#4872: Kosmorama

Egi

 

 

 

PROGRAM

Trämasseimlustri i
Canada

Intressant och lärorikt.

EEEEMEEEEEEXBEXE

Träden, som äro afsedda för framställning af pappers- så
massa, fraktas på. iioden ned till bruket, där de undergå. X
malnings-, renings- och pressningsprooesser tills materi- x
alet utrulladt i tunna skifvor är färdigt för export, då. 
- det nedforslas till hamnen för att sedan spridas världen - 

rundt. J..
fä
tiga

1. Nedflottning af veden.
2. Samlingsdammen.

3. Slussarne passeras.
4. I fabriken.

5. Träet males.
6. vRensningskistorna.

7. Prässarne. v
8. Utskeppningen. ,t

EE

V ngw..

Sensationellt! Häpnadsväckande!

 

 

Wild West

Indianer och Cowboys
i fejd med hvarandra.

KogossALT
sPANNANDE!

När slöiockenlick lil i sig.

Hejdlöst krattretande,

Hvilka märkliga verkningar och i hvilka urkomiska situationer under-
medlet försatte den genomlycklige mannen bör ingen underlåta att se, som
sätter värde på ett upplifvande godt skratt.

  
  
  

OÖMOOÖO
...O-O..

GÅsTUPPTRÅDANDE

af den populär-e illusionisten
HOFKONSTNÅREN, DOKTOR

MAX HHFZINSEH

erkänd som världens förnämsta biljardbollsmanupulatör.

20 min. i Illusionernas palats. Seance efter samma stora gala-
program som gafs inför H. Mzt konung Gustaf V jämtefden
öfriga kungliga familjen pä Stockholms slott den 17 Febr. 1909.

Ur det storslagnasensationsprogrammet märkas bl. a. följande

absoluta nyheter för Stockholm

Tai-Za-undret

eller den hemlighetfulla jälavandringen.

Atmosfärens omgestaltning. Konsten att bli rik. Den stora duk-

vandringen. Original efter Georg Hartman. aDuplexa, det XX:de

århundradets gåta. Orignal efter F. W. Conradi. En mysteriös
transformation. m. m.

Herr Hofzinsäer, som sedan sitt föregående besök i Stock-
haft lyckade engament å kontinentens förnämsta etablissement,
kommer nu senast från en högst lyckad sejour å Etoile Palace

i Paris.

Stormande succés.

" i

 

Hur en "Birsalino" lirlär i as

Synnerligen intressant besök vid en af
Italiens förnämsta hattfabriker.

1. I fabriken. 7. Modellen färdig.

2. Hur filten tillhattarneberedes. 8. Kantning af hattarne.

3. Formning af filten. 9. Vid formarne.

4. Hårfilten aftages af blocken. 10. Hattfodret tillverkas. F
5. Färgning af filten. 11. Monteringen.

6. Hattarne formas. 12. Den färdiga hatten.

 

l löralskelsens yra

Han blef botad, grundligt botad.

En man hyllar den satsen, att allt hvad man gör af kärlek går dubbelt
lättare att utföra. I denna mans grannskap bor en liten fru, som har satt
hans hjärta i brand. - Kärleken är underlig. - Den förälskade mannen
försöker på allt möjligt sätt göra sin kur för henne. Hans vän hånar
honom, men han låter icke störa sig. - Till slut finnes ingen annan
utväg än att blifva hennes kund. - Han går till henne och lånar en kärra
och passar samtidigt på att göra sin kärleksförklaring, men mannen kom-
mer i detsamma så att fria-ren måste taga kärran och gå sin väg. - Under
Vvägen törnar den stackars mannen tillsammans med än den ene, än den
andre och får dyrt betala sitt äfventyr. - Slutligen återkommer den för-
älskade med sin kärra, men Ol vel hjulet ramlade af och nu mäste han
betala kärran också. - I sanning ett dyrbart kärleksäfventyr.

HEJDLÖST sKRATTRETANDE.

 

 

 

stockholm, stenan sans isoktryckeri 1909

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain