#4875: Berliner

yesitxl; .WYÄri
vi safir., i.. i . .

i

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Pris 10 öre.

 

- Direktion: N. P. & AXEL NILSSON -
71 Drottninggatan 71.

 
  

Dagligen föreställningar hvarje hel timma: Hvardagar kl. 5-11 e. m.

Sön- och Helgdagar kl. 1-6 och 7-11 e. m.

  
 

 

 

U

  

PROGRAM.

  

  

 

ä
Storartadt iscenatt
efter sagan med samma namn. 

Bilden delvis kolorerad med praktkimrande baletter
och hänförande vackra seenerier.

:EWEEEQCEEEEEEEE

Innehållet i sagan torde vara allmänt be-
kant och anse vi oss därför icke här be-
höfva relatera detsamma, utan vilja endast
med några rubriker ange handlingens gång

gråta

l4.
l5.

. l hemmet hos skogvaktaren.

. Barnen agas strängt af fadern.

. Till skogs.

. Tummeliten samlade hvita stenar för
att markera vägen, där de gå fram.

. Ensamma i skogen.

å De gå till sängs.
3

4

5

6. Tummeliten klättrar upp i ett träd

7

8

9

0

Tummeliten tar af barnen de
röda toppmössorna ooh lägga
dem i den andra sängen.

. Jätten kommer för att skära af
barnen deras hufvuden.

l7. Hans misstag.
för att se hvar de äro. I8. Barnen fly.
. De vandra vägen fram. l9. Ankomsten till slottet. tvi
. Hos latt-en.l 20. Ett godt emottagande. Ål
. Gomda I kistan. 2l. Féens gåfva. gaf
I . Jätten kommer hem och kännerlukten 22. Förvandlade. 
af människor. 23. Mot hemmet.4 Li

. Tummeliten visar sin trollmakt.
De fattiga barnen förvandlas till
prinsar och prinsessor.

. Tummeliten rycks fram ur kistan. j?
. Bön för lifvet.

få
J . Barnen få lefva till morgondagen. ,-
aasaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatf

"nunnan
De i

moderna
sjumilastöflama

" Nzo 47 märker till sin förargelse att
han blifvit nägot för styf i benen pä
äldre dagar. Dä fär han se en annons
om en ny uppfinning, med hvilkens hjälp
den lycklige ägaren kan uppnå, hvilken
hastighet hans önskar. Allt efter huru
mekanismen ställes. Skyndsammast för-
värfvar han sig en dylik. Naturligtvis
vill han riktigt visa hvad han kan pre-
stera och ställer in mekanismen pä star-
kast möjliga fart och ästad bär det,
men för sent märker han, att han ej
under farten. kan reglera maskineriet.
Först efter många äfventyr och komiska
situationer fär hans färd ett slut, dä
mekanismen gär sönder och han stör-
tar i sina tillilande vänners armar, säkert
för framtiden nöjd med den naturliga
fart hans fortkomstledamöter kunna
prestera. ----------

PIÅNOMUSIK.

J

emelie-Monaco

Den hänförande vackra
Revieran i vårskrud.

"WS

l. Med järnväg frän Men-

tone.

2. Monaco.

8. Den berömda wvarg-
klyftan.) och via-
dukten.

4. I afgrunderna vid S:t
ArnouX, kors.

5. Bland skummande
bergsbäckar.

WWW

I upplinningarnes tid

Högst komiskt.

 

En skicklig uppfinnare har

lyckats framställa ett pulver,
hvarmed han kan förstöra
hvad som hälst, men lyckligt-
vis har han äfven funnit upp
ett motpulver, som kan repa-
rera den skada det fruktans-
värda förstöringspulvret ä-
stadkommit.
P Två, pojkar, som kommit
öfver hemligheten, begagna
sig af den för att tillställa en
del fuffens, som utmynna i
de allra lustigaste tillställ-
ningar.

Stormande skrattsalivor.

I I I I I I I I I I.I I I I,;
"lli lär san n lla llu ll l inom".

En liten lustig epiod från landet.

Det är Peter, som har blifvit litet konstig mot sin vän Annet,
högfärden har flugit i honom och han skall in till storstaden och
skaffa sig en fästmö. - En, som är riktig gentil, och som har korta
kjolar som en dansös. - Stackars lilla Annet är öfver sig gifven,
men hon beslutar sig för att ocksä bege sig till staden och till och
med komma dit före Peter. - I-Iur de där råkade ut för en mängd
äfventyr och hur de till sist äter sfunnow hvarandra visa slutsce-
nerna i den tokroliga lilla skämthistorien.

I högsta grad muntert.
--

SLUTMARSCH.

 

 

Rätt att ändra programmet förbehålles.

Fredagar: Nytt Program.

 

 

Eftertryck af programmet förbjudas.

Information

Title:
Berliner
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain