#4867: Kosmorama

US

äwww
Ijjmijjjufloading

snedsteg

han.

Direktion: N. P. &I AXEL NILSSON

  
 
  
 
   
  
   
 
 
 
  
 
  
   
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
   

I
I
I
.

PROGRAM

     

- .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
.0.0.0.090.0.0.0.0.0 0.0-0.0.0.0 10.

O
I O O
VsENAsTE NYHET! I "c"

IIIIISIIIIBI] I IIIILIEII. .zz-

Naturskildring af största intresse.

l. Skördearbetarne samlas.
2. På väg till arbetet.

3. Druiklasarne afplockas.
4. Ett praktexemplar.

5. Vinkorgarnetransporteras.

6. Hemiorsling af skörden.
7. Korgarne tömmas.

8. Pressarne i gång.

9. Skördearbeterskor.

10. Drufvorna aismakas.

  
  
 

Briljant fotograii.

 
 
 
 

0
0.. 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 090 0.0 I
0.0-0.0.0.0. .0.0 0
A . .
IlIIIIIIIIlIIIIIIIIlIIIIIIIlIIllllllllllllllllllllllll

 

Mmmm
T I I
på Sicilien. I b E
Verklighetbild af bedårande skönhet.
. Poetisk aftonstämning.
. Med järnväg efter stranden.
Expresståget passerar.

. Taorminas ruiner.
. Rundpanorama öfver staden.

9. Vid den uråldriga brunnen.
ll). I de gamla stadsdelarna.

crap-:N-

6. lnvånarnes seder och bruk. I i I Vi -
7. En färd genom gatorna.
8. Folktyper. I I E

IIIIIIILE I SMEIIJII

Praktfullt uttyrselstyeke icensatt efter en gammal
folksägen. I fotografikt häneende ett mästerverk
med konstnärligt valda motiv.

Bilden alltigenom handkolorerad.

Uttröttad af sitt sträfsamma arbete slänger den gamle
smeden sin slägga för att hvila sig nägra ögonblick. I
detsamma uppenbarar sig Metisto för honom och lofvar
att. om han vill lämna sin själ i pant skall alla spikarne
i smedjan förvandlas till klingande guldstycken. Smeden
tvekar ej länge, men dä han ser sig omgifven af alla sina
glänsande föremäl vägrar han skrifva under på. kontrak-
tet. - I ett ögonblick förvandlas all härligheten i rök,
och Mefisto för smeden med sig ner iunderjorden. e-I-s
De storartadt arrangerade slutscenerna visa huru smedens
dotter med hjälp af den gamla häxan lyckades rädda
sin fader.

 

  
 

De underbaraäggen

Sällsynt vackert féeri, förande oss in i äggdrottningens rike. -
I-Iuru Hennes Majestät behagar skämta med en stackars kock och
visa honom de vidunderligaste saker och konsstycken, föra honom
in i sitt praktfulla slott och där läta honom se äggféernas balett,
men sedan låta honom äter komma till den tråkiga verkligheten.

Ett förtjusande fantasinummer, konstnärligt framställdt med
de vackraste färgskiftningar.

KONSERT .
af Kungl. Rumäniska kapellet ANNlTRAf-j1

under anförande af Kapellmästare von STERIAN.

Fata morgana, Romanse ...................... .. Einödshofer.

 

så

b i! 

soPoRIu anls. 

Originell och i högsta grad intressant nyhet.

p

iii

Hvart taga alla soporna och allt afskräde vägen,
som en världsstad dagligen lämnar? - Sedan hundar
och lumpsamlare plockat ut sitt äterstär dock det mesta,
som upphämtarne i sina storabkärror samla och föra ut
till den för ändamålet inrättade stora fabriken.

Där sorteras allt, lump, skrot, papper, sopor m. m.
Skrotet smältes ned, lumpen skickas till pappersfabrikerna,
det, som kan användas för äkerbruket, beredes särskildt
därför och säljes sedan till landtbrukarne. -- Icke sällan
inträffar att dyrbara saker hittas bland soporna, säsom
silfverskedar, målade vaser, fyllda portmonnäer, smycken
m. m.

6

. Hur järnskrotet gallras.

. Det som icke kan användäs brännes.

. .Slaggen bortföres.

. Det, som skall användas för jord-
bruket bortföres.

I IO. Rikedom bland soporna.

. Sophämtarne i arbete. I
. Soporna bortföras. 
I
.I

CDOONIG?

. På väg till fabriken.
. Aflastningen. I
. Sorteringen. 

åäååååååääåäå

:åäåäåååååå

inåt-UNI-

I

såiåläååååi:

lik-ä

Statshemligheten 

I Ur det militära spioneriets
historia.

Sensationsbild af första rcmg från (
stormakternas kulisspel med hem-andra.

Den med andlös spänning följda framställningen är
uppdelad i 5 hufvudafdel ningar och 25 underafdelninga-r.

l. En hemlig rapport till l2. Störtad utför banvallen.

hufvudkvarteret, l3. Ensam i sin hjälplöshet.
. Generalens arbetsrum. i lv. På spaning efter doku-

. En viktig öfverläggning.
. Löjtnanten inkallas.

" Ett förtroendeuppdrag" l4. Spionen hoppade af tåget.

. l civila kläder. .. .
. På väg till järnvägsstationen. .aghännfoå-ettujlialtliså :sågar-Myanm-

l6. Ett nervöst sökande

mentet. i

men-wa-

ll. Igenkänd af en iientlig l7. Han igenkänner platsen
spion. l8. Går in till banvakterskan.
i l9. Misstänkt utseende.
7. Mötet vid järnvägsstationen. 20. Hon vägrar utlämna kuvertet.
8. Mystiskt ressällskap. 2l.1 Fri passage.

9. De resande göra det bekvämt åt sig.
10. Ett obevakadt ögonblick.

.V. För fäderneslandet.

. ä 22. Stabsoflicerarne samlade.
"I" Han katade dokumentet 23. Banvakterskan öfverlämnar den

ut genom kupéföntret- hemliga skrifvelsen.

n. En häftig tvekamp.  ankomst.

.-
TRÅGEN VIN N EB.

Unge herr Crampon har dödligt förälskat sig i fröken Kokette,
men på. grund af den barske faderns mellankomst blir han afvisad.1
I sin förtviiian skrifver han följande bref till fröken Kokettes far
och fattar samtidigt ett fast beslut: .

MIN HERRE!
Jag har härmed äran anhälla om Eder dotters hand!
Jag är i högsta grad envis och Ni skall alltid finna.
mig i Eder väg, anhällande om Eder dotters hand.
LUCIAN CRAMPON.

Vid alla möjliga och omöjliga tillfällen uppenbarar sig herr
Crampon för den stränga fadern; säsom brefbäraren, som fram-
lämnar posten, säsom kyparen som passar upp honom pä restau-
ranten, såsom kusk och som portier på. hotellet m. m., m. m.

Till ytterlighet enerverad kastar slutligen den ursinnige fadern
unge herr Crampon ut genom fönstret och rusar i väg, men
kommer just lagom ut på. gatan när C. kommer nedramlandes
framstammande sitt evinnerliga: sJag har den äran anhälla om
Eder fröken dotters hands Nej detta mäste få. ett slut! Här har
Ni dä ändtligen min dotter! - -- -

Amor vimit omnia. STORMAN DE SKRIATTSUCCES.

Rätt att ändra programmet förbehålles.

 

Eftertryck. af programmet forbjudeå-

 

Fredagar: Nyff Program.

 

 

 

  

Stockholm, Stellan Ståls Boktryckeri, l909

0 (ältläsläsläsäszäsäå

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain