#4870: Kosmorama

X(--

Hun in iilnn nnlilannrn linnen. 

Intressant och lärorik bild från en åilkeplantage och ett större
silkeväfveri, fran början till slut illustrerande huru de dyr-
bara och vackra sidenvarorna frambringas.

   
 
   
    
 
   

I. Mullbärsträd. I 8. Rå ilke.
2. Kokongerna plockas. 9. Spl nerierna.
3. Silkesmaskens allauthildningsstadier; l0. Väfveriet.
larf, puppa, utbildad fjäril. ll. En själfarbetande väfstol.
4. Silkeskokongerna föras till fabriken. l2. Konstväfveriet.
5. Inpackning i balar. l3. En storartad väfsal.
6. In magasinerna. l4. Prof på konsiviifnad.

7. Angkokning.

 
 

MARGO

lien vackraste flickans från llizza kärleksroman.

Stol-slagen dramatisk bildserie utspelad

i de fagrate naturomgifningar och fram-

ställd medelst artistiskt handkolorerade
fotograiier.

Margot, Nizzas fagraste flicka, går ensam, med mjölk-
flaskan på axeln och håret uppsatt så, som endast Nizza-
flickorna förstå den konsten, ut att i förbifarten möta
sin älskade, men får af honom höra att allt måste blifva
slut emellan dem emedan han nu fått en annan flicka
kär. - Med brustet hjärta flyr Margot sin väg för Iatt
visa den trolöse, huru grymt han smärtat och föroläm-
pat henne. - Några år förHyta, Margots forne fästman
har gift sig med den andra flickan, men upptäcker snart
att hon är honom otrogen och-trots det Margot söker
ställa allt till rätta emellan den man, hon ännu alltjämt
älskar lika högt som någonsin och sin rival, låter han
sig ej längre bedragas. - Han inser hvilket dumt byte
han en gång gjorde, då. han valde sin nuvarande hustru
för hennes penningars skull och öfverlämnar henne där-
för utan minsta saknad till sin älskare, under det han
själf vänder all sin kärlek till den lilla trogna Margot
och - när slutet är godt är allting godt.

I 4

Koknulvrets verkningar

En högt munter historia om en odygdig pojke och
hans galna upptåg.

Kemisten har gjort i ordning ett pulver, som har den egen-
domliga egenskapen att om det t. ex. blåses på utsidan af en
kastrull med vatten, den genast börjar att koka; ett riktigt kok-
pulver alltså. - Bäst det är smyger sig den odygdsfulle Kalle
in på laboratoriet och smiter en spruta fylld med pulver, med
hvilken han sedan går ut på äfventyr.

KoLosäALT sKRATTRETANDE.

i:

 

 

 
 

GÅsTUPPTBÅDANDE

f af den populär-e illusionisten
HOFKONSTNÅREN, DOKTOR

MAX HFZINSEH

erkänd som världens förnämsta biljardbollsmanupulatör.

 

20 min. i Illusionernas palats. Seance efter samma stora gala-
program som gafs inför H. Mzt konung Gustaf V jämte den
öfriga kungliga familjen på Stockholms slott den 17 Febr. 1909.

Ur det storslagna sensationsprogrammet märkas bl. a. följande

absoluta nyheter for Stockholm

Tai-Za-undret

eller den hemlighetsfulla själavandringen.

Atmosfärens omgestaltning. Konsten att bli rik. Den stora duk-
vandringen. Original efter Georg Hartman. sDuplexr, det XX:de
århundradets gåta. Orignal efter F. W. Conradi. En mysteriös

transformation. m. m.

Herr Hofzinser, som sedan sitt föregående besök i Stock-
-haft lyckade engament å kontinentens förnämsta etablissement,
kommer-nu senast från en högst lyckad sejour å Etoile Palace

i Paris.

Stormancle succés.

I i i " in" M i i i Nici! "i ooooooooooooo
  ooooooooooooo

l

Viäååääåtäåääåål

lll"Från ett kalkbrott. "I"

i

Högt intreant industribild.

Kalken erhålles genom sprängning I af kalkstenar, w
som sedan lastas i därför afsedda vagnar för att föras
till ugnarna, där kalkstenen genomgår lämpliga pro-
sesser för att blifva gångbar handelsvara.
Kalken utgör en1 väsentlig beståndsdel i ett stort
antal mineralier och är allmänt bekant som oundgängligt w
vid alla .slags mureri- och byggnadsarbeten. w
I

1. Borrning och laddning 6. Den brända kalken
af ett spränghäl. lägges i säckar.

2. Stubinen tändes. 7. Lastningen.

3. Vagnarna lastas och 8. Tillverkning af släkt
föras till ugnarna. kalk.

4. Beskickning af en ugn. 9 Elevatorn.

5.

En ugn nattetid. 10: Sållningen.
11. Kalkens användning.

BLnnn nninnnns

i 2133

URINNEYÄNÅBE 

iliiusl intressanta sludin Irån lilvel hlanii iidskinnen i Sydamerika.

Bilden visar oss de från vår synpunkt synnerligen Bg
egendomliga förhållanden under hvilka infödingarna lefva. a

glögg?

E31

aäänännnaaaa
ä

l
J

 Vi få se dem i sitt arbete, i lek, i sorg ochri glädje, som Eg
Eg stora, som små, som mödrar och som fäder. - VåraL Y
Eg sympatier mäste vi ge dem. -- 
BH Intressant och lärorikt. V g
Elläffäfglåäätgätäääiäfå

SNIGKAREGESÄLLENS ÄFVENTYR.

Absolut den roligaste skämtbild, som visats på mycket länge.
Man skrattar sig "till döds".
Det gäller att för snickeriflrmans räkning utföra ett mycket

-enkelt uppdrag, men hur det enklaste kan bli det mest invecklade
det iick den stackars gesällen pröfva på.

 

 

 

Stockholm, Stellan Stils Boktrycketi i909

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain