#4836: Karla

arla=Biografen

49 RDbegäIäll 49

.lEsu LIF

FRÅN BEi-LEHEM
TILL .GOLGATHA

 

 

Den mest fullständiga och värde- Alltigenom artistiskt
fulla bildserie som finnes. handkolorerad!

 

 

1:sTA SERIEN

1. Bebådelsen.

Såsom en enkel kvinna af folket kommer jungfru Maria från brunnen, bärande
en vattenkruka. Engeln Gabriel uppenbarar sig då och meddelar att hon är ut-
sedd att blifva Guds moder. Maria mottager ödmjukt budskapet och svarar knä-
fallande: wHerre jag är din tjänarinnaw.

2. Den heliga familjens ankomst till Betlehem.

Josef och Maria begifva sig till Betlehem för att låta skattskrifva sig. Vid
framkomsten blifva de tillbakavisade öfverallt, men finna ändtligen skydd i ett
stall, där de gå till hvila efter resans ansträngningar.

3. Morgonstjärnan.

Midn attstimmen bryter in. Endast några herdar vaka vid sina hjordar. En
ängel omsväfvad af ett gyllene sken visar sig då och talar: aJag bebädar Eder
stor glädje ty i dag är Eder född F rälsaren i Davids stadz. Herdarne bryta upp
för att söka det heliga barnet.

A

4-, De tre vise männen följa stjärnan.
aHvar är juda-konungen född? Vi hafva sett hans stjärna och komma för
att tillbedja honom.)

5. Kristi födelse och de tre vie männens tillbedjan.

I stallet där Josef och Maria tagit in föder Maria Frälsaren till världen. De
tre vise männen anlända, falla på knä och tillbedja Jesusbarnet samt öfverlämna
skänker bestående af guld, rökelse och myrrha.

6. I-Ierodes befaller att alla nyfödda barn i Betlehem skola
dödas, men Guds hand hvilar öfver Jesusbarnet, som därför undgår
det rysliga blodbadet.

7. Flykten till Egypten.
Herrens ängel uppenbarar sig för Josef och säger: aTag Jesusbarnet och fly
till Egypten), hvilken uppmaning Josef äfven följer skyddad af Guds hand.

8. Ärkeängeln beskyddar flykten och Gud leder genom sin allmakt
resan till ett lyckligt slut.

9. Rast vid brunnen. "
Sedan flyktingarne stillat sin hunger fortsättes resan till Egypten.

10. Ankomsten till Egypten.
Flyktingarne rasta vid foten af en stor pyramid. Här äro de säkra, deras
uppgift är löst.

11. Den heliga familjen i Nazareth.
Sedan det åter inträdt lugn i landet återvänder den heliga familjen till Nazareth
där Jesus lär timmermannens yrke.

12. Jesus i arbete, på det att skriftens ord skulle fullbordas vHan var lydig
sina föräldrar och lefde på sina händers arbeten

13. Jesus bland de skriftlärae-
Ehuru blott 12-årigt barn kände Jesus Guds- ord. En dag deltager han i de
skriftlärdes diskussion och svarar så-klokt att alla förvånas. 1

2:DRA SERIEN

14. Jesu döpelse.

Till Johannes Döparen vid Jordans stränder samlades en mängd fiskare, som
låta döpa sig. Dit ankom äfven Jesus och under dopet hördes en röst från himlen:
wDenne är min älskade son i hvilken jag hafver ett godt behagw.

15. Bröllopet i Kana.
Jesus utför här sitt första underverk genom att förvandla vatten till vin.

16. Maria Magdalena vid Jesu fötter.

Jesus är inbjuden till en rik farisée. Då måltiden är nära slut närmar sig
en kvinna, som fört ett liderligt lif, Jesus och ångrar bittert sina synder. Jesus
förlåter henne hennes synder och till folket säger han: wGån i frid och tagen
exempel af denna synderska, som funnit nåd inför Herrens)

17. Jesus och samaritanskan.

Jesus kommer till staden Lichem, där han hvilar sig en stund vid Jakobs
brunn och träffade den samaritiska kvinnan, som sedan hon gifvit .Jesus att dricka,
gick därifrån lefvande-i tron.

18. Jairi dotter uppväekes från de döda.
Jesus träder fram till den döda och befaller henne stå upp. Hon reser sig,
kastar sig på sina knän och prisar Herren.

19. Jesus går på vattnet.
Petrus har farit på tiskfänge och blir utsatt för en häftig storm. Han ser då
Jesus gå på vattnet.

20. Det underbara iiskafänget.

Sedan stormen lagt sig kastar Petrus ut sina nät, men utan att få någon fisk.
Jesus befaller honom då att ännu en gång kasta ut näten ochyse, båten fylldes
med fisk ända till relingen.

21. Lazarus uppväckes från de döda. ,
Marias broder, Lazarus, hade dött och tröstlösa sända systrarna bud efter

Jesus för att bedja honom återkalla Lazarus till lifvet. Jesus ropar med högiröst:

aLazarus statt uppa. Och den döde stod upp och tackade Jesus knäböjande.

22.tkw Förklaringen.

Jesus tager Petrus, Jakob, Johannes och dennes broder med sig upp på ett
högt berg, Där blir Jesus förklarad inför sina lärjungar. Hans ansikte lyser som
solen och hans lkläder äro hvita som snö och Moses och Elia tala till honom.

Men lärjungar-ne förskräckas. Då säger Jesus till dem: aStån upp och frukten
Eder intetv. -

3:0.15 SERIEN

023. Intåget i Jerusalem på Palmsöndagen.
i Jesus drager till Jerusalem för att fira påsken och folket som hört hans under-

verk väntar nyfiket. aHosianna, Davids son, välsignad vare han som kommer
1 Herrens nämns

24. Jesus jagar krämarne ur tämplet.
Under påsken fylla en mängd judar tämplets pclarsalar, men Jesus jagar
dem därifrån.

25. Påskalammet.

På påskaftonen församlade Jesus sina 12 lärjungar och instiftade den heliga
nattvarden.

26. Jesus i Örtagården. U
Jesus för sina lärjungar till Ortagården och befaller dem vänta där. Då
kommer Judas med en beväpnad trupp, som bortför Jesus.

27. Jesus inför Kaifas. u
Jesus töres inför öfversteprästen Kaifas som frågar honom: wAr du Guds sonfb)
Jesus svarar: aDu sade deta. Då säger Kaifas: aFör bort honom han har hädat Guds.

28. Petrus förnekar Herren.
En fllcka frågar Petrus: vVar icke äfven du med Galileernh men han för-

nekade detta. Då gol hanen och Petrus tänkte på Herrens ord och går bort
och gråter. 1

29. Jesus inför Pilatus.

Det var sed att vid påsken benåda en förbrytare. Uppvigladt af öfverste-
prästerna ropar folket: wGif Barabas lös men korsfäst Jesusb) Då dömer Pilatus
Jesus på det att skriften måtte fullbordas. I

A

30. Jesus gisslas. - Törnekronan.
Innan Jesus föres till döden måste han lida de grymmaste kval.

31. Jesus öfverantvardas åt folket.
Pilatus försöker att stämma om folket för Frälsaren, men förgäfves.

32. Jesus dignar under bördan af korset.
Efter en lång vandring kommer tåget till Golgatha.

33. Korsfästelen.
Jesus beder: wFader förlåt dem, ty de veta icke hvad de görab)

34. Jeus dör på korset.
Vid nionde timmen ropar Jesus: aEli! Eli! sabaetanii. Då remnar förhänget
i tämplet, bergen splittras och himlen förmörkas.

35. Nedtagningen från korset.
På aftonen kommer Josef och hämtar Jesu kropp för att begrafva den.

36. Uppståndelsen.
Ofversteprästerna hade ställt vakt vid Jesu graf, men änglar komma och
lyfta bort stenen och sade till folket: vJesus af Nazareth är uppståndenb)

37. Himmelsfärden.

Jesus försanilar sina lärjungar och säger: aGån ut i alla land och lären allt
folk och döpen dem i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Därpå om-
sväfves Jesus af ett förklaradt sken och sväfvar ut till sin faders rike.

m-
Rätt till ändringar i programmet förbehålles.
Eftertryck af programmet förbjudas.

Stockholm 1909, Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Title:
Karla
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain