#4847: London

Pris 1:LCD öre-
rättssäkerhetenkarakteriserastravaraiaeiairiadaeaiatastammisar? .

EOIICIOIFBlOQNFCQäIQm

- Direktion: N. P. & AXEL NILSSON -
Ost 2 Bryggaregatan 2. Ost

il
Hifi

L,

öftifö

Dagligen föreställningar hvarje hel timma:
Hvardagar kl. 5-11, Sön- och Helgdagar kl. 1-6 och 7-11 e. m.

far-krisar

 

 

 

      

:tt i [Y l dag  
Glänsande nyheter!
(Eventuel ändring af programmet förbehålles.)

PROGRAM

Elektrisk pianomusik.

Hultin liioiixliliiiislriin 
iiiiilasliT nnrn erlalles.

Intressant bildserie från Egypten.

Bomullen fås af buskar af släkten Gossypium, hvilka
oftast ha handflikiga blad och stora ensamma blommor. Bom-
ullen är den från fröets yta utvecklade fröullen. Bomullsvåx-
terna odlas i nästan alla den heta zonens länder och äfven i
varmare länder af den tempererade zonen. Från Egypten och,
Ostindien kommer största mängden af den bomull, som förbru-
kas i den europeiska industrien.

Bilderna visa bomullens frambringande från odling till skörd
och transport till lastageplats. Man ser fältens beredning för

i - sådden, vattning af odlingarna, ett praktfullt blommande gossy-
piumfält, skördearbetet, bomullens inpackning för utförsel etc.

Storslagen naturbild.

sekreterareelrlrnrkrererkrnrkrkrkrlrkremarkerna

 

 

 

 

fx
u
l

,Warranternassegrare-ageradeett;ei

iWWWWWWW
grlreesrliraarirerkrk

ååääåääåååååä-

En mesallians.

Ett af sydlänskt glöd genom-
andadt drama.

. Den gamle skeppskonstruktören förevisar sin nya båtmodell
för den unge grefven. - Grefven har under sina många be-
sök hos båtbyggaren lärt känna dennes unga, vackra dotter och
ett kärleksförhållande har .uppstått dem emellan. Den unga

karaktäriserar:fastaredettaraiaraeedadaeatataiaeradadatadsamrasgaranteradestatssekreterarewastegate

iafaeieetadaieeraaioe

I
n
U

flickan lyckas dock endast en kort tid att dåra grefven och en 44-4.
dag mottager hon från honom ett bref, hvari han meddelar att 
hans namn och samhällsställning ej tillåta honom att gifta sig Ei:
med henne, hvarför han ser sig nödsakad att afbryta förbindel- 
sen. Förtviflad öfver grefvens otro, beslutar den unga flickan å
att dränka sig, men räddas i sista ögonblicket af sin fader, för åå-
hvilken hon omtalar alltsammans. - Den gamle handtverkaren gå;
svär,I att grefven skall gifta sig med hans dotter. Han uppsöker ä
den gamla grefvinnan och förklarar för henne huru sonen har Ek
handlat, men hon vill icke höra honom och visar honom dörren. g?
Den gamle passar emellertid på grefven och tvingar honom, gå-
under hot till att äkta dottern. Detta gör grefven, men då de gg-
blifvit vigda och träda ut ur kyrkan öfvergifver han henne. då,

Ett år därefter ser man henne tillsammans med sin lille ä
son. Hon har under hela tiden ej sett till sin man och sörjer Ei:
mycket. En dag skrifver hon ett bref till grefven och frågar i
honom huru länge hans son skall vänta på faderskyssen. Brefvet i
råkar den unge grefven och hans moder och då hon hör, att we

hon blifvit farmor, kan hon ej motstå att se sin sonson, och
tillsammans besöka de den unga modern och allt blir godt igen.

:ååäiåäiäääää

ilpropà Kpinnoiriden.

Hej dlöst muntert.

Lilla Alice, som ar både ung och vacker, har fått nog af de
otäcka och efterhangsna karlarne, men vet icke hur hon skall
kunna undkommma dem. En dag får hon emellertid en god idé,

Iåiåååiiååååäåå

författatföfölfööfeifeöfoöfötieåfiföftf

-ääååiåääåiååiå

inattraheraarrtaiaetaraeloetaetidaeraisaaaaeiarraeaasiaetaraetahdaeedetta

i
n
U

så och hur hon tillämpade den och duktigt lurade sina efterhangsna

g beundrare visar den lilla genomroliga skamthistorien. fr
ä Å l

-U

(är-3

de

iiretrmerelrierrreariirraaarearerrPressekreterare

Gåstupptrådande af
de firade sång- och

-  dansartisterna

H..   i

f. . 1 , . fil;

. IV .Vi f nl. I fru!

, i"4 ll , .

I .fl Vf . :I UN

Y x I

113V k
lI

i train Malms in

 

etanaiaeiaetaeedadadaeieskattesatsernaariaedadataeraetaraeta

 

 

O O
 lehaltlg ä;
I CP
å repertoar å
a - e
ä g?
e- .  -e
å ä
så , a
ett år
4:5, där
a, år
få? I l år:
ri?
se a-
?g g?
a e:-
-är "är
a? ar
i? Q?
.. :T
få Då den varldsbekante s?
. .- . CJ
sig detektiven utforde sin Få?
få största bragd. . . . .
4:-
ä l. På lönnkrogen. 21. På lönnkrogen.
ägg 2. Till hvila i halmskjulet. 22. Värden i förhör.
1::- 3. Ett farväl från krogvärlden. 23. Intressanta underrättelser.
å 4. Demaskering. 24. En möjlighet.
sin 5. Arbetet börjar. 25. Halmskjulets hemlighet.
å 6. l den underjordiska gången. 26. En uppmuntran.
Q 7. Ronden genom källarhvalfven. 27. Detektiven orienterar sig.
:Eg 8. Ett misstänkt ljud. 28. Hos banditen.
å 9. Rapport till chefen. 29. En bra mask.
å 10. En undersökning. 30. Den hemliga muröppningen.
47 ll. lntet tvifvel mer. 31. Första varningen.
g 12. Hos detektiven. 32. Detektiven hämtar sina medhjälpare.
så 13. lätt fordrande uppdrag. 33. Jakten hö-rjar.
JJ 14. Ater en natts arbete fullbordadt. 34- Ett Oförväntadf öfverfall. 
å 15. Han låtsades sofva, 35. Detektiven saknar sin medhjalpare.
g 16. Den första undersökningen. 36- Stenmuren gndersökes.
gg I7. Nödiga försiktighetsmått vidtagna. 37- Väggen Små-"99.8-
433 18. Detektiven studerar hyggnadsrit- 38- l fOFSVafSStallnlnll-

ningarna. 9. En värdefull fångst.

19. På spaning. 40. Skarpsinnets triumf.
.20. En enda väg möjlig. V

 

i Då i
fantasifigurerna

fingo if.

Storslaget, fint kolorerad bild, förande tanken tillbaka till de pudrade
markisernas och den behagsjuka menuettens förlofvade tider. - De prakt-
fulla fantasiligurerna glida fram från sina stela ställningar och platser för
att i mjuka och graciösa rörelser gifva lif åt den ena taflan vackrare än
den andra.

merearlarerkaarkerlregeneraliserad?garanterade

u
l

996?

ifröfiifiöfefiifiiWöifiåfiåfiåfiiföföif fefiöfåfiifilfoWelfiåfiwöfofaåftfööfåfoföföföifiiöfiiGift

 

sràn teori till praktik

En storartad skämtbild.

Det är den aunge ingeniörem som kommer direkt från skolbänken
och pappa och mamma för att i det praktiska lifvet söka tillämpa sina
kunskaper. Hur han med sin vokufliga energin öfvervann alla svårigheter
tills det på ändalykten gick honom illa visar denna hejdlöst skrattretande
bild. - - -

SLUTMARSCI-l.

 

 

tiiaerataraeiadaeiaeiaettiaraeiaeseiaetataeiaeeevatmenfastaremsigrastaraiseeeiaevasiahehdadaiaeledaiaraeaaeeeiaeta

då.

Fredagar: Nytt program.

Eftertryck af programmet förbjudes.

Hififewefiöfölfiåftfffiififtfofföfefiftlföåfirfifefifeifiiföfilåfilifiåfliifitiföi

su-oCIHOLM, sTuLLAN sTÅLs non-RYCKERI um

:åtalad
se?

Information

Title:
London
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain