#4832: Kosmorama

tunutmmunnmml i
Andning? Direktion: N. P. & AXEL NILSSON
t il latt ut i.

t
.ttnttlnltlna

PROGRAM.

Ett upptäckt brott.

Drama i 22 afdelningar.

  
   
 

En ung jägmästaredotter hade under faderns bortvaro, trots dennes
förbudT besök af sina tillbedjare, fadern kom tillbaka och öfverraskade dem.
. 11Den örÅ it ad. .fä mästaren "a ade den un e mann ur huset förböd
"iTiffflmöiflwagiltEL återse  Å g 1
ningar att få gifta sig med sin älskad 1 1 N y
4han går in i skogen med den föresatse att göra , lifLJust g
han vill utföra sin afsigt, ser han sin älskades bild framförfsig och han
kastar revolvern från sig och fattar nytt mod. Han Vill kämpa modigt och
hoppas att slutligen vinna seger öfver jägmästaren. Då den unge mannen
.aflägsnar sig, kommer en tjufskyttioch hittar revolvern, hvilken han stoppar I
på sig, ty den. är ett utmärkt .vapen för honom att hafva med sig. Il
nästa scen se vi1 tjufskytten vara sysselsatt med att lägga snara på
iett ställe, där det är godt om vildt. Han tager just ut en hare ur snaran då
-den gamle j-ägmästaren öfverraskar tjufven och lägger beslag på bytet.
Det ögonblick,.då jägmästaren bockar sig för att aftaga snaran, begag-nar
sig den af hat uppfyllde tjufskytten att fegt bakifrånskjuta den gamle,
och just med den revolver han nyss hittat. Dödligt trälfad faller jäg-
mästaren och håller krampaktigt fast i handen några nät af snaran. Mör-
-daren lägger revolvern bredvid den döde och atlägsnar sig. Jägmästar-
dotterns älskade, som irrar omkring i skogen, hör skottet och närmar
sig nu i den riktning hvarifrån skottet kom. Med förfäran igenkänner
han i liket sin älskades fader, han ser revolvern, tager förvånad upp den
och ser att det är hans. Bestört 1ropar han poliserna till hjälp,
förhörfbörjar genast och emedan revolvern tillhör honom blir han häktad.

Vi få vara närvarande vid de olika undersökningarna och vi se att
jägmästarens dotter efter tvisten som hade ägt rum emellan den unge
mannen och jägmästaren, nu själf trodde den älskade vara skyldig
och så måste han stanna i fängelse.

Den anklagades fader, en gammal officer, erhöll tillåtelse att hälsa
på sin son. Afven han trodde honom vara skyldig. Han var en heders-
man och vid ett tillfälle lät han sonen förstå att det är bättre
att dö än att vara vanärad. Han drager fram en revolver, som han har
gömt och lämnar den till sonen.

Då fadern gått bryter sonen sig ut ur det provisoriska fängelset,
för att söka reda på den rätte mördaren, och rädda sin ära. Tack vare
snaran, som han tagit med sig, upptäcker han den,I skyldige och låter
fängsla och föra honom till ransakningsdomaren. Ofverlyckliga bedja
fadern och fåstmön den oskyldige om förlåtelse.

inom k Etniralaltika.

En högintressant färd utefter zambesi.

 
 
 

 

Med spännande jagtäfventyr och trotsande de mest

öfverhangande faror har operatören, beledsagad af sin

karavan af infödingar, lyckats taga föreliggande hög- 4

intressanta bildserie. Färden går genom den vildaste

och mest storslagna natur, genom jungler, öfver vad,
och genom de tätaste snar.

. - En bild af oskattbàrt värde. -

 

Sista Gäst-

uppträtlantlet ai den genomrolige
i i i flmerikanske

ii"p; 4"legerkondkern

, f little Black lim. W

w Sång. 
f Dans. W

 
 
   
   
 
 

 

vi till den s. k. Malmskogen, belägen mellan staden och läger-
platsen Malmen, därefter till Tannefors förstad, där Stångån
brusar=i vackra forsar och vattenledningsverkets maskinhus
synes. Till- sist äro vi med på en promenad i Linköpings-
bornasI berömda park, Trädgårdsföreningen, där liksom i de
föregående scenerierna skuggor och dagrar bilda förtjusande
skådespel bland de snöhöljda träden och kullarne.

P Bilden är från början till slut en vacker idyll, som ingen
kan se utan att gripas af naturens .skönhet och imponeras af

Denna bildserie .visar trakten kring Linköping i fagraste
vinterskrud och strålande sol. Efter ett vackert vagmotiy-foras
dess majestätiska, lugna hvila. E

 

 

t . t!
WWW
e

Senaste absoluta nyhet Ä

från det äfventyrliga I
Texas

  

 
  
   
  
  
  
   
 
  
  

W Präriekungen radera dotters hjältebragdI

iq En spännande realistisk och djupt gripande uppleivelse bland
l I präriens söner i vildmarken.

Ett fall utför branten. i; l7. Bunden till händer och

Maggi i lifsfara. 5; fötter.

En ryttare spränger I8.Bortförd.
i;

ägt

-

 

förbi. y l9. Ryttarne gå till hvila.
Andtligen hörd. H 20. En vän i nöden
Uppdragenurafgrunden. if; 2l. Den unga flickan klätt-
Odets lek. 5,! rar ned på branten.

ä

En komplott. 22. Räddaren.
Ryttarne spränga iväg. l 23. Hastig flykt.

. Bland skogens snår. 24. Upptäckten.
.Cowboys läger. 1. 25. Räddarinnan misstänkt.
.Spanande ryttare. 53; 25. Bunden vid trädet.

.En upptäckt. 27. En gentjånst i sista
. 0fverrumpling. ögonblicket.

. Fastbunden på hästryg- 5-1 28. En modig handling.
gen. 1 29. En. trogen vän.

een-owrsgwr se:

.Viss om sitt öde.
. Lägret i bergsklyftan.

0501

3, so. Maggi Bin.
4
)

8

Xl

-I I "y

I .

i...

t..-

Åk
2,1-

7 :3.
.é .(b,
l P1

U

I :y

X.

v.
. .
c" i
i.. i
l .it-Y"

A f

ägt

.-

 

  

Säsongens dråpligaste skrattnummer.

Herrn har tråkigt hemma. Han måste gäspa;
men - o fasa, hakan gick ur led. Allmän bestört-
ning. Man försöker att genom exempel förmå olycks-
människan att sluta munnena men förgäfves. Våld an-
vändes - men omöjligt4 Afven den efterskickade
tandläkaren blir bet. - - Så utspelas nu de
lustigaste scener. - Slutligen kommer den älskade
svärmodern, och skall äfven hon försöka vara sin
stackars måg till hjälp. - Plötsligt sluter sig munnen.
- Tillfället att få bita svärmor i tummen var allt
för frestande.

Hejdlösa skrattutbrott!

 

Rätt att ändra programmet förbehålles.

 

Eftertryck af programmet förbjuden.

 

Fredagar: Nyfi Program.

O 

 

 

X Stockholm, Stellan Ståls Boktryckeri, 1909.

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain