#4852: London

of

L.

l

separata destafett-astatssekreterareaaaaetaetaetedaetmtmdaetaetitataetaetatataeteetaetaetmdaetetaeteefadaeta

.it

testamente-

eteetaeteeteaetataetarae

tattaetaetaetaeleetattaetaetadatadateteteadaet

fado:

deerat-.tapeter-tataetaetaetaetiteetadataetae

l
f
I.,

get-etai-.tamatattadaetafaetaetaeteetetatataaaetaetaaataetaeeetmetastaserande:merfeefastsattfatettattaetaetadataetadadaetadataetestatrakasseratateetataaaaedaetaaaeMantadataregister-.teetatt-letadedaterat-retade:skrattet

Pris :LOJ öre-

.,metedaterat.teeteetataetaesetatadeaeevaaadaefaaaaataetaetadaeileetaetadaettpä

, Eondon=Biogfdl=CQältm

--- Direktion: N. P. & AXEL NILSSON -
Ost 2 Bryggaregatan 2. ObJ

Dagligen föreställningar hvarje hel timma:
Hvardagar kl. Sell, Sön- och Helgdagar kl. 1-6 och 7-ll e. m.

mldagm

Glänsande nyheter!

 

(Eventuel ändring af programmet förbehålles.)

snortade.

ORITZ I

kinematograferad, och gifves ännu ett till-
fälle att se den fenomenala apan, Hagenbecks senaste
nyhet, som för kort tid sedan gjorde succes å Svea-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

teatern. - Vår genomlyckade originalbild visar full-
ständigt alla de förvånande konststycken, som apan
utför. - Hur hon kan spela kort, tända eld på tänd-

stickor, öppna ett cigarettetui och tai sig en cigarett.
Hur hon intar sin lilla supé, precis som en gentleman.
- Moritz är champion i velocipedåkning och att
döma af prestationerna synnerligen sportintresserad.
Den märkvärdiga apan låter sin skötare låsa sig inne
i sin hur, men får han blott låna nycklarna är han
snart åter fri herre, m. tl. konststycken. Moritz är
med ett ord ett under af intelligens och Iäraktighet.

  kr- 

eller

Människa?

 

 

 

 

 

 

Profcsorlillld

Såsom absolut nyhet för Stockholm
framhåller professor Guld sitt häp-
nadsväckande originalnummer - - -

Fängselkammaren

I, ENAsTÅENDE I
. sToRsLAGET .

      
 

Dessutom BUKTALERI,

illusionsnummer och konttrieks

  
  
 

 

In. m.

  

m. m. m. m.

   

1FÖRSTA RANGS PRESTA TIONER.

 
  

MXU

:[][l:;;I]E:JITHc:,19:15;

Hänförande vackra naturscenerier.

 

5. Timmerflottning.

6. Laxfiske.

7. Laxarne blänka isolskenet.
8. Fångsten.

1. Strandpartier.

2. Vid fallen.

3. Fabriksanläggningarne.
4. Bland strömhvirflarne.

I=I I=I

TROLOS

PERSONERNA:
Fadern. Rollen utföres af den världs-
bekante skådespelaren Rossi.

Dottern Lina.
Grefven, Linas tillbedjare.

 

 

Betjänten.
Apacherna.
Folk af bägge könen.

. Gladt trallande inkommer dottern
till fadern. 1,
. God natt-kyssen.
. Fadern går till sitt rum, dottern
till sitt.
9. Ett mystiskt ljud.
l0. Misstankar.
II. Ett nattligt besök.
l2. Fadern öfverraskar.
l3. l förtviflans raseri.
l4. Bortjagad från hemmet.
l5. Lina uppsöker sin älskade.
l6. Kort lycka.
l7. Trolös.
l8. Ensam med sitt barn.

DRAMATISERINGEN:
l. Den hederlige skomakaren vid - l9. l yttersta armod.
sitt arbete. .. 2D. På förtvitlans brant. .
2. Lina i kärleksdrömmar. .. 2I. Brefvet. Käre fader! Förlåt din
3. Det hemliga mötet med till- dotter! Vid stranden afsjön finner
bedjaren. - du ett minne af stackars Lina.
4. Promenad i vagn genom parken. 22. Höljd i trasor går Lina med sitt
5. Hemkomsten. barn genom gatorna.
6 23. Mötet med apacherna.
24. Ett sista farväl.
7 25. Utanför grindarne.
8 26. Det gretliga ekipaget rullar förbi.
27. Hon lägger ut sitt barn vind för våg
28. Ett ömmande hjärta.
29. Med förtviflan i sitt bröst springer
Lina genom skogen.
" 30. Fadern får dotterns bref.
3l. Ut för att söka henne.
32. l sista ögonblicket.
33. Förlåtelse.
34. Med barnet åter i sina armar.

35. l det gamla hemmet.
36. Morfars glädje på gamla dagar.

  

Östergötlands I vackraste lurisllnl.

EN FÖRT J USÅNDE VERKLIGHETSBILD.

eKINDA KANALa, söder om Linköping, är berömd som en af Sve-
riges sevärdaste turistleder. Angaren aNya Kinda Kanala lämnar Linkö-
ping och passerar då först Stängebro, som öppnas af brovakten. Så fram-
träder Landeryds kyrka, järnvägsbron vid Slattefors och slussarna där-
städes, sedan passeras Ulfveborg och Ähagen. Efter att hafva inkom-
mit i sjön Erlången få vi snart syn på det ståtliga slottet Sturefors,
som ses från flera sidor. Till sist löpa vi in i en af Hoivetorps 6
slussar, för att stiga i höjden till fortsatt färd Anedåt de härliga Kinda-
trakterna.

-

Det nya hedölningsmedlet.

A

 

Fantasifull episod med skrattretande moment.

Herr Sigfrid har en fruktansvärd tandvärk. Som en rasande springer
han genom gatorna tills han får se en tandläkares skylt. Resolut stiger
han uppför trapporna och anropar läkaren om hjälp. Denne harjust upp-
funnit ett nyttbedöfningsmedel, hvilket han äfven önskar profva på sina
kunder. Det har den fenomenala egenskapen att göra den behandlade
fullständigt känslolös. Herr Sigfrid får en dylik behandling och genast
upphör hans olidliga tandvärk.

Ofverlycklig går han åter ner på gatan läsande en tidning. En veloci-
pedist kommer i full fart och kör öfver honom, men artigt bockande stiger
han upp och ursäktar sig - ifall velocipeden tagit någon skada. Veloci-
pedåkaren blir förskräckt öfver hans okänslighet och tar till benen. Herr
Sigfrid fortsätter sin väg alltjämt läsande sin tidning och kommer därvid
att oförmodadt rätt våldsamt törna ihop med en herre. Denne blir rasande
och bearbetar honom på det skoningslösaste med sina knytnäfvar, men
den okänslige ser honom skrattande i ansiktet. Under kalabaliken har
han blifvit liggande på gatan och en vagn kommer och kör öfver honom.
Förskräckta skynda passerande människor till, men - han går till allas
häpnad skrattande sin väg.

Det har blifvit kväll och vår man beger sig hemåt. På en bakgata
blir han öfverfallen af två apacher, men till deras förvåning generar honom
inte alls deras hårdhändta behandling. Men i ett nu återkommer tand-
värken, och därmed också känslan och humöret. Det fick en stackars
herre, som af förbiseende törnade till honom, på ett kännbart sätt taga del af.

Hejdlösa skrattutbrott.

SLUTMARSCH.

 

 

Fredagar: lNytt program.

Eftertryck af programmet förbjudes.

STOCKHOLM, STILLAN STÅLS BOKTEYGKERI 1900

 

tftåftftåftåffåftåftdstiftftftftffeåftåftåftåfffeftffWtffåffftöåtåftåftåffff

n
c.
I

Kr?

valid?

få"

ffifti

ff:-

F

tfeåftåftiftäftiftftiftftftädeFit-ftfåftäftäftfeftfrittWerefereradesnararewerererererarerernrarnrernamd.

u

åtftffmiåftiw

seger-e

Fmåfdåftåftfåftåfeåftåftff

n
e.

r föfååfåffftåfdåftåffåftåfeåfffeåftftåffftå åfååfåådåfåffftöfåftftftöföåföåår

entre-re?

fö

k:

fl
.s

fftftftfffååfåfåftåftffåftftöfåföftftffåftftftåfeffiåftftftåffflåiå

n
.I

W:fåWWfåftftftftåffftftffftffftWiftftftfffåftftftåftfftåföftffftåfåftffåftöfeåftfftfeåffftftwfit-3

fåglar

israel-saraaa

Information

Title:
London
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain