#4858: Kosmorama

ulf
...din .

o
4-
o
:o

Sv

-
e;
4
5:-"

.v
;-==-
o
:S
w

-
I

 

  

  
    
   
  
   
 
   
 
  
 
 
   
  
  
     
    
     
  
  
  
  
   

t . lt-li I c w V t v V I , .7 c - , t, v .
O O
. o I . V
O I
,. O
O. - .O
O O
O l I - I
o. I .o
.0. 1 I .o
.I Intressant och lärorikt. O.
.. 1. Kanonsalut. 6. Musiken kommer. .-
. 2. På Tivoliplatsen. 7. Fanryttare. .
. 3. I gungan. 8. Församlade kring palatset. Q
O 4. Sultanens palats. 9. Parad. I
.. 5. Ryttare spränga fram. 10. Folklif. .-

åmåffmnyn tm att:AE

Dyrköpt frihet. Ett lifvets sorgespel.

Mannen har- under rusets inflytande begått ett brott och
skall nu undergå det honom ådömda straffet. Sedan vi bevitt-
nat hans afsked från hustru och barn, återfinna vi honom i
fängelset som szr 117)). Bevakad af beväpnade fångknektar
deltager han i straifarbetet, men förbittringen öfver vaktarnes
brutalitet och kärleken till friheten förmår honom att göra ett
förtvifladt försök till flykt. Hans försvinnande obsververas
emellertid snart, och flera beväpnade fångknektar sätta efter
honom. Den vilda jakten år öfver berg och dälder, öfver land
och vatten, men plötsligt örlora förföljarne den rymdes spår,
hvarför de bege sig till hans hem för att söka honom. Ome-
delbart efter det de inträdt i huset kommer straffången, som,

- när han får faran klar för sig, fattar sin lilla, utanför ingången
sittande flicka och ilar bort. Fångknektarne komma emellertid -
åter ut, upptäcka barnarofvet och skynda efter fången, som

i WWme

fiiàiiiiiiiåiioåyliåii

O
O
O
. Baron X har varit ute och suddat litet ovanligt mycket
g och når han så småningom kommer hem och tänder sin lampa
g Å tänker han icke på att den är för högt uppskrufvad så att den
. ryker. För hans fantasi bildar den uppstigande röken de un-
. derbaraste figurer

O

ä

Bilden är på grund af sin storartade teknik
och originalitet synnerligen intresant
och sevärd.

X1 snart upphinnes. Han vägrar emellertid att gifva sig, ochwnär
1 de vilja skjuta honom, håller han barnet framför sig. Slutligen
förmår hustruns böner honom att lämna ifrån sig flickan och
nu" är hans öde besegladt. .
i Spännande stycke.
WWWW

KONSERT
af Kungl. Rumäniska kapellet ANNITRA

under anförande af Kapellmàstare von STERIAN.

QaAch ich hah, dich so lieb). ur operetten Mania ....... .. Hermann Wolf.

 

Äkta originalfotös.

En månskenstur på lillen

Bländande naturskildring fgån det gamla Egypten
- med sina uråldriga minnesmärken.

Bedårande scenerier.

 

Sensationell världsnyhet!

at Pinkertun

Den framstående privat-detektiven och
han hjältebragd.
Hittills oöfverträifad framställning med
.utomordentligt pännade moment och
ett alltigenom godt spel.

Del Iirsvunna barnet àjlerlinlg

Den storartade framställningen uppdelad i 40 afdelningar.

. Sam Sanderyprofessionell 1- 20. Medhjälparne varnas.
åktenskapssvindlare. 21. En behjärtad kvinna.
. Hos sin trolofvade miss 22. På väg till detektiven.
Durban. 1 23. Nat Pinkerton underrättas.
. Ett rendez-vous. 24. En spion.
. Den rika änkan fru Brown. 25. Vi äro förrådda.
En öfverraskning. 26. Hon skall vedergällas. 1
. Mötet i parken. " 27. Nat Pinkertons oförmodade
. Ett obehagligt vittne. mellankomst.
. I Tommys håla. . En ödesdiger tvekamp.
. Sander och Tommy komma 29. Bunden till händer och
öfverens. fötter.
. Billys öde. . De lämna nästet. 1
. Ensam i sin förtviflan. .. Åter förenade.
. Sander på besök. I . Hos sin moder. .
. Fru Brown omtalar sin sorg . Ett tack till Nat Pinkerton.
och ängslan i" Vi . l Sam Sanders bostad.
. Den rätte medhjälparen. . Brefvet gifva förföljarne det
. Samvetsgrant uträttas upp- rätta spåret.
draget. . Hos fru Brown.
. I medhjälparnes håla. . En komedi. .
. Dåligt resultat. - . Dolda bakom draperierna.
. Hos Nat Pinkerton. . Ett afgörande ögonblick.
. Lämpligt sällskap. . Nat Pinkerton. l

 

 

i wär kmr Snrlman var i kulan.

I Grotesk humorek.

Halsbrytande vågstyoken, äfventyrligheter och upptåg, trott-
sande all beskrifning. När mr Sport-.man fått sin provisoriska dyg-
maskin färdig och han gör sin - luftfärd -- - -

då kan Ni försöka hålla Er för skratt.. 1 l

 

00000000000006

Rätt att ändra programmet förbehålles.

 

 

Fredagar: Nyff Program.

a 0 aaazazazzaaza

Stockholm, Stellan Stàls Boktryckeri, l909

 

 

.1 I Eftertryck af programmet förbjudas.

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain