#4831: Kosmorama

allrum-mimmun". I i
I DirektiOn: N. P. 85 AXEL NILSSON
WN .attattll

1

5,

Älta

   

   

 

 

 

 
  
 
   
  
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. o
O Högst intreant och värdefull verklighet- O
. skildring från våra nordligaste trakter.
g I. Lapparnes läger. "9. Ett originalporträtt. g
. 2. Kata, Iapphundar. IO. Renar på bete. .
. 3. Vid rännilen för att hämta vatten. ll. Vid fjällets fot. .
Ö 4. Jägare med sin hund. I2. En stor renhjord. .
. 5. Lappar på väg upp mot fjället. IS. De yngre renarne märkas. .
. 6. Interiör af en lappkåta. l4. För att skaffa sig en dragare måste .
O 7. Stabur, lapparnes förvaringsställe man infånga djuret med lasso. .
O för lifsmauel. Is. En infängau ren. O
g 8. Två goda vänner. g
OO...I......O-...00.00.0-OOOOOOOOOOOOOOO..
P à p r " r "
I I
vid Sante. Fe.
"Ur den. gamle gwldgräikrarens äfven-s e W
tyrliga. memoarer.
Sällsynt spännande framställning iscensatt efter
elen gamle äfventyrarens berättelser.
0 I I n u 0
Da Indianerna rofvade guldforradet
I. Äfventyrarne samlas. l8, På spaning efter röfvarne.
2. På väg till guldfälten. l9. Uppspårade.
3. Enda sättet att finna rätta vägen. 20. Röfvarne flykta med sitt värdefulla
4. Nedstigning utför branten. byte..
5. l arbete. 2l. Hetsjakten börjar.
6. Skyddsvakter utposteras. 22". En lifsfarlig bergstigning.
7. Ett annat arbetsfält. 23. En häftig förföljelse.
8. Hästarne lastas med de dyrbara 24. Gömstället upptäckt.
fynden. 25. Ett ilbud.
9. l äfventyrarnes läger. 26. Guldsökarne samlas och rycka ut
lO. Röfvarne. för att återeröfra sina hårdt för-
ll. Spioner, som rekognosera. värfvade förmögenheter.
I2. Ett öfverfall förberedes. 27. Indianerna påträffas.
l3. Förposten. 28. Ett hemligt försåt.
"l4. l" lägret. 29. Häftig sammandrabbning med röd-
I5. Ofverfallet. skinnen.
l6. Guldsäckarne bortröfvas. 30. Rättvisa skipes.
l7. Upptäckten. .
I Il I
4 Eli llllllllllllllllllll lill llllll llllllll.
Om man är i särskildt behof efter något, äfven den allra
minsta bagatellsak, då skall den naturligtvis icke stå till att få
- så befängdt tokigt var det åtminstone för den mannen hvars
sorgliga öde föreliggande skämtbild skildrar.
En i sanning munter historia. i
Eigääädögläädådtääöätåäåäädä
X , .
å Föråförsta gängen i Stockholm.
23
.O O. . T
a Gastupptradande all
kt . I . tid
på af den dråpllge komikern g
Bål då
kål BIG
tiil 533
tål Pål
aa de,
es
tål
. i tål
 5235
aa aa
Earl
tål kål
tt; få
till tat
se få
 Läs
.ge att

tis Bål
Eld 531
Eid 8233
Ed att
 . ..
52.33 era
tål? I ts
F33 523
tja tälta
å med sina urkomiska typer såsom 
a profesor. koling m. il. W
EE Herr Manneberg har öfverallt där han har uppträdt gjort 
Fått . 21
gg Stormande succes. g
tiil . 5233
äääääääåäääääääääååmäöääää
Mäkllul gripande drama lramslälldl I Zl] aldalmnuar.
l. Ett afslaget frieri. i2. Ett heligt löfte.
2. Hon beklagade sig för sin fästman. l3. Brodern firas upp.
3. l hemmet. I44 Ensam hemåt.
4. Brodern visar sin svartsjuka. I5. Tankfullt förseglade hon biljetten.
5. Brödernaerivalerna gå på jakt. IB. En budbärare.
i6. Ett villebråd i bergsklyftan. l7. Brodern rensar sitt jaktgevär.
7. Den ene brodern firar ned den andre l8. Utanför stugan.
med ett rep. , l9. Biljettens innehåll! alag har svurit
.8. En ödesdiger tanke. att ej blifva din broders hustru, men
9. wlag skär af repetla jag blir ej häller din; jag går för
IO. Oväntad mellankomst. att dö. - Farvälla
Il. Hon räddade sin älskade. 20. Bröderna försonas.
Iiååääiäåååäåil
aa Dlll lllllllllllll llllllllllllilllllll l lllllllll. ill
1 Högst intressant och lärorik verklighetsbild.
q Briljant fotograferad.
[M l. Rundpanorama öfver staden. 9. På boulevarden. 1 w
2. lnloppet under bron. I IO. l parkerna. -f
3. Parlamentshuset. ll. Vid en gatukorsning.
I 4. Grand Hotell. I2. S:t Stephanus-monumentet.
w 5. Vid stranden. l3. Torglif. w
6. Ofver den väldiga bron. l4. Hos grönsaksmångelskorna.
7. Gatulif. I5. En klase vindrufvor. "
 8. En skvadron ryttare passerar. W t
låååäåååååäååtl
S t . K
i I I Det. är under Spaniens himmel,
där solen gjutit eld i blodet, som
detta kärleksdrama utspelas. O
Storartadt utspelad- och prakt-
fullt kolorerad bild.

 

till
få,

Unge "herrns" käpp

Ett upplifvande skämt i aommarvärmena.

Unge aherrna har just tagit sin examen och det traditionella
mogenhetstecknet akäppem fär naturligtvis icke saknas; den hör
ju till uniformen, - hvarför ocksåJ aherrnsa) första steg ställdes
till ett paraplymagasin, där den aoundgängligea inköptes. - Tre
francs. - Var sä god - fem francs, - 2 tillbaka - tackar så.
mycket. Adjö. - I öfversvallande lifsglädje svänger ynglingen sin
käpp, som träffar än en fönsterruta, än något som är ännu öm-
tåligare, än en bortskyndande modists ömtäliga hattask, än -
ja m. m., m. m. Att slutet påJ leken blef olycksbringande bade
för käppen och dess sorglöse ägare behöfver väl knappt nämnas. -

Hejdlöst skrattretande.

 

 

 

Fredagar: Nyif Program.

 

 

 

Stockholm, Stellan Stàls Boktryckeri, 1909

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain