#4820: Berliner

Pris 10 Öre.

  

 

BERLINER-BIOlilillF-TEllTEllllI

- Direktion: N. P. & AXEL NILSSON -
71 Drottninggatan 71.

Dagligen föreställningar hvarje hel timma: Hvardagar kl. 5-11 e. m.,

Sön- och Helgdagar kl. 1q6 och 7-11 e. m.

 

 

CLP

 

PROGRAM.

MUSIKNUMMER.

 

(

t

  
 

Från det urgamla

gypten

 

Det finnes väl knappt något land i världen, med hvilket så
stort historiskt intresse är förknippadt som egypten.. Den veten-
skapliga forskningen påstår med stigande säkerhet att Vid Nilen
den första kulturen har uppväxt.

Kleeolirens armé. Infanteri. - Artilleri. -
Oknens karalleri.

i Midt emot de engelska besättningstrupperna, som bestå af
cirka 5,000 man visar vår bild Khedivens armé med sina egen-
artade typer. Af särskildt intresse är öknens kavalleri.

De heliga dukar-nas öfverföranole till M ekka.

, Hrvarje god muselman måste åtminstone en gång i sitt
lif göra en vallfärd till Mekka. Kostnaderna för de årliga pil-

ål å
 grimskaravanerna kosta den Egyptiska regeringen öfverl million
 .. kronor. i

senast

Vår bild visar den högtidliga prosession då de heliga du-
karne föras till Mekka. i

är

  
 

Nilens stränder. Becattningsanläggnin gar.

Nilen, som i storlek täflar med Amazon- eller Kongo-
floderna, erhåller sin väldiga vattenmassa från sina båda källarmar,
den blå och den hvita Nilen, hvilka sammantlyta vid staden Char-
tum. Här och hvar på stränderna af floden synas bevattnings-
anläggningar för att uppfordra nilvattnet till de fruktbara åkrarne.

å),

En utflykt till pgramielerna. Frän Kairo
till pgramiderna med elektrisk järnväg.
Vi lämna Kairo med den elektriska järnvägen och under

vår färd se vi öfverallt vidsträckta och bördiga fält genomkorsa-
de af kanaler. Pyramiderna synas i fjärran såsom ett par väl-

diga trehörningar, men så småningom framträda de ur bakgrun-
den och visa sina imposanta massor.

jsfn-fc-
W- å-xj

f

ana

s

   

å,

I
.Os

En klättring uppför (len stora pyramiden.

lDen stora pyramiden byggdes omkring 2850--2700 före
Kristus. Med hjälp af 12 beduiner begynner man klättringen
uppför de en meter höga trappstegen. På 10à15 minuter är
man uppe på toppen och har då lön för mödan, ty den här-
ligaste utsikt utbreder sig nu för ens blickar.

seen

.=(
.F

Sphinwen.

Ett i sten skulpteradt, kolossalt stort lejon framställdt i liggan-
de ställning med en höjd af cirka 20 meter och en längd af
57 meter.

  
 

il I: 

Q 0 Q En högst intressant och lärorik bildserie. Q Q Q

WWWWWWWWWWWK
WWWWWWIWWWWWIWWWWWWWWWÅ
Denna framställning utspelad som den är i den sköna

Senaste nyhet! Senaste nyhet! 
F" b k ll 

OP afnenS S u . ,e
natur med Pyreneernas mörka silhuetter som bakgrund

  

t

då!
XX;

fåroch i pittoreska tablåer skildrande tvåJ älskandes gri-
pande kärlekssaga, gör ett djupt intryck pä äskädaren.

Följande rubriker ange gången ai den gedigna handlingen.

. Till källan för att hämta vatten. l3. En öfverilad handling.

. Ett litet rendez-vous. I4. Den älskade träder medlande emellan.

. Hemligheten på skogsstigen. l5. Bort i sorg.

. Afskedet vid grinden. l6. Far och son träffas åter.

Den gamle landtbrukaren i arbete. I7. vDu ärförälskadimingrannesdotterat
Sonen träffar sin far. l8. Ett förtvitladt beslut.

Boskapen ulsläppes på bete. 19. Faderns misstankar.

. ):Dufåriekegåin påvårgrannesåkerlv 20. Mötet vid stranden.

. Osämja. 2l. En bekännelse.

. Fadern beklagar sig för sin son. 22. Far och son besöka grannen. ä

.w

sanne

 
 
  

 

fr fl 4I tf

. Grannen i sitt hem. 23. De gamle underhandla.
. Sonen går för att hämnas sin far. 24. Bröllopsglädje och försoningsglädje.

N-oowypgàww-

 i . . 

 

 

same

(åéåiåiàiàéàiåéäéà
Wai

 

ZA

En af Italiens vackraste städer, som kan söka sitt
ursprung ända frän medeltiden. Till staden, som är belä-
gen vid Adriatiska hafvet, framkommer man efter att
hafva färdats öfver otillgängliga klippor och höjdsträck-
ningar. Särskildt känd för sina vackra fornlämningar,
fästningsverk, slott, kyrkor och kloster är staden en syn-
nerligen gärna besökt plats.

:mp(

det

   

.i (ååàååiåiåéàååiàiåà

 

 

En högintressant reseskildring.

 

 

a

g

 

 

gw
vift Jb

I

wii-f ål

 

"Ack Värmland du sköna."

Hänförande Skildring från DEJEFORS.

1. Strandpartier. 1 5. Timmertlottning.

2. Vid fallen. 6. Laxfiske.

3. Fabriksanläggningarne. 7. Laxarne blänka i solskenet.
4. Bland strömhvirflarne. 8. Fångsten.

se

  
 

ess

w

ense:

 

i

 

PAUS I
Musik af elektriska pianot.

Från striderna i "The Wild West".

vaI1NE=IPI ocli
nybyggare

i fejd med hvarandra.

Den stolte präriekungen gäckad.

Glänsande naturtroget iscensatt äfventyrs- och kärleks-
drama frän präriestriderna är 1849, sättande allt som
hittills visats i denna väg fullständigt i skuggan.

 

 

 

En framställning af högt värde.

Den innehållsrika skildringen framställd i 7 hutvud-
serier och 60 afdelningar.

I. Kärleksdrömmar.

.Tom och Maria taga på aftonen 2. Björkstammens insegel.
afsked af hvarandra. 3. De hedyra sin kärlek för hvarandra.

II. Det röda guldet lockar.

. Guldsökarnas affärd mot Västern. l 8. Det gamla hemmet.

. De älskandes skiljoväg. 9. En sista kyss.

. Tom drar öster ut. J l0. På vägi prärievagnar till guldlandet.
. Maria måste följa sina föräldrar.

III. Ute på prärien.

I . En ensam jägare. I3. Öfvervadandet af en flod.
I2. Ett vänligt mottagande i skogen. I4. Nattläger.

IV. Indianer,

. En afbruten måltid. l8. Ett skott som ej träffade.
. Misstankar. l9. En hastig affärd.
. En krypande ovän. 20. Den kullsljälpta vagnen.

V. En tragedi på prärien.
. Hotande faror. 28. En het sammandrabbning.
. Förföljda af indianer. 29. Maria tilliångatages af indianerna.y
. Spännande ögonblick. 30. Den gamla farfadern lämnad som
. Kapplöpning för lifvet. död på platsen.
. Upphunna. SI. Han återkommer till medvetande och
. Striden bakom vagnen. släpar sig till jägarnas läger.
. Den sista försvarspunkten.

VI. Vid det gamla bostället.

. Inga underrättelser från Västern. 40. En ledtråd af en hvit jägare.

. Tom i förtvitlan. 4l. Indianlägret.

.Den gamla farfadern återkommer. 42. Räddningsförsöket.

. Sorgliga nyheter. 43. Tom fängslas.

.Marias öde. 44. Han bindes på en vild häst, som
. Angslan. släppes lös.

. Kärleken visar vägen. 45. Ett fruktansvärdt öde.

. Tom spanar efter sin fästmö.

v11. Riat för bil-immanae1 lifvet.

. Marias flykt. 54. Den vilda hästen infångas.

. Till häst för att rädda Tom. 55. Bojorna lösta.

. En beundransvärd ryttarinna. 56. En hjältebragd.

. En vild jakt. 57. Maria lyfter Tom upp på sin
. En modig kvinna. häst.

. Hän öfver prärien. 58. Indianerna förfölja.

. Stora svårigheter att öfvervinna. 59. l elfte timmen.

. Den älskade upphinnes. 60. Mot lugnare tider.

rr Å l I I [inf . . i . Å . :T .fr . s .i . 4
.f 1 . .A. gw.i-wy,;i,
j: .1, 1 i . . vi i . .. .

 [sy

 

Mi

 l

 

Senaste skrattnyhet.

En debut på motorcykel.

Urkomiskt kapplöpningsskämt i ett flertal genomroliga ätventyr och tillställningar.
En briljant skämtbild.

t.

vv

.(

  

i i.

U min i
..1 ÅA

 
 
   

 sLUTMARscH.

Rätt att ändra programmet förbehålles.

Fredagar; Nytt Program.

 

 

 

Eftertryck af programmet Iörbjudes.
.vamaanrrf fnaeaw

-Ll t Q "- t "i
Stockholm Stellan Ståls Boktrvckeri. 1909

    
   

ff! fl?- .
detta.

Information

Title:
Berliner
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain