#4871: Kosmorama

USMURMA

"i
i. liliijpiiiipmjljmn
summa Mimtim

  

å.

DirektiOn: N. P. & AXEL NILSSON

  
    
  
 

PROGRAM W

     
     

  
  

 

 

.3303:303:8-82ä-:2z-:2g-:zg-g:g.g:;! f

 

 
 
  
 

Briljant fotograii.

.O
"u" 0.:
.0. SENASTE NYHET! .0.y
O I " i 1 O O
-: -:
I. I 1 Å f O.
...0 . S:
O i O
. Natur-skildring afistörsta intresse. I 1.
.. 1 f 1" i, XT! i .i I Vi I! .l L .i .f f  il 1:,- ...LtÄE-l., 
..- l. Skördearbetarne samlas. i i 6. Hemiorsling attskörden. 
. . 2. På väg till arbetet. 1 1. Korgarne tömmas. .
.Q 3. Druiklasarne aiplockas. 8. Pressarne i gång. Q
O 4. Ett praktexemplar. 9. Skördearbeterskor. O
...- 5. Vinkorgarnetransporteras. 10. Druivorna aismakas. .-
0. O
O - O
O. O
O O
O O.

  
  
  
 

 
 

 

Taormina

mmmmmmmm
på sieilien.

Verklighetsbild af bedårande skönhet. i
Ål. Poetisk aftonstämning. 6. lnvånarnes seder och bruk.
2. Med järnväg efter stranden. 7. En färd genom gatorna.
3. Expresståget passerar. 8. Folktyper.
4. Taorminas ruiner. 9. Vid den uråldriga brunnen.
5. Rundpanorama öfver staden. l0. I de gamla stadsdelarna.
iWWWWWWWWK

---:-:---

.min 1lean

Praktfullt uttyrseltycke ieensatt efter en gammal
folksägen. I fotografiskt häneende ett mästerverk
med konstnärligt valda motiv.

Bilden alltigenom handkolorerad.

Uttröttad af sitt sträfsamma arbete slänger den gamle
smeden sin slägga för att hvila sig några ögonblick. I
detsamma uppenbarar sig Mefisto för honom och lofvar
att om han vill lämna sin själ i pant skall alla spikarne
i smedjan förvandlas till klingande guldstycken. Smeden
tvekar ej länge, men då han ser sig omgifven af alla sina
glänsande föremål vägrar han skrifva under på kontrak-
tet. - I ett ögonblick förvandlas all härligheten i rök,
och Meiisto för smeden med sig ner iunderjorden. -
De storartadt arrangerade slutscenerna visa huru smedens
dotter med hjälp af den gamla häxan lyckades rädda
sin fader.

  
 

De underbara äggen "

Sällsynt vackert féeri, förande oss in i äggdrottningens rike. -
Huru Hennes Majestät behagar skämta med en stackars kock och
visa honom de vidunderligaste saker och konsstycken, föra honom
in i sitt praktfulla slott" och där låta honom se äggféernas balett,
men sedan låta honom åter komma till den tråkiga verkligheten.

Ett förtjusande fantasinummer, konstnärligt framställdt med
de vackraste färgskiftningar.

KONSERT
af Kungl. Rumäniska kapellet ANNITRA

under anförande af Kapellmästare von STERIAN.

Fata morgana, Romanse ...................... .. Einödshofer.

 sonen l Plus.

Originell och i högsta grad intressant nyhet.

Hvart taga alla soporna och allt afskräde vägen,
som en världsstad dagligen lämnar? - Sedan hundar
och lumpsamlare plockat ut sitt återstår dock det mesta,
som upphämtarne i sina stora kärror samla och föra ut
till den för ändamålet inrättade stora fabriken.

Där sorteras allt, lump, skrot, papper, sopor m. m.
Skrotet smältes ned, lumpen skickas till pappersfabrikerna,
det, som kan användas för åkerbruket, beredes särskildt
därför och säljes sedan till landtbrukarne. -- Icke sällan
inträffar att dyrbara saker hittas bland soporna, såsom
silfverskedar, målade vaser, fyllda portmonnäer, smycken
m. m.

r
i
i
r
i
i
i
r
r
u
i
i
i

Hur järnskrotet gallras.

Det som icke kan användäs brännes
Slaggen bortföres.

Det, som skall användas för jord
bruket bortföres.

lO Rikedom bland soporna.

ååäåäååääåàiå

Sophämtarne i arbete. j
Soporna bortföras. &

(DCONIO-a

På väg till fabriken.
Aflastningen.
. Sorteringen. j

UIÄOON-

 

ätiåååååååäåä

W tatshemligheten

historia.

Sensationsbild af första rang från
stormakter-nas kutisspel med kvm-andra.

Den med andlös spänning följda framställningen år
uppdelad 1,5 hufvudafdelningar och 25 underafdelningar.

I. En hemlig rapport till l2. Störtad utför banvallen.
hufvudkvarteret. IS. Ensam i sin hjälplöshet.

Generalens arbetsrum.
En viktig öfverläggning. w På spaning efter doku-

Löjtnanten inkallas. mentet- I 

Ett förtroendeuppdrag- l4 Spionen hoppade af tåget.

l civila kläder. .. .
På väg ti" järnvägsstationen, l5 Utanfor tullhuset hittade banvakter-

GUI-wa-

skan det viktiga papperet.
IG Ett nervöst sökande
ll. Igenkänd af en fientlig l7 Han igenkänner platsen
spion, l8 Går in. till banvakterskan.
l9 Misstankt utseende.
7. Mötet vid järnvägsstationen. 20 Hon vägrar utlämna kuvertet.
48. Mystiskt ressällskap. 2l Fri passage.
9. De resande göra det bekvämt åt sig.
ll). Ett ohevakadt ögonblick. v. För fäderneslandet,

. 22. Stahsoffioerarne samlade.
"I" Han kastade dokumentet 23. Banvakterskan öfverlämnar den

ut genom kupéfönstret- hemliga skrifvelsen.

ll. En häftig tvekamp. kål-gnälliga: ankomst"

 

TRÅGEN VINNEB,

Unge herr Orampon har dödligt förälskat sig i Ifrölåen1Kolitettt-i, Y 
men på grund af den barske faderns mellankomst blir han afvisad.
I sin förtviiian skrifver han följande bref till fröken Kokettes far
och fattar samtidigt ett fast beslut:

MIN HERRE!
Jag har härmed äran anhålla om Eder dotters hand!
Jag är i högsta grad envis och Ni skall alltid finna
mig i Eder väg, anhällande iom Eder1 dotters hand..
i LUCIAN GRAMPON.

Vid alla möjliga och omöjliga tillfällen uppenbarar sig herr
Crampon för den stränga fadern; såsom brefbäraren, som fram-
lämnar posten, såsom kyparen som passar upp honom på restau-
ranten, såsom kusk och som portier på hotellet mfm., m. m..

Till ytterlighet enerverad kastar slutligen den ursinnige fadern
unge herr Crampon ut genom fönstret och rusar i väg, men
kommer just lagom ut på gatan när C. kommer nedramlandes
framstammande sitt evinnerliga: Mag har den äran anhållaom
Eder fröken dotters hands Nej detta måste få ett slut! Här har
Ni då ändtligen min dotter! - -- -

Amor vimit omnia. STORMANDE SKRSATTSUCCES.

 

Rätt att ändra programmet förbehålles.

  

 

EItertryck af programmet förbjudas.

 

Fredagar: Nyff Program.

0 0 O O :arsa

Stockholm, Stellan Stàls Boktryckeri, 1909

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain