#4853: London

dairel
r

Mediterraneanetriaeiaiaetrraeieeeetieteerinenratarnätstandardiriaetreeieeiaeeeteeangränsande

.inte

etataeisetriaeiaeieeiaetavreerfaren.inredafasernaanvändargränssnittet; iiieteeiaeratireiaevatairianirriterasIarataiaiaiaiaehetaeiatadrt

iaiaiatairiataeraeeevaeirtaarrenderadenämndernaseteeriaeeeiriaiaeiaeiadae .a

fit,

äte?

b

ieartadaraarrenderasmeneiaeeraevaeeeesereeeetseanderfarenheternaresenärernaiaraereeiaiadadaiavaetaerataiaeiaeiataetreraseterteaternse!

I
n
u

l.

Fris :LO (35:e-

W Direktion: N. P. & AXEL NILSSON -
Ost 2 Bryggaregatan 2. Ost

Dagligen föreställningar hvarje hel timma:

tasinstreamadedramaserieäaeerrvaeeeerseiseaesaamassera

[OHGOIFBlOQfäFCQälQm

Hvardagar kl. 5-41, Sön- och Helgdagar kl. 1-6 och 7àll e. m.

 

 

-I Vintersäsongen 1908-09. I

Det omsorgsfullt valda programmet består

 

af uteslutande nyheter för Stockholm.
-

I
vi stål främst!

 

 

 

 

 

 

 

 

l dag

Glänsande nyheter!

(Eventuel ändring af programmet förbehålles.)

 

 

ERQGEAMH

MUSIKNUMMER.

.Mm-...W

 

en brudslöja af silfver med ett lodrätt fall af 400 fot in i den
mörka klyftans gömslen. I
14) Sällskapet återvänder till Calheto.
.hurrrrrà-r-r

 

W

 

 

rider7 de två andra åka i en liten vagn.
två. sjnndcklassister och :fara tillsammans med flickorna4
fara genom skogen, blifva de öfverfalhia af zigenare, och under
det att vagnen med de åkande kommer undan, blir flickan tillika
med hästen tillfångatagna.
natten brutit in och folket sofver, lyckas hon komma ut,
hon kmninit ut, hoppar hon upp på hästen och galopperar bortY
Väekta af larmet stiga zigenarne till häst och förfölja den flyende.
Den hurtiga fiickan rider öfver de högsta hinder. lnårheten af
byn blifva zigenarna efter, ty de våga ej riskera det sista språnget
till häst.
in, springer af hästen och stänger in zigenarna, som till fots lör-
följt henne, sedan sätter hon sig upp på kuskbocken och far till
polisstationcn

I mffffzfz.

nens dagar.

E I I b" .i I lIIH i I M
ll llll I lllSlll ll i alla .

Det finnes land utan några järnvägaroch hvars mest fram-
trädande drag är en bergspets. i Några af dess förnämsta natur-
skönheter äro antingen svåra eller för vandraren omöjliga att
få skåda.

En af dessa spetsar på Madeira är Rabacal på öns norra
sida, 5,000 fot öfver hafvet. Dit kräfves en resa på två timmar
med ångare från Funchal och därefter en ansträngande fotvan-
dring på tio engelska mil. Turen till lands företages vanligen
i bärstol, buren af infödingar. Den bild, som här upprullas,
framställer icke endast det ovanliga sättet att färdas utan äfven
taflor af en utomordentlig skönhet och storslagenhet, som vid
hvarje punkt visa sig.

Bildemas ordning:

1) Kustångaren med hvilken den första delen af färden
företagits, anländer till Calheto klockan 4 e. m.

2) Fartyget står i begrepp att landa i Calheto vid foten af
en skroflig klippa, som reser sig många hundra fot i höjden.
Infödingar möta på sjön med kuriositeter samt öns alster.

3) Bärare med sina barstolar invänta på en klippafsats
turisternas ankomst.

4) Bestigningen af berget, damer i barstolar, hvarje buren
af två små portugiser.

5) Halfva vägen.
välkommen lunch.

ö) Uppstigandet börjar ånyo. Den ojämna af rullstenar
uppfyllda vägen vid bergets fot har nu utbytts mot gräsbevuxna
fotstigar hvilka löpa som bårder kring bergens kanter. Dessa
((iLevadasr), äro verkliga akvadukter med inre sidan uthuggna
ur fasta klippan till 18 tums bredd och 2 fots djup, och hvilka
i ändlösa slingringar leda klart vatten från höjderna för bevatt-
ning: ett bestående minnesmärke af människornas seger öfver
naturen. Hvarje bit af berget är odlad och hvarje punkt afslöjar
vyer af ny skönhet.

7) l barrträdzonen: åskådarna tycka sig inandas barrdoften.
En förtjusande syn.

8) En tunnel 600 fot lång sprängd genom berget Ursapiken,
en värklig inkörsport till berget Rabacal och norra delen af ön.-

9) Brinnande facklor föras af bärarne. Ett trolskt tåg in- i
träder i tunnelns mörker.

10) Utträde på norra sidan af ön i ett annat luftstreck
med en ännu yppigare vegetation, som ökar förtjusningen.

ll) Rabacalsfallet genom hvilket öfvertlödet af rLevada-
vattnet) afföres. Ett naturligt vattenfall af oöfverträfflig storhet.

12) En trappa i berget uthuggen ur fasta klippan till top-
pen af fallet.

13) Vattenfallet hvälfver sig mellan de klufna bergen som

Rast för intagande afven välförtjänt och

 

s .

 

NYTT! NYTT!

Gästuppträdande

  

af den populäre

Vis- och kuplettsångaren

 

Slå Spännande
din

Zl entries illerlall

Tre unga flickor göra en utflykt till landet.

drama.

En af dem
Om en stund komma
Då de

Lftöfvarna stänga in henne, men då
Så snart

På gatan står en möbeltransportvagn. Flickan rider

Änyo gästuppträdande at Nordens förnämste illusionist
Hofkonstnären.


ny",1 L i ä-5- ii
1 l

1 n fi;,,,,.,,,,m XIII
. .la m I J Ilmv I
u s. u :y I

 

 

 

 

 

 

:Fullständigt nytt prugramfä

Herr Hofzinser, som nyligen återkommit från sin vistelse å Horsters

Akademi i Berlin har därifrån bland annat medfört följande häpnads-

väckande illusionsnummer:

"Sphinx"

Spiritistisk borddans

(utföres med henäget biträde ooh under kontroll aftl2ffl6 personer af den
ärade publiken).

Andehanden.

Phytagoros underverk.

Changement mysterieuse
m. m. m. m.

eller

Fakirernas osynliga hjälp.

 

 

i iii: , , i

 

llmazner un er illa var

Fint handkolorerad.

.Ända från den förhistoriska amazonen, beväpnad med en
lans och klädd i en djurfäll, till våra moderna tiders graoiösa
uppenbarelse, från medeltiden till Ludvig XVI få vi här se en
serie och speciellt gripande äro tablå-erna från franska revolutio-

 

 

  
   

 
 
  
 

lll llglllilillllll ilgllll lllll Sigill.

I-Iej dlöst komiskt.

SLUTMARSCH.

 

 

Eftertryck af programmet förbjudes.

Fredagar: Nytt program.

STOCKHOLM, STELLAN STÅLS BOKTRYCKERI 1909.

management?marineradearearnrtriitifiifiiäräteriifirii

fefifiifeifififhfrfiftfiififiififiifiifiififiifiififiifeifeiftftifififtifiiffiifi

Å

...w-"mmm- m.

ennrnernrenrserereareawarenessernrnaareaaeersseresterande-tradera

 
 

9

den

dee

s

fiiöiifiifiifliifiiidifiififfiifiififiifåifiifiifeifdftifiifi

efefeifiifilidrifttiddifiifiifiifiifiifeifd(feifiifeifiifiifeiffl

finanser

fiffig?

nn
u
l

dermaeteerinen?enrnernrnärtrtäftifeäfeidifåifiiiffilffiififiiflffixfdfåifiifiimtåfigfeifefiifiifeifiififiifeifeifiififififiiffiififefeifiidär

q
:7

Glifeiftåfefdiifiifeif iflffliifiifdf

n
e
l

n
o
l

ie?

gemene

ä:

fiifiifiifiifiififefefiifeifeiftifiifeiftifdftåfifeifiifeiftifiifiiåiåffiifiifife

se

Information

Title:
London
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain