#4863: Orientaliska Teatern

IE Måndagar helt nytt program. E

 

 

- -
.tarm
-

llllllNTAlISlll llAllIlN

DIREKTION: N. P. å AXEL NILSSON

Violbuketten

 

 

 

 

.11 w
Låg En vacker och mästerligt utspelad liten episod ur 
tvenne pariserbarns lif. . 

Gripande genom sin djupa tragik 

-1

Johan och Anna äro barndomsvänner. De ha lekt sina första lekar tillsammans rf!

och tillsammans ha de gråtit och skrattat åt barndomslifvets små förtreter och nöjen.
Men åren ha svunnit hän. Johan har blifvit en duktig snickare under det Anna,
som nu är modist, till följd af sin skönhet blifvit utsatt för gatans alla frestelser.
Dock har hon hittills varit sin Johan trogen. En dag bjuder emellertid enxnågot till
åren kommen vivör, en riktig typ för profesionell kvinnojägare, henne en bekymmers-
lös framtid. Anna tvekar, kämpar emot, men faller för frestelsen. En automobil
för bort henne. - Men en kamrat till Johan har blifvit vittne till händelsen och
underrättar sin vän. Han har hört adressen som lämnats till chauffören. Café des
Jarmilles i Medon. Dit beger sig nu Johan för att med sin älskandes förförare strida I
om offtet. Han passar på att gifva Anna en bukett violer. Men bland de friska
blommorna befinner sig också några vissna, ett minne från svunna tider, som han
omsorgsfullt bevarat och som han på detta sätt återlämnar. Den bestörta unga kvinnan
betraktar de stackars bleka blommorna och en svallvåg af minnen tränger sig på

I
y,

Fälg-j henne: den oskyldiga idyllen i de parisiska trädgårdarna och hennes fästmans tro- 
[få] fasta och djupa kärlek. m
gg] Hon Ihöjer blicken . . . . .Johanl 

i Hon kastar sig i hans famn under det att denwsnopne och uppretade frestaren isf
g aflägsnar sig med några glåpord åt paret. 
g E23

J

C

De rosor-ä àoch flex--bilade -. 
de göra. mig så. glader." 

En vacker saga omtalar rosorna för oss: om de små alferna,
som bo i deras kalkar och deras glada åfventyr. Som små förtju-
sande alfvor visa dessa sig och tråda en munter dans.

NO
U

En näpen. bild af skimrande kolorit!

Gästuppträdande af Skådespelerskan

 

 

 

 

 

 

AEndast en kortare tid!

 

 

 

 

Fru Hilllll lAMllllll

med sin omtyckta repertoar.

 

 

 

 

 

 

 

NNWWW
Endast en kortare tid!

Å o Fotografi i naturliga färger. 0

rån fåglarnas värld

En vacker och näpen liten studiebild.

Ankungarne i vassen, talltrastarne, hamplingarne, blåmesarne och stararne,
alla dessa luftens bevingade invånare äro så att såga fotograferade
vhemma. hos sigv i små förtjusande idyller, hvilka osökt påminna om
den store mästaren Giaeommellis taflor från naturens värld.

. j
lill!s KONSTFILM W

Obestridligen säsongen clou

llanseni eliteàr un ra

Framställtl af den bl. a. här å Kungl. Operan kända ryska balettruppen från
Kejserliga Operan i Petersburg.

 

Truppens medlemmar äro: Damerna BALDINA, ANNA

I FEDOROWA7 KARSAVINA, GREKUWA, SMlRNOWA, NUlN-

SKY m. fl. samt Herrarne TH. KOSLOW, NlKlTlNE, LAST-

CHlLlNE, WASLAW, MICHEL, MORDKINE7 RUDULF
BOLM, ALEXANDRE, .MONAKHOWV OBLOW m. fl.

Öfverallt på kontinentens främsta scener hafva dessa dansens konstnärer gjort succes. Under
gästspelet pånghéåtre "Chåtelet" har en af de stora kinematograffirmorna förevigat deras konst-
närliga dans och äro vi därför nu i tillfälle att så naturtroget som i verkligheten återge deras
vackra konst. Det har ordats mycket om hvad den modärna kinematografien kan åstadkomma
men alla måste entusiastiskt gifva sitt erkännande åt denna i alla afseende enastående konstiilm,

Bilden omfattar flera olika serier och göres denna vecka början med:

PAS DE DEUX.

dansad af Herr KOSLOW och Fröken BALlllllA1

Gästuppträdande af den populäre humoristen

Hvarje        I-lvarje

måndag I i  måndag I 1
Nya N ya .t
nummer nummer i

o. kostymerC o. kostymer.

. 3

V Qbe

jLÅwff-w. f

 

 

 

 

 

41A-
X: XS

 

jfr

än...

med sina genomroliga uppträdande såsom: aBONDKOMIKERw. xFlN KARw, wVANLlG
MANNISKAw, wCHANSONETTa etc. etc. Herr Schwente som obestridligen är
en af vårt lands förnämsta humorister7 har öfverallt, där han uppträdt, gjort

stormande lycka.

Alla böra se SCHWENTE!

 

WWW

   

 

 

Praktfull färgfotografi.

e - .i W
En gendelfärd genom Venedig

ällan om) någonsin har en så alltigenom storslagen
bild visats. De praktfullaste scenerier aflösa hvarandra. E

 

OBSJ Alltigenom i naturliga färger.

, I sällskap med en parisiska börjas färden på morgonen med gondol, förande
oss till de gamla dogernas statsdel som öfverallt bär spåren af en förgången kulturs
monumentala storhet.

Dufvorna på St. Marcustorget bilda en vacker tafla -och på eftermiddagen få

I vi i sällskap med vår parisiska aflägga en visit på Venedigs ryktbara spets- och glas-
fabriker för att där få en inblick i arbetarens göromål och kräfvande sysselsättning.

När tiden är inne återvända vi så till de modernare kvarteren, och snart få
vi se det mångbesjungna Venedig i festljus och musik stråla oss till mötes ur skym-
ning och mörker.

m

Envis så. det förslog

eller Så tuktas en haltarrig.
Motgångar och äfventyr i det oändliga. Storartad skrattbild.

 

 

 

Rätt till ändringar i programmet förbehålles.

Stockholm 1909, Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain