#4827: Kosmorama

Tramasseimlustri i
Canada

Intressant och lärorikt.

Tätäiggitgitjäåtgig.

 

När slöiocken ick lit i sig.

ÖÖOOÖO... I h
O....O...::::::

till

 Träden, som äro afsedda för framställning af pappers- 
Bg massa, fraktas på Hoden ned till bruket, där de undergå. 
 malnings-, renings- och pressningsprocesser tills materi- tg;
Bg alet utrulladt rtunna skifvor är färdigt för export, då, 
Eg Sgådråedforslas t111 hamnen för att sedan spridas världen 
Bål . a

Bg 1. q Nedflottning af veden. 5 Traet males.
E31 2. Samllngsdammen. 6. Bensningskistorna.
 3. Slussarne passeras. 7 Prässarne. 1

A 4. I fabrlken. 8 Utskeppningen. Eg;

. Häpnadsväckande!

 

Sensationellt!

Indianer och Cowboys
i fejd med hvarandra.

KogossALT
sPANNANDE!

Hejdlöst skrattretande.

Hvilka märkliga verkningar och i hvilka urkomiska situationer underi-

medlet försatte den genomlycklige mannen bör ingen underlåta att se, som
sätter värde på ett upplifvande godt skratt.

      

GÄSTUPPTRÅDANDE

af den populäre illusionisten
HoFKoNsTNÅREN. DoKToR

MAX HIFZINSEH

erkänd som världens förnämsta biljardbollsmanupulatör.

QIO-.ÖÖÖÖÖÖ CC.
...OOOOIOOå-.O

20 min. i Illusionernas palats. Seance efter samma stora gala-
program som gafs inför H. M:t konung Gustaf V jämte den
öfriga kungliga familjen på Stockholms slott den 17 Febr. 1909.

Ur det storslagna sensationsprogrammet märkas bl. a. följande

absoluta nyheter för Stockholm

Tai-Za-undret

eller den hemlighetsfulla själavandringen.

.I Atmosfärens omgestaltning. Konsten att bli rik. Den stora duk- .O
Ö: vandringen. Original efter Georg Hartman. aDuplexa,det Xdee 
:- århundradets gåta. Orignafl efter F. W. Conradi. En mysteriös .-
Q. trans ormation. m. m. .-
 Herr Hofzinser, som sedan sitt föregående besök i Stock- 
.- haft lyckade engament å kontinentens förnämsta etablissement, 1Q.
O. kommer nu senast från en högst lyckad sejour å Etoile Palace .I
V  i Paris. 
:2 Stormande succes. :2

 

Hur en "Bursalini" Iiriir i as

Synnerligen intresant besök vid en af
Italiens förnämsta hattfabriker.

1. I fabriken. 7. Modellen färdig.

2. Hur filten tillhattarneberedes. 8. Kantning af hattarne.

3. Formning af filten. 9. Vid formarne.

4. Hårfilten aftages af blocken. 10. Hattfodret tillverkas. i
5. Färgning af filten. 11. Monteringen.

6. Hattarne formas. 12. Den färdiga hatten.

 

WWW

l iöralskelsens yra

Han blef botad, grundligt hotad.

 

En man hyllar den satsen, att allt hvad man gör af kärlek går dubbelt
lättare att utföra. I denna mans grannskap bor en liten fru, som har satt
hans hjärta i brand. M Kärleken är underlig. - Den förälskade mannen
försöker på allt möjligt sätt göra sin kur för henne. Hans vän hånar
honom, men han låter icke störa sig. - Till slut finnes ingen annan
utväg än att blifva hennes kund. - Han går till henne och lånar en kärra
och passar samtidigt på att göra sin kärleksförklaring, men mannen kom-
mer i detsamma så att friaren måste taga kärran och gå sin väg. - Under
vägen törnar den stackars mannen tillsammans med än den ene, än den
andre och får dyrt betala sitt äfventyr. - Slutligen återkommer den för-
Iälskade med sin kärra, men Ol ve! hjulet ramlade af och nu måste han
betala kärran också. - I sanning ett dyrbart kärleksäfventyr.

HEJDLÖST sKRATTRETANDE.

 

 

 

 

Stockholm, Stellan Stàls Bokrryckeri 1909

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain