#4834: Kosmorama

é1 i i t t P I i - f i
l" k Ih" k "Il d " "
; nan ao an an k ot praktiska ktnat.

l

yska koisamanots Q

ankomst o. tastlina mottagande i Stockholm

Utmärkt vällyckade bilder från den imponerande
ståten med goda porträtt af alla. de kejserliga och
vkungliga. högheterna från landstigningen vid Lo-
gårdstrappan.

1. Trupperna marschera med musik i teten
fram till slottet. i

2. I vantan på de höga gästerna.

3. Vasaorden visar sig på strömmen.

4. Landstigningen.

5. I vagn till slottet.

  

 

   

Lilnets växlingar 

Ur en landsflickas skiftande lefnadssaga. En utomordentligt
vacker och känsloiull framställning.

Vardhusvardens dotter Maria "ar förlofvad med John, en i
allo praktig pojke, enkel som hon ar själf. - De båda ungen...i - -1 -
sitta inbegripna i ett ömt samtal om framtida lycka, då; dörren
öppnas och en ung valkladd man stiger in. Maria skyndar att
passa upp den nyanlande gästen och John afiagsnar sig mot-
villigt med hjartat fullt af onda aningar. - Maria är en kokett
flicka och framlingen har inte svårt att eröfra hennes latt antänd-
liga hjärta. Nar hon följande dag skulle gå ut och handla
möter hon åter sin gardagsbekantskap och denne öfvertalar henne
att fly med honom till staden. Om aftonen7 när alla sofva smy-
ger sig Maria försiktigt ut och inom nägra ögonblick har hon i
framlingens .automobil lämnat sitt hem. - John har emellertid
ej kunnat få en blund i ögonen utan går bort till värdshuset,
där han får se porten stå halföppen fast hela huset tycks för-
sänkt i sömn. Han anar genast att en olycka intraäat och
knackar ursinnigt på rutorna. Värden vaknar och de båda man-
nen konstatera med förtvitlan att den unga flickan rymt. -
Några är senare, .sedan ett barn blifvit frukten af förbindelsen,
träffas den unga modern af ett hårdt slag. -- Hennes älskare
blir dödad vid en automobilolycka och hans släktingar, som in-
funnit sig vid dödsbadden, jaga utan förbarmande bort modern
och det lilla barnet. Utblottad på allt irrar modern omkring
och kommer - hon förstod icke hvilken makt dref henne -
åter till sitt gamla hem. Se dar är -ju värdshuset, men till-
bommadt och stangdt. Hvad har väl handt? LStel af ångest
läser den stackars flickan anslaget på porten aStängdt till följd
af dödsfalla Det svartnar för hennes ögon och som i yrsel
rusar hon ned till floden; men hennes forne fästman har obser-
verat henne; ett minne vaknar i hans hjärna och han skyndar
efter den olyckliga och hindrar henne från att fullborda sin
föresats - kanhanda för att skänka henne den fristad hon för-
gäfves så länge sökt.

"Tank   rön nnknnnnn"

URKOMISKT!

   
 

1!WWWlWWWWWWWWWWWWWWWW i

Den gamle gatspolaren håller just på med att ge gatan sin valbehöiiiga
dusch 1 sommarvärmen, då en herre kommer springandes gatan fram tör-
nande emot lite ahvarstansa - aGe mig en dusc-hta - aHjärtans garnaka
H Tablå. - aTack för hjälpen)

Försök håll Er för skratt.

I I - = - I I
" PRoLoNGERAD "

ännu några dagar.

 

 

f GÄSTUPPTBÅDANDE
af den populär-re illusionisten
HOFKONSTNAREN, DOKTOR

MAX FllNSlll

 

erkänd som världens förnämsta biljardbollsmanupulatör.

20 min. i Illusionernas palats. Seance efter samma stora gala-
program som gafs inför H. Mzt konung Gustaf V jämte den
öfriga kungliga familjen på Stockholms slott den 17 Febr. 1909.

Ur det storslagna sensationsprogrammet märkas bl. a. följande
absoluta nyheter för Stockholm

Tai-Za-undret

eller den hemlighetsfulla själavandringen.

Atmosfärens omgestaltning. Konsten attv bli rik. Den stora duk-

vandringen. Original efter Georg Hartman. aDuplexa, det Xdee

århundradets gåta. Orignal efter F. W. Conradi. En mysteriös
transformation. m. m.

Stormande succés.

 

  
 
 

  

tntomalionolt okntn skam

Spännande mästerskaoställan En mnoknt utmärkt soonthikt!

SERIE 2.

 

 

It
I

få
l
tln

x

En rerklig skrattsucces är föreliggande genomroliga humoresk från
en ung ongeniörs första stapplande steg på praktikens törnströdda stig.

Skamtet när sin höjdpunkt då aingeniörena är ute på inspektion vid
nybyggnaden - där aflöser den ena tokigheten den andra. -

Alla måste skratta åt denna banalitet.

 

 

 

Stockholm, Stellan Stàls Boktryckeri 1909

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain