#4861: Berliner

Pris 10 öre.

.. to .n nåns!! . nns men "att" 4
 .. ) :fil " l eller ) fällvlfi än l.

A j .n14 Å

 

 
  

- Direktion: N. P. & AXEL NILSSON -
71 Drottninggatan 71.

Dagligen föreställningar hvarje hel timma: Hvardagar kl. 5-11 e. m.

Sön- och I-Ielgdagar kl. 1-6 och 7-11 e. m.

 

 

RJ)

PROGRAM.

Schweizeralpernas
höjdsiräckningar

V

   
 

eirea 1,500 meter öfver hafvet.

En förtjusande färd med bergbana till de högst upp
liggande sanatorierna.

En i sitt slag enastående praktbild, som utan öfver-
drift torde kunna påstås vara den vackraste som på
länge visats.

 

Hänförande vackra naturscenerier.

QWWQ
Hur nn nrna knmma till världen

Intressanta interiorer från en dockfabrik.

Intet kan väl såsom en liten docka fröjda barnasinnet, och
hvilken minns icke de glädjefulla stunder från barnaåren, då leken
med dockorna Var den högsta glädje, som kunde tänkas. Bland
leksaksindustrien intager dockfabrikationen en rangplats och stora
specialfabriker iinnas. - Vår bild låter oss från början till slut
följa tillverkningen af dockor.

1. Dockämnena göras i ordning.
2. Gripsen pågjutes.

3. Lackering.

4. Eorslinshufvudet retuscheras.
 Ogonmekanismens insättes.

6. Hur den fungerar.

7. Håret ordnas och fastlimmas.
8. Armar och ben fastsättas.

9. Dockan får skor och kläder.
10. En välkommen present.

Wowwee
görälskad så det förslog

Den af kärlekens låga så lätt antändlige mannen hade försökt
sig på litet af hvarje, men ständigt misslyckats; endast för de
fagra kvinnornas skull. Först var han anställd i en syfabrik e
men gjorde sig snart omöjlig, sedan som sockerbagare, kypare,
droskkusk m. m, öfverallt Iiick han emellertid lida - för sin
kärleks skull. - - --

Enastående komik och anmärkningsvärd välspelning.

ALLA MÅSTE sKRATTA.

PIANOMUSIK.

oooooooooooooo
llll Slil lllllSlllll -lill lllllldll B llilllllil.

URKOMISK SITUA TIONSBILD,

förande oss tillbaka till den senast hållna kolonialutställningen

i Paris. Utställningen närmar sig sitt slut och det i samband
därmed anordnade lotteriet har begynnt. - En massa folk står
i spänd förväntan kring lyckans hjul, väntande på vinsterna. -

Tärningen faller. Högsta vinsten 4 en lefvande kamel tillfaller
en hederlig parisisk borgare. I-Ian mottager den utan att hveta
hvad han skall göra med den, men resolut fattar han honomi
grimman och drager den med sig, m I ett får emellertid borgaren
idéen att rida på sin kamel och nu börjar ett högst intressant
skådespel. Det eljest så lugna djuret känner genast att det fått
en ovan ryttare och sätter af i galopp genom gatorna. Vi se
djuret i dess vilda fart med den olyckliga ryttaren hopkrupen på
dess rygg rusa förbi Eifeltornet, Triumfbågen m. ii. bemärkta platser
och ingen tycks vara i stånd att hejda det Wildai) djuret. Andt-
ligen stannar det och i sin förtviflan skänker borgaren kamelen
till en förbipasserande arabisk dadelförsäljare, hvilken bättre för-
står att tygla kamelen. Borgaren går därifrån med den bestämda
föresatsen att aldrig mera köpa någon koloniallott.

l

lnnlinnnn och cowboys i leill.

dörrerlräffad i ripande och spännande moment.
Den alltigenom andliist följde framställningen är uppdelad i
50 AFDELNINGAR.

. Gränsjägaren ute i skogen. 29. Färdiga för täflingen.
En hare infångad. 30. Starten.
. En björn skjutes. 31. En förtvirlad ridt.
Ensam i skogen. 32. Mexikanaren svingar indian-
Hos den vackra indianskan. nickan öfver på. sin häst och
. I kärleksdrömmar. blir den segrande."
Hemlig förlofning. . wDu har vunnit, dig tillhör hen-
. Indianflickan till häst. nes hand, men mig tillhör hen-
. Genom skogen. nes hjärta. Tillfogahenne något
. Mötet med mexikanaren. ondt och du har att räkna med
. Ett hastigt frieri. mign)
. Pà. väg till indianlägret. . Daniels äfventyr.
. I förtvirlan. . På. jakt i skogen.
. En öfverenskommelse. . Ett möte med en främmande
. Anande sitt öde. indian.
". En gäfva. . Intrasslad i en fälla.
. Mexikanaren lämnar indianlägret. . Fiende som räddare.
. Underrättelse till den älskade. . Mottag mig som broder och
. En hund som budbärare. jag skall följa dig hela mitt lif.
. Följande skogsstigen. . Efter 5 är.
. En förkrossande underrättelse. . Mexikanska lekar.
. vAlskade! min fader tvingar mig . En hustru i sorg.
att äkta en mexikanare. Skynda . Det räddade barnet.
och hjälp mig) Rita. I mexikanarens hem.
. I sporrsträck genom skogen. . Envig.
. En afbruten förhandling. . Hands up.
. Oro i lägret. . Flykt.
. En öfverenskommelse. . Jakten efter flyktingarna
. aTill häst skola vi täila om var . Mot lugna och lyckliga tider.
tillbedda) . Den nya höfdingen hyllas.
. De bästa hästarna utsökas.

wmsmgpwpw

En hypnotisör i sin prydno.

Det är två spetsbofvar, som hela dagen gått och drifvit,
utan att få det nödvändigaste. Magen svider och gör uppfinninge-
rik. - Huru de genom en fiffig ide sklaradew åt sig astorkofvam
visar den verkligen genomhumoristiska skämthistorien. - ä

 

SLUTMARSCH.

 

I
Rätt att ändra programmet förbehålles.

Fredagar: Nytt Program.

 

 

Eftertryck af programmet förbjudes.

   

  

I ni (WH :41 .PI W

- ( n;w?r;jn?-
nun-.mannrslwt- tittat le" f" l

 - sänt än ä dlSto ckholm Stellan Stäls Bok-tryckeri 1909

 

 
 

f-e-à

byniål 

än? (

FM

t

Mb :("TÅ
å). .ms-lip

Hi
.

AH

i "Mirror r .n Min-f :Lin-.rwrv-rynvnr :f 1 g. vi; am 4.: 2-, ( 
min? eläimiä intranätet-fil" då enn-"ist"ädtlfltmnlfualaw runda;  .

Information

Title:
Berliner
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain