#4868: Kosmorama

US

i
En., liiifnll

Ryska kejsarpareisÄ

alllmsl lll llslliii milligilll i Sllllllm.

Utmärkt vällyckade bilder frän den imponerande
stäten med goda porträtt af alla de kejserliga och
kungliga högheterna från landstigningen vid Lo-
gärdstrappan.

l. Trupperna marschera med musik i téten
fram till slottet.

2. I väntan på. de höga gästerna.

3. Vasaorden visar sig pä strömmen.

4. Landstigningen. i

5. I vagn till slottet.

DirektiOn: N. P. 81; AXEL NILSSON

  
 
 
 

 

 

lillilllni...lllnll :

Högst intressant och lärorik verklighetsbild.
En liflig och fängslande tafla erbjuder hela denna bildserie-

Sedan fälten förarbetats, det vill säga landtbrukaren låtit vatten full-
ständigt öfversvämma desamma, kommer ungdomens arbete. I långa rader
Vadar den brokiga ungdomsskaran, flickorna iklädda korta kjolar och skört4 l
formade hufvudbeklädnader, öfver de öfversvämmade fälten och göra dessa
alldeles jämna med därför särskildt tillverkade redskap. Efter detta sker
sådden. Redan nägra dagar därefter kan man se huru risplantan börjar spira
upp och i Juli månad har den fått en höjd af 20 cm. öfver vattnet, och då
detta arbete endast kan försiggå under den hetaste tiden och arbetarne stän-
digt måste vada i vattnet inträffar då ofta att ända till hälften af arbetar-
stammen angripes af den elakartade malariafebern. 1 midten af september
mognar riset fullständigt och fjorton dagar före skörden afledes vattnet så
att jorden hinner att hårdna. -

Då skördetiden är inne erbjuda risfälten åter en liflig och brokig tällä.
Efter tröskningen utbredas riskornen på marken för att torkas. Skulle
otjänliä väderlek då inträffa kan lätt förluster på flera millioner uppstå.
Hvilken mångsidig praktisk användning riset har, visar bildens skämtsamma
slutscen, som skildrar huru den koketta negressen medelst rispuder vill
försköna sin hy och huru den vackra strykerskan under sitt arbete med de
i risstärkelse stärkta linnevarorna belåtet smilar, så att den bredvid henne
stående kinesen, som håller på att inmundiga en härlig portion ris, låter
detta sig dubbelt väl smaka. i

MW

Det i skummamle halvet i

Poesimättad naturmålning.

 

Den hänryckte åskådaren företager en promenad ut på vågbrytaren,
hvilken de mäktiga vågorna anstorma. Solen tittar just fram mellan de
svarta molnen och förlänar de upproriska vågorna ett hemskt skimmer.
Stormens och hafvets öronbedöfvande dån har skrämt den enslige vand-
raren mot stranden, hvilken de skummande böljorna nu angripa häftigare
än förut. i

 

Då Kalle var i farten...

men hur det på ändalykten gick honom illa.
Kalle är naturligtvis inte något undantag från den allmänna regeln

att] alla pojkar skola göra odygd, utan tvärt om en riktig liten spefågel.
Dei-mest omöjliga upptåg hittar Kalle på, bringande publiken till mäktiga

skrattsalfvor.

I - = - l
PRoLoNGERAD 

ännu några dagar.

 

...Of-
:OO-.I

  

GÅsTUPPTRÅDANDE

af den populäre illusionisten
HOFKONSTNÄREN, DOKTOR

MAX HHFZINSEB

erkänd som världens förnämsta biljardbollsmanupulatör.

Stormande succés.

8338::8 - 3322328838

 

  
  
   
  

 

Slussmästarens dotter

I-Iur den modiga flickan räddade ett människolif och
därigenom äfven fick sig en man.

Tragedi ur lifvet.

. En intrig på slottet. ll. Nedstörtad i floden.
. Mannen och den gode vännen. l2. Genom faHet -
Promenaden. I3. En kamp för vaet
. sl ditt beskydd öfverlämnar jag l4. Vid slussarne.
lugnt min hustrul). l5. Slussmästaredottern kastar sig i

I skogen. vattnet.

. En téte-à-tete. 1 IG. I sista ögonblicket.

. Svartsjuka. I7. Räddad.

. Smygande i spåren. l8. I slussmästarens hem.

. En falsk vän. l9. Som konvalescent en månad senare.
. En förtvidans handHng. 20. Kärlekslycka.

omwumg amm-

 
   
    
  
  
  
     
   
  
  
  
  
  
  
    
  
 
  

Ett åfventyr i Mexiko.

Dä Mercedes, den hvite prästens unga vackra dotter räddades.
Fängslande skildring frän de ständiga striderna mellan

Indianeri. Bow nys

Tonga, den unge indianhöfdingeu, har blifvit tillfångatagcn af mexika-
narne och skall nu med sitt lif försona sina stamförvanters brott mot blek-
ansiktena. - Men prästen i det mexikanska lägret, som är gynnsamt stämd
mot Tonga, hvilken aldrig visat sig grym mot sina hvita bröder, smyger till
honom en revolver och genom den återvinner Tonga snart sin förlorade
frihet. -- Som gengåfva skänker den unge indianhöfdingeu prästen en ring
af fint arbetadt guld. .- Någon tid därefter begifver sig Tonga med sin
stam ut på krigsstråt och röfvar bort Mercedes, prästens unga vackra dotter.
På ett spjut hittar man en bit buffelläder, på hvilket är skrifvet att, om
en summa af 50,000 dollars följande dag aflämnas till det indianska lägret,
skall flickan blifva frigifven. Det blir stor uppståndelse i prästens familj,
alla värdesaker hopsamlas, indianhöfdingens ring ej ens undantagen.

Den unga flickan har emellertid bundits vid tortyrpälen. Då hon får
syn på sin far sliter hon sönder sina band och rusar mot honom, som om
hon redan återvunnit friheten. Men Tonga räknar de niedförda dyrbarheterna
och dnner lösensurnman otillräcklig, hvarför flickan åter blifver fasttagen
och bunden på ryggen af. en vild häst, som jagas ut på prärien. - Tonga
undersöker emellertid smyckena och finner då den guldring, han en gäng
lämnat prästen som tacksamhetsgärd. Ogonblickligen skyndar han till mexi-
kanaren och igenkänner sin räddare. Den unge höfdingen samlar då sina
krigare och sätter af i susande galopp på jakt efter den olyckliga unga
kvinnan? Efter en vild och äfventyrlig ridt på prärien lyckas de upphinna
och återföra henne till lägret, där friheten nu väntade henne.

 

"FÖrSt-a. turen"
Ett äfventyr i den arla morgonstunden, som den
olycksfågeln Peton råkade ut för.

I Oemotståndliga skrattutbrott.

i I Qi - i
.i Z A, [ry A av i. X i i i. Ai 1 P i, A I I . I i. A v 
4 å I!!! I i. i. I? . 4 x v i (I I .
vi" "i tf i i = i  . . . , ,  i . 
i -

 

 

Stockholm, Stellan Ståls éoktryekeri 1909

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain