#4850: London

Fris :LO öre-

 

 

.pratatatatatatatiatatatatatatatatataemaatatatataiatatatatataä

å . . .
 EOIICIOIl=VBlngäl=CQäIQIlIl 
 I -V- Direktion; N. P. az AXEL NILSSON U- t år
35 Obs.! 2 Bryggaregatan 2. Ost 
e a

- . .. - - . i N 
gåta Dagligen forestallnlngar hvarje hel timma: f- 
å? Hvardagar kl. 5-11, Sön- och Helgdagar kl. 1-6 och 7-11 e. m. ä
.a - v e
2:3 .g CL
(äfqu (P
ä

L.
u

tatatatatatatatatatatapermanentareparerararta

I
n
u

einatatrtatata-iaetataentatataeeiataarrangemanget:tartarentataiatataiatatatatatatntatatatatatatatatataahemtentamenelentatatatataiatatatataiatatatatatatatatifratatatatatatatntata

i
o
U

få

eg ..

425 Ofverraskande förvandlings-.och utstyrselstyeke. -
fr:

å I sitt slag enastående.

å 1. Slottspökenas rond. 5. Skelett, som bilda geome-
=Eå 2. Balett och förvandlingar. triska figurer. i
ä 3. Skelettdans. 6. Andarnes betjänter.

få; 4. Eviga blomstrens dans.

rä

-I Vintersäsongen 1908-09. I

 

Det omsorgsfullt valda programmet består
af uteslutande nyheter för Stockholm.

 

 

vi Qin-.2:ev f ämst:

 

 

 

 

 

Glänsande nyheter!

(Eventuel ändring af programmet förbehålles.)

äEQGRAM.

MUSIKNUMMER.

Fiskarens

 

 

 
  

 

 

 

- "SOU

 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

1.

ll,

1

 

y! 
ff f
rf .fit-f H.

  

I
l
, ll

 
  

Nya trics "I
arje vecka!

 

nä

"ni

f.

n Fer of? ..
 
.

-tlilin

 

 

 

e?
4-23
äå Djupt gripande framställning ur lifvet, utspelad i de
à
 vackraste naturomgifningar.
Q
få) 1. På väg till fisket. 20. Tre år" senare. 1
2. Vid hafsstranden. 21. Betjänten öfverlämnar en
3 3. En sjooflicer observerar den biljett.
452 ,vackra fiskardottern. 22. Min kära Jeanne Marie! k
eg 4, Fiske, jag gifter migklmed eln uEg tlicll:a
J o " ur min egen aSS. ag an lC C
432  foalgdhePLf o d neka till detta giftermål, då mina
:Eg - Of 01 Pa åstan " föräldrariannat fall skulle göra mig
få) 7. Tragen vid sitt arbete. arnös. Räkna icke längre på mig.
6 8. En biljett! i Reymond.
så Min fröken, 23. Tjänaren ser hennes förtvif-
:U -- -" lan
I: jag vantar Er 1 skogen. En, som " I
(få älskar Er. - Re mond 24. Äterkomsten till byn.
:g y " 25. Hon finner den rätta vägen.
då; 9- Ett RendeZ-VOUS- t i 26. Inför föräldrarne.
.är 10- Hon gel" honor-Tf åltt la- 27. De blifva bortvisade.
gå 11. Andra lefnadsfohallanden. 28I ijr i förtvigan.
:Eg 12- Et? buq. UU IfOfaldfaf-ne- 29. Hennesbarndomsvännersom
få 13. Minna kara föräldrar! n känt igen henne, se förvånade
:4-6 Forlat mig den sorg .jag gor lider, hennes flykt.
.3 men varen icke oroliga for mig, ty 30 M. k
(FJ jag reser med den, som älskar mig. " .lsstan ar. I , "
W Jeanneyviarie, . Fiskarne springa till stranden.,
g 14. Föräldrarnes förtviflan. 32. Han räddade siny ungdoms
:53 15. lPromenad i vagn. älskade.
"få 16. Olyckan afvärjes. 33. De bära henne hem.
-ä-J 17. Ett oväntadt återseende. 34. Äterskänkt till lifvet.
45-53 18. Fadern kannerigensin dotter 35. De gamla foraldrarne for-
;ä-g 19. Han fördömer henne. låta sitt barn.
:IJ .
är; T - -
av .
.53 ...u-
q)
ä
fn
få; 1 B 0 oo 0 .
a -
 l merl a
ä fl. lägare,som leka med en björn- I- ll. Ansikte mot ansikte med den
à unge. fruktade.
an 2. Anärden nn jakten. I I i2. skenet går.
ä 3. Uppför strömmen med båtar. I 13. lägarne springa fram till sitt
à 4. Ankomsten till skogen. byte.
IQ Y 5. Läger slås. t l4.1Ett praktexemplar.
25 6. Frukost. 15.18tyokningen.
g 7. Jakten tager sin början. 1:6. Skinnet aftages.
få 8. En halsbrytande klättring 117.).flaktkamrater anlända.
"än uppför klipporna. 18. Bytet visas.
9. Spår. 19. loägarne triumfera.
l0. l bakhåll. 20

. i Aterfärden hem.

 

En denna

Urkomiskt ltapplöpiiingsglgfäniti ett 111017 .I

  
  
 
  

vgrcykel.

afventyro; tillställningar

lillw

taxa-39A efJeAq
sopa QÄN

&

i

The King Manipnlator oi Eggs.
Originaltries

I-Iäpnadsväckande konststyeken.

HenErnestafslönil

 

Den populare konstnären afslöjar sina med
stormande applåder mottagna kortmanipnla-

tioner.

Den ärade publiken tår en inblick i

herr Ernests fenomenala fingerfardigliet.

Absolut nyhet for Stockholm.

X

 

.åååååååääiåååi

O=I=

lilli lirliisii

Hänförande naturscener-ier.

. Strandpartier.
En ångare.

i".
Ombord å ångaren.

I
2.
3.
4. laktsällskapet.

ll Atfärden tilljaktplatsen.
7
8

. Landstigningen.
. Jakten börjar.
. Hjortar i det fria.

g . lll
9. Vid stranden.
10. l vattnet. .
ll. En envig.
.12. Ett praktexemplar.
13. Ett skott.

l4. Efter jakten.
15. En trofé.

.i

i
lll

läåååååiåit.

I ANDARNES GRUTTA

 

i:ifit-Wife?Stift?WWWWWFeteteiftiifiifeitöiwfiwtifeifeitiiftiWFWWWHÄWWWWWÅWQFÅWQ

Fä?

ett9519949969fittWith-teteiftweifeteitim

få?

eteiföifiifeifiqfeifttewiiätiifi

w
s

ara

q
"1

gearet?

titeteifeiiii;

renare

ttttptiiifeifttttetiiQWHWWÅtetiifeiftifeiftiftifti559töntigttötiifeifeteiftteifeteifit 

ett

(35

öWöeraereaf-iare

l

area

n
l

SLUTMARSCH.

oo o oo o oo
 Trogna grannar ni. ni. sådant

En urkomisk situationsbild närmast visande hvad som kan hända då
en i den ädla boxningskonsten allt för intresserad öfvar sig i den goda
sporten nattetid och de kringboende grannarne önska sofva.

tormande munter-het!

erinraarnrnrnrkrnarrrnrkrnrnratamerikaner-earnarterna-renareekarnaarnaaaaaaaaaaaairnreaa

 

 

tatateeeetatatatete etaaetataientelaeeie

te

Eftertryck af programmet förbjudes.

g.) Fredagar: Nytt program. I
gå?FiaänrnrnwtttifeiftifeTittiftiftWrtitifttwtiftifiiftiftifttiiöliiftiftifiifiiifii

STOCKHOLM, STHLLAN STÄLS ROKTRYCKER] 1909.

å?åwtttiftteifetttåiftteiftifw

Information

Title:
London
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain