#4830: Kosmorama

DIREKTION:

N. P. (Se AXEL NILSSON.

 

wnensgenernawnwasawawnwnwnsnwnwdsnwn
msmsmsrensasmenseersmsrsasmsasasasus

PROGRAM.

 

   

 

 

u- Express-Nyhet! "I

 

 

o Jerdbälnings- 
katastrofeniltalien

En al de största olyckor sonn väl någonsin inträdet

En. medarbetare i Paristidningen Le Malin skrifver från
ett besök ä olycksplatsen: .lag fruktar att mina närver aldrig
skola befrias från det -förfärliga intrycket och att mina ögon
alltid skola bevara den syn af död och förhärjelse, som nu
plågar dem. Tänk er ett radband af olyckor, utbredda längs
en 80 kilometers väg, ett gigantiskt hand af slaktarbodar, elds-
vådor, ruiner, en oändlig följd af klagorop, tjut och förtvitlade
böner. Där förut rika och blomstrande städer lägo, byar som
liknade "fågelnäs-ten, villor .som slumrade i solskenet, där finns
nu ej annat än en öken, en dyster och hotande ödemark,
full af lik efter människor och djur, full af störtade bygg-
nader, en ödemark, liknande en skog som härjats af en cy-

l klon. Icke ett hus som slår oskadadt, ingen familj som icke
gråter. Det är en allas katastrof, ett gissel som förstört allt
och slagit alla.

Och öfver allt detta råder nu tystnaden, en dyster tystnad,
som med dödens svepning täcker detta glädjens och skön-
hetens land.

Följande städer ha ödelagts: Bagnara, Scilla, San Gio-
vanni, (Iannitello, (lattona, Gallics, Giuseppe, Palmi, Gerace,
Gallina, Campo, Calabro, Sanroberti. San Stefano, (Iatasono,

Pallaro, Molte, Lazzaro, Salino, Montebcllo, Reggio, Messina,
.Jonio, Seminara. 4

 

 

 

 

 

The Black Beautyis

hemlighetstnlla hortrötvande.

Äfventyrsskildring från Sudan i l8 liifulla och ytterst spännande
situationer.
Ett nummer iramburet med ovanlig skärpa och spänning.

 

Afslaget frieri. 10. Hämnden.
Hamndplaner. 11. Flykten. v
Ofverfallet. 12. Han uppviglarstammarna
Ankomsten till byn.  Prinsessans amazoner.
Arma offer. Å 111. På spåret.
Han firar sin seger. 15. Falskt spår.
Han Vill förmåJ dem att 16. Prinsessans godhet.

afsvarja sin tro. 17. Prinsessan hämtar för-
. Den svarta prinsessan stärkning.

afslöjar planen 18. Befriade.

. Den trogne tjanaren. I

.kl-atlfll-c-Cmv-i

OG

13

 

Humoristiskt klarineltselo ai den öfver hela Sverige kände och välkända
hnnierieten OTTO LAlNGll, aeeeinpagnered ai pianisten Ludvig Johansen.

 

 

G "åaVPVP-iäi-t-"P n i " - I I  ",.  I. v tån: 1. TfIJg-.xvaek-f är. e; I H .än h Å -Ii-f v

 

vi.

 

 

 

Magi

Björnjakt i Ryssland

Lyckad originaliotos at oskattbart värde. j

W Sällan om någonsin hafva vi varit i tillfälleV visa något
så intressant och spännande som föreliggande bildserie.

Att kinematografiskt föreviga den skräckinjagande vnallenr) direkt
ute i hans rätta element, de väldiga ryska urskogarna, där han .
intet ondt anande promenerar omkring, torde väl få betraktas så- I
som minst sagdt en triumf för den orädda kinematografören.

Men icke nog härmed; vår intressanta bild visar äfven huru
ett hurtigt jaktsällskap nedlägger icke mindre än 5 praktexemplar
af denna nordskogarnes konung.

 

Bilden är indelad i följande 12 afdelningar:

1. Affarden i trojka till jakt- 8. De kaoka jagarne gå. löst

j pungen, på sitt tredje exemplar
med endast yxor och

c Q I pikar.

5- Spareii- - 9. Björnarne transporteras

Li.. Björnenisittrattaelement ( Viiàiiltlaiktiåiläret-

 Det första bytet nedlagges  Ei! lyaéggää jåliäe"

6. En farlig Situation 12. Ett storartadt resultat.

7. Annu en björn skjutes. 5 björnar skjutna.

 Jaktsallskapet uppdelas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

17. Hvalen fastgöres vid skeppets sida.

 Svensken 
 CARL NORMAN. 
W I." Storartade prestationer. .w  x
se, :n
4:7722777a7a9277727;eaååååå4 i
:OO-OO...OO-OOOOIOOOOQOÖOOOOO..OO-.OQ0.0.:
O 1 O
o 0 0 o
O O
Q i O i
O I.
O O
O O
O 0 O
O O
o, o
O O
O 0 O
8 8
O Verklighetsbild af oskattbart värde, framställande O
g hela det i sanning bade spännande och impossanta skådespel, som ut- Ö
. spelas, då dessa, de kalla hafvens7 för att icke säga jordens, största g
Q lefvande varelser infangas. . "
g Den intressanta och Iärorika framställningen är uppdelad g
. , i 30 afdelningar. . i g i
. i., Ombord på. fångstfartyget. .i H 18. Bogsering till stranden. . .I t j
.  På. utkik i fören. 19. I dödsryckningarna. .
. 3. Kanonerna göras i ordning. 20. I hamnen. Q
g 11. En hval i sikte. 21. Hvalen forslas i land. .
. 5. Signaleringar.  En imponerande jätte. .
. G. Hvalen närmar sig. 2:3. Styckningen påbörjas. o
. T. Spännande ögonblick. 24. Den infangade hvalen, som är g
.  Harpunerna kastas. 21 meter lang, väger 78,000 .
. 9. Linorna sprängas. kg. och lämnar 36,600 kg. späck .
. 10. Nya harpuner afskjutas. 27,000 kg. olja, och 1,680 kg. .
11. En oerhörd effekt. hvaliiskben. - .
. 12. På. lif och död. 25. Med maskinkraftafdrages skinnet .
. 13. Den särade hvalfisken träffad 2G. Spacket utskares. .
. midt i iianken. 27. 20 man i verket. .
g li. Hvalen drager skeppet med sig. 28. Hvalfiskbenen tillvaratagas. .
lö. Hvalen dödas. 29. Trankokerierna. .
g 16. Ett praktexemplar infangadt. 30. Rund panorama. .
O O
O

Den lurade hyresvärden

eller

Hur Artisten Petterkvist flyttade.

Urkomisk situationsbild.

 

 

Rätt att ändra programmet förbehålles.

 

 

Eftertryck af programmet förbjudes.

 

 

Fredagar: Nyff Program.

 

 

Stockholm, Stellan Ståls Boktryckeri, 1909.

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain