#4835: Karla

arla= i grafen

49 llpbrogalàn 49

 

 

 

Mejeri i Berneralperna

 

 

 

Natur och mjölkindustri. - - Färglagd lilm. O

 

Högt uppe i Berneralperna träffa vi på ett landtställe hvars rymliga väl-
försedda ladugård vi intresserade taga i betraktande. Det är präktiga kossor
de schweiziska bönderna bestå sig med. Vi få åse när djuren förses med
bjällror och drifvas till ijälls, och här uppe i den mest storslagna natur
jorden har att uppvisa, njuta kreaturen af det präktiga betet, skötas och
mjölken. Mjölken fraktas till mejeriet, och här få vi en åskådlig före-
ställnias om mjölkens behandling tills den i hermetiskt slutna kärl, kon-
centrerad och steriliserad, sändes ut i världsmarknaden. Hvarefter vi slut-
ligen se, huru en skön ung dam låter sig den läckra produkten väl smaka.

Imponerande natur. - - Intressanta mejeri-interiörer. O ...-- O

På 50 år från liten fattig fiskarby till
o världsstad på 500,000 invånare. o

okt amas lll-årsiu ileum

En enatående i naturliga färger framställd bildserie.

         
     
   

Yokohama, som år 1859 blott var en liten fattig tiskarby, räknar nu nära 500,000 in-
vånare. Japan har i anledning af 50-årsdagen af stadens öppnande för handeln och väster-
ländingarne firat en stor och anslående fest. En procession sammansatt af historiskt karak-
täristiska typer, såsom armborstskyttar, tiskare,musikvagnar m. m. tåga genom staden. Geishor
i sina yfärgskimrande kostymer och i gamla dräkter bidraga till att höja effekten af denna
österländska fest.

 

Den explosiva Kalfven

Två landtbors sorglustiga upplefvelser vid torstadsbesöket.
Ohejdadt krattretande.

 

 

Gästuppträdande
at den kände och populära Humoristen och Karaktärskomikern

 

 

 

 

    

SVEN l  YRA

.Bonnamål o stollafora, hickstorier o pasjaser o trudelutter o träskodanser o
fejolalåter der hemifrå Värmelan, kommer te a sjongas o spellas o qvinteleras hvar
enda ettermidda så folke får grine som solvarjer åtet o så exersucer han bevädring
mä kläm o ruter i säck, som en hel kär i

Obs. l Nya nummer och kostymer hvarje vecka i

Hela Stockholm måste se honom, för att inte glömma bort hur han ser ut.

 

 

 

 

Konstfilm! Enastående nyhet!

 

 

Ej att förväxla med förut
visad bild med samma titel.

KAMELIA-
ANEI!

Skådespel iscensatt efter Alexander Duma d. y. berömda
verk med samma namn.

OBSJ

 

 

 

Denna framställning om kinematografiskt upptagits af

världsiirman Pathé i Paris är obetingadt ett mästerverk

i alla afseenden. Hvad spelet beträffar utföres Margue-

rite Gauthiers roll af en af Italiens mest uppburna skå-

despelerskor Fröken VITTORIA LEPANTO och Armand

Duval roll af den store, framstående skådespelaren I-Ierr
ALBERTO NIPOTI.

andlingens gång är i korthet ungefär som följer- En ung gmlsåigareson Armand Duval
reser tillsammans med en vän till Paris och blir där införd i demimondevärlden af
denne. Gör där bekantskap med Marguerite Gauthier (Kameliadamen så kallad till
följd af sin förkärlek till kamelior) och förälskar sig i denna. Armand tager Mai-gue-
rite i sitt beskydd och för henne från Paris till en enslig och enkel landtgärd, där
de en tid föra ett lugnt och stilla lif. Mai-guerite, som fört ett tygellöst lif hela sin
ungdom, har därigenom ådragit sig en svårare bröstsjukdom.

Armand har en syster, en ung oskyldig flicka., som står i begrepp att gifta sig
med en adelsman, men sonLdå hon får vetskap om broderns förbindelse, hotar
att afstå från giftermålet. I omtanke för den unga flickans lycka skyndar hennes
fader till Marguerite, som är ensam hemma, och besvär henne öfvergifva Armand.
Oaktadt han blir rörd af hennes kärlek till sonen, begär han dock att hon utan afsked
skall skiljas från sin älskade och bege sig af utan att meddela hvarthän. Både Armands och hans
systers framtid och lycka stode på spel om hon fortfarande höll honom fången, ja han fordrade helt
enkelt att hon läte Armand förstå att hennes kärlek till honom nu vore död. w I förtviilan och ångest
anropar hon fadern att skona deras kärlek och hennes lif. 4 Förgafves! é För Armands lycka offrar
hon sig själfA Hon återvänder till Paris i arma-rne på en gammal rik roué, som förut varit hénnes
tillbedjare. Denne öfverhopar henne med dyrbara skänker, och hon hänger sig åt vildaste orgier, för att i
dessa glömma sin förspillda lycka. Hennes förut mycket försvagade hälsa lider häraf och det går med
raska steg utför. Armand, som under tiden kommit hem från sin resa och finner boet tomt, dörrarne
stängda och tillbommade, skyndar i sin förtviflan till Paris, där han återfinner Marguerite i armarne
på baronen. Ett större sällskap förväntas just till fest i Marguerites våning, då Mal-guerite med
döden i hjärtat bedyrar att hennes kärlek till Armand har slocknat och att deras förbindelse är för alltid bru-
ten, rusar Armand som vansinnig fram för att bringa henne taga dessa ord tillbaka. Då hon fortfa-
rande förnekar sin kärlek, och dessutom låter påskina att hon längtat från lugnet hos Armand till det
stojande lifvet i Paris, kastar han henne med förakt och afsky ifrån sig och rusar ut. Mai-gnerite får
en häftig hostattack och föres dödssjuk in i sin sängkammare för att långsamt tyna bort i den tärande
sjukdomen. Under tiden reser Armand till" sitt hem, hvar-est hans syster häller bröllop och där han
till slut får reda på. rätta sammanhanget. Ogonblickligen beger han sig tillbaka till Paris .för att om
möjligt rycka Margueritc ur dödens arma-r, men förgäfves. Han inträder i Marguerites bostad just som
dödsarbetet börjat och lagom för att hon skall draga sin sista suck i hans armar.

 

 

Hvem vinner mm iärla i och min han .

Storartad skämtnyhet!
En originell och iiflig historia.

 

 

Rätt till ändringar i programmet förbehålle.

W." Måndagar helt nytt program! W

 

 

Stockholm 1909, Stellan Stàls Boktryckeri

Information

Title:
Karla
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain