUSIKNUMMER.

 t n
gå: tg, Vapensmeden. tg,
 Praktfull kollorerad fantasibild med motiv från den tgj
 gyllene modal-tiden. Kostbar iseensätming. 
ä Den genomhederlige vapensmeden har ien uppenbarelse 
 blifvit påvisad att en olycka alltid skulle medfölja de. af ho- 
 iiom tillverkade svärden, men somV den gode smeden var [Y]
av. ovanligt skicklig i sitt yrke, lilelivo de hälde rlddersmänneii 
ä förtöriiade7 då de fingo höra att smeden icke längre ville tillverka Ca,
: jf svärd utan tänkte ägna sig åt det vällotliga guldsmedsyrkel. 
VÄ Riddersmännen besöka smeden för alt håna honom men 

W då uppenbarar sig fredsgudinnan med ett gyllene horn, hed- 
rande den goda smeden. 

PB?
.gi
4233

skördetideii. .

En hveteskörd i Bretagne.

Den syn, som ett bohvetefält i full blomning erbjuder, är mycket
C" vacker. Man kan tro sig vara framför en ofantlig rabatt af hvita och
 röda blommor. Ofta växa plantorna så tätt att något ogräs ej kan trifvas.
Bohvetet är mycket medelmåttigt som inatnyttig växt; det hvita mjöl
man erhåller af kornen, användes till ett slags groft bröd, som är närande
5.4 men svårsmält. Men däraf bakas också ett slags smörbröd och plättar,
 som äro särdeles omtyckta i Bretagne. ,

Skörden, bärgningen, tröskningen, kornets afskaffande, bakandet
af kakorna, och så till sist afsmakandet, - -- allt ger oss i en serie
landtvyer en illusorisk bild af lifvet på bretagnska bygden.

tr

 1

.DX

rt

j

 

lv

U

  

" JL)

WWW

 lllllll ElltSSUllS lilltlitlllgll llllll
f sin niiitim.

Några platser ivvårt fosterland, som både svenskar och
utlänningar med vördnad och beundran uppsöka och som be-
vara-minnen efter en af Sveriges ädlaste söner, äro Föremål för
denna skildring i bild.

Vi se först det rum i Långbanshyttans disponentgård,
Värmland, där den frejdade uppfinnaren, John Ericsson, såg
dagens ljus den 31 juli 1803, och därpå en exteriör af bygg-
naden, utanför hvilken ett monument är rest till hans minne.

Vi få därefter skåda ett hänförande panorama öfver en af
Värmlands vackraste sjöar, Långban. Här synes bl. a. den
stuga, där den store uppfinnaren tillbrakte en del af sin barndom.

Så upprullas för oss några bilder från Filipstad, denitäcka
staden vid sjön Daglösens strand, där bl. a. synes Kanonudden,
så kallad efter ett par väldiga artilleripjäser, som john Ericsson-
skänkt, och som befunnit sig på Monitor.

Efter en blick på Filipstads kyrka stanna vi inför John Erics-
sons grafmonument, ett i kraftiga former hållet arkitekturverk
som uppförts på den högsta kullen å stadens nya kyrkogård.

Här. förvaras sedan 1895 det jordiska af den fattige Värm-
landsgossen, som genom snille och oböjlig energi gjort det
svenska namnet hedradt öfver hela världen.

:flyt gym

t
UM

.ma

 

Lille Rudi har lärt sig "Jiu-Jitsu".

Vi fä här först bevista en storartad uppvisning i brottning
mellan herkuliskt byggdaybrottare, hvilka äfven demonstrera det
märkliga tjiu-jitsusi-knepet.

Lille Rudi är äfven med och får lära sig jiufjitsu, hvilket rätt
 användt lägger den starkaste man till marken. -- Hur lille Rudi

i 4 sedan använde sig af sitt knep visar vår urkomiska bild.

Oöfverträffad i lutighet.

OONOWW
PAUS
Musik af elektriska pianot.

Spets knypplingf Öl

Verklighetsbild af största intresse, illustrerande huru små. skol-
flickor i Frankrike fä lära sig knyppla spetsar, saint äfven hvilken
skicklighet de uppnått i dessa sina nätta handarbeten.

l. Skolflickorna i arbete. 3. Knypplingen.

2. Lärarinnan undervisar. 4. Vackra arbetsprof.

En nä pen framställning.

 

  
   
 
 
    

.mftlmrf :Egg two - .
i i i iA I4 3 iA lf It-Il-ÅTJ- i

  

Eg Jordens paradis.

lif-

 En bedàrande färd genom det täcka Å. 

av., ..
ä .A I;
I fl 
 Med sin prunkande flora. I I
 L Förtjusande verklighetsskildring. En naturens saga.

q l 4i I rrr i
:f ä IFrän den lilla i fagraste grönska inbäddade järnvägs- 
i: in Stationen göra vi en färd. inåt landet, geiiomresande den mest ä

C  hänför-ande natur. -- Lämnande det paintbevuxnaläglandet, :51
 ankomma vi till de imponerande höjdsträckniiigarne och 
 Vi genomfara tunnlar och e fendomli fa af naturen danade lierfs- YVi
 LA: . . . . å . g? , "g 
 ff; klyftor, tills vi tramkomma till halvet. vlan vacker strandväg, ff,
 där natiirinnevåiiare utföra sina daiflifa svsslor och vår lilla 
M - . b å I, y 4

f tripp genom jordens vackraste trakt är till ända. se.
 :177,17an iVYrrY" I VY tf VTI "fri v." riv r Y "Y irvvicvvrwfrrw P Yrrwv-i - r 1" Vv i . 

  

 få; ,. . " "L ;

fn?
tf Ef

I .

  
  
 

i l

.or
Lö

Ouppnådd ätventyrsskildring från det oroliga vilda västern.

RUBBIN BILL

  
  

 

v, I. I farmarens hem. 20. Robbin Bill.
2. Farmarens dotter. 2l. Allt i förödelse.
3.. 3. Ett oväntadt sammanträffande. 22. Röfvarne draga genom skogen.
 4. Vredgade ögonkast. 23. Fastbunden vid hästryggen.
ä 5. En plan. 24. l Cowboys läger.

7,; 6. Till skogs. 25. En botelse.
7. Mötet med de vänligt sinnade 26. Fasibunden vid trädet.
indianerna. 27. Under nattens tysta timmar.
C 8. Ett godt råd. 28. Demaskering.
9. Jaek Busy maskerar sig till 29. lack Rosys svartsjuka.
ä indian. I 30. En tvekamp.
(2.1. I0. En sminkning. 3l. Ett lämpligt ögonblick.

ll. Färdiga att fullfölja sin plan. 32. En räddningsbragd.

f" l2. Utanför farmen. 33. En -ridt för lifvet.
 is. IEiiien är lös. I 34. skydd i skogen.
c l4. En enlevering. 35. Förarglig upptäckt.
 l5. Flykten undan Iågorna. 36. Förföljelse.

 l6. Nära att innebrännas. 37. Omöjligt att undkomma.
 l7. Den gamles räddning. 38. Front mot fienden.
å I8. Ett hemskt budskap. 39. En mot tre.
(id A I9. Mot den gamles hem. 40. Seger.

 
 
 

 

Cr

 

i

 få liä ltlltllt till .

Hur folk friar nu för tiden.

Urkomiska situationsbilder.

a AlL)

   
    

Huru den kärlekskranke och poetiske ynglingen friar.
Huru den välfödda köksan tjusar sin älskade. Huru fot-
kurtis bedrifves i en 2:a klass kupé. Huru äfven port-
vaktsfrun har sin hjärtans kär. Huru gardisten tjusar
med sin tjinona och till slut huru åskådarna pä en
abättrea Tingel-Tangel drastiskt ge sina känslor till
å känna. Allt framställdt med den mest sprudlande humor.

 
  
     
    
   
  
 
 

SLUTMARSCH.

 
 

- Rätt att ändra programmet förbehålles.

Fredagar: Nytt Program.

 
 

 

 

Stockholm Stellan Ståls Boktrvckeri. 1909

Information

Title:
Berliner
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain