#4851: London

Pris :LO öre-
dennadenna.intressenter-.trilladetaratatatntatntatatntntnedeg

fondolkmogfäkckämll

--- DirektiOnI N. P. & AXEL NILSSON -
ObJq 2 Bryggaregatan 2. Ost

rear

Dagligen föreställningar hvarje hel timma:
Hvardagar kl. 5-11, Sön- och Helgdagar kl. 1-6 och 7-11 e. m.

 

-I Vintersåsongen 1908-09.. I W

Det omsorgsfullt valda programmet består

af uteslutande nyheter för Stockholm.
- -

,- Vi stà främst! -

 

 

 

 

 

 

 

 

   

l dag

1(filänsande nyheter!-
(Eventuel ändring af programmet förbehålle.)

E E Q G R A M..
MUSIKNUMMER.

X X 1

En lur i bintnliill Hahacal.

Det finnesland utan några järnvägar och hvars mest fram-
trädande drag är en bergspets. Några af dess förnämsta natur-
skönheter äro antingen svåra eller för vandraren omöjliga att
få skåda.

En af dessa spetsar på Madeira är Rabacal på öns norra
sida, 5,000 fot öfver hafvet. Dit kräfves en resa på två timmar .

med ångare från Funchal och därefter en ansträngande fotvan-
D

Stiffftfifdfiififeifffe?fifitefiwififiifiWiififeftiftiftfefeifiTeftiiffiferffiftifffi

D,

ieftfeififiifetefeifiiffifdfdfdifeifiiffflith

dring på tio engelska mil. Turen till lands företages vanligen
i bärstol, buren af infödingar. Den bild, som här upprullas,
framställer icke endast det ovanliga sättet att färdas utan äfven
taflor af en utomordentlig skönhet och storslagenhet, som vid
hvarje punkt visa sig.

0 Bildernas ordning:

1)Kustångaren med hvilken den första delen af färden
företagits, anländer till Calheto klockan Ålie. m.

2) Fartyget står i begrepp att landa i Calheto vid foten af
en skroflig klippa, som reser sig många hundra fot i höjden.
Infödingar möta på sjön med kuriositeter saint öns alster.

3) Bärare med sina barstolar invänta på en klippafsats
turisternas ankomst.

4) Bestigningen af berget, damer i barstolar, hvarje buren

antasenasttataeteetaetatataeiasetaeterenässansensstatsmakternaintetattmtadeeeetntiintia?

 

e
U

eetataetaetaetntmeraraei

af två små portugiser. år
5) Halfva vägen. Rast för intagande af en välförtjänt och då,
se? välkommen lunch. åk

6) Uppstigandet börjar ånyo. Den ojämna af rullstenar
uppfyllda vägen vid bergets fot har nu utbytts mot gräsbevuxna
fotstigar hvilka löpa som bårder kring bergens kanter. Dessa
(rLevadasa), äro verkliga akvadukter med inre sidan uthuggna
ur fasta klippan till 18 tums bredd och 2 fots djup, och hvilka
i ändlösa slingringar leda klart vatten från höjderna för bevatt-
ning: ett bestående minnesmärke af människornas seger öfver
naturen. Hvarje bit af berget är odlad och hvarje punkt afslöjar
vyer af ny skönhet.

7) l barrträdzonen: åskådarna tycka sig inandas barrdoften.
En förtjusande syn.

8) En tunnel 600 fot lång sprängd genom berget Ursapiken,
en värklig inkörsport till berget Rabacal och norra delen af ön.

9) Brinnande facklor föras af bärarne. Ett trolskt tåg in-
träder i tunnelns mörker,

10) Utträde på norra sidan af ön i ett annat luftstreck
med en ännu yppigare vegetation, som ökar förtjusningen.

 

terrartarraeeetataetaerareetakrafterna

I
f:
U

 

:få ll) Rabacalsfallet genom hvilket öfverflödet af wLevada-
"åts vattnetff afföres. Ett naturligt vattenfall af oöfverträfflig storhet.
så; l2) En trappa i berget uthuggen ur fasta klippan till top-

pen af fallet.

13) Vattenfallet hvälfver sig mellan de klufna bergen som
en brudslöja af silfver med ett lodrätt fall af 400 fot in i den
mörka klyftans gömslen.

14) Sällskapet återvänder till Calheto.

 

...MW-MW

 

 

 

I
i .
dedennarinternetadressrtreifiiftfiife

e segrarna

ene

Hewlett

Zigenames
öfverfall.

Spännande drama.

:lf

nfrnwnrnaénrnaenaen.arnrerifeifeift?flififeiftdfiriffiffifittiffifdiffiftifdiWFififiifiiFifiiifffdifiiftifigftifdififtfifigfeifedfeiferififeifdfefeife

Tro unga. iiiekor göra en utflykt till landet. En af dem
rider, de två andra åka i en liten vagn. Om en stund komma
tva sjundeklassistor och :fara tillsammans med flickorna. Dä de
"lfara genom skogen, blifva de öfverfallna af zigenare, och under
det att vagnen med de åkande kommer undan, blir flickan tillika
med hästen till-fångatagna. Röfvarna stänga in henne, men då
natten brutit in och folket sofver, lyckas hon komma ut. Så snart
hon kommit ut, hoppar hon upp på. hästen och galopperar bort.
Väckta af larmet stiga zigenarne till häst och för-följa den. tlyende.
Den hurtiga flickan rider öfver de högsta hinder. I närheten af
byn blifva zigenarna efter, ty de våga ej riskera det sista språnget
till häst. På gatan står en möbeltransportvagn. Flickan rider
in, springer af hästen och stänger in zigenarna7 som till fots för-
följt henne, sedan sätter hon sig upp på knskbooken och far till
polisstationen

Änyo gästuppträdande af Nor-

 

dens förnämste Pillusionist - -

Present-

 

 

rie?

Cliff?

i

.fn-aware

se

rederierna:rara

ii"

 

I. - i .
-. . i .
-f -,..,,,,,,,,M -S

f,1,f ,
v ff" ,,,,,f,,,,

fil
U

I

 

 

 

 

,,, 11,1,

fl I

 

(avfall: Vi N
man!!

x 711,1,111111111111 lliäl

t kr! 
i -   i inr-.r

to.

llax llnlzinser.

:Fullständigt nytt programä

Herr Hofzinser, som nyligen återkommit från sin vistelse-.å Horsters
Akademi i Berlin har därifrån bland annat medfört följande hapnads-
väckande illusionsnummer:

eller

77 I H "
 Fakirernas osynliga hjälp.

Spiritistisk borddans

fiiiflifliifdfdifefeff

 

arnrnrnrnrnrnrnrnrnre

utföres med henäget biträde och under kontroll af 12--16 personer af den få?
ärade publiken). få,
Andehanden. 

Phytagoros underverk.
Changement mysterieuse
m. m. m. m. .i

 

lmannir un i nia i inr

Fint handkolorerad..

Ända från den förhistoriska amazonen, beväpnad med en
lans och klädd i en djurfäll, till våra moderna tiders graoiösa
uppenbarelse, från medeltiden till Ludvig XVI få Vi här se en
serie och speciellt gripande äro tablåerna från franska revolutio-
nens dagar.

n
J
i

WiKi-ft?Sigfrifeffftttifeaftfateftiffifiiftife

 

lli irimistarin il lik mi segern.

I-Iej dlöst komiskt.
SLUTMARSCH.

 

 

Eftertryck. af programmet förbjudas.

Fredagar: Nytt program.
I rariteter"anrättfiftftiftftiftfefefttfeqfifiiftreifeftftWifiifiififfi

eganimtaratuetaetdntataetmtrraster-.terassrattateeterrariet-.terrassenter.ine.kr.tristatentanderna.karaktäriserarrastarattarteerattatraderar.tmteereetaetaetaetaerataeraetaetaesr.tatniatetameeaarataeeerarasternafministerrådetsstartadeseterntrraetaetaetaetatiadaiietrakternaintressantastemassmediernaantastadestenarna-ie

Wtwtqfdffifdifiifeweifiifeifiifiiftiftiffifei

STOCKHOLM, STELLAN STÅLS BOKTEYCKERI 10.9.

v

Information

Title:
London
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain