#4819: Berlin

... ... :Ti-:(1
l (E IR L ll IN
BIOGRAFEN

DIREKTION: N. P. å AXEL NILSSON
I

 

 

 

 

 

 

 

 

ANMÄRKNINGSVÄRD NYHET!

e arktiska regionerna

Ur Releige 8: Roberts serie.

Vägen mot Nordpolen i lefvande bilder.

Afrean från midnattssolens land.
Oändligt OCh Öde ligger iShafVCf framför oss. Expeditionens skepp, som sakta glider fram
är det enda, som påminner Om lif. Den beundrade midnattsolens rödgula strålar brytas li de

underbaraste reflexer af de sakta böljande vattenmassorna förlänande åt islandskapet en Sagolik
fägring.

Expeditionsskeppet bryter sig fram bland ismassorna

Försjunken i stum beundran öfver den praktfulla synen dyker plötsligt däcket af expedi-
tionsskeppet upp hvarest operatören står och tar sina bilder.

En ogenomträngbar isgräns. -

Snart befinner sig emellertid skeppet framför en oöfverskådlig ismassa och en del af
manskapet stiger i land beväpnade med långa stafvar.

Ohoj I Hvaliiskar.

En annan bild. Från mastkorgen, hvarest en af matroserna är på utkik, höres plötsligt ett
hojtande att hvalfiskar äro i sikte och snart befinner sig skeppet framför

Hvaliiskstationen i Green Harbour, Spetsbergen.

Snart visar sig en hvalfisk, dessa de arktiska hafvens väldiga jättar, som mäta ända till
22 meter i längd och kunna väga upp till 1,500 centner. Den ena hvalfisken efter den andra
dyker upp till sist fullständigt innestängande skeppet. En sällsam syn är hela denna hvalfiskfamilj.

Bland Grönlands isberg.
,, Majestätiska monument från isvärlden.
Afven dessa sista bilder göra ett mäktigt intryck på åskådaren. Bildade af is och snö
flyta dessa i de märkvärdigaste faconer formade isberg omkring, dessa sedan årtusenden be-
stående naturens konstverk.

 

INTRESSANT NYHET!

Cementindustri

En bild, som man har både nöje och nytta af att se.

0 Från början till slut får åskådaren se huru denna. för byggnadsverksamhet m. m.
sa v1kt1ga vara, astadkornmes. Huru cementblocken gräfvas fram, och Sprängas i
stycken samt brännas och till sist förpackas.

Slutbilderna Visa ett väldigt cementblock, vägande Hera. hundra ontnere, göras i
ordnlng för att skickas i väg.

 

SPANSK DANS

Vid de dagliga tonerna från en guittarr sväfvar en vacker spanjorska, förd af sin mörkögde
kavaljer, omkring i en böljande graciös andalusisk vals.

Vackert och tilltalande.

 

Åldertlom skyddar mot dårskaper

Urkomika familjeinteriorer.

Det är herrn som tycker om frun och frun om herrn och herrn om jungfrun och jungfrun
om sonen i huset, allt i de lustigaste förvecklingar.

torartad humor! q - - Välspelning!

 

 

oo oo .. .. oo oo
oo oo .b . oo oo
MUSIK
oo oo :. .: oo oo
oo oo oo oo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
     
    

cuidspindetnw

Fantasirikt utstyrselstyeke utfördtj i naturliga färger.
Enastående nyhet af enastående effekt.

Några dvärgar äro ägare till insekter som åstadkomma öfverraskande arbeten.
En af dem, en spindel, har den egendomligheten att spinna guldnät. En bonde, som
kommit under fund med dvärgarnes hemlighet, stjäl spindeln, som gör honom rik.
Men på samma gång blir han girig och vägrar en dag att ge en fattig en
allmosa. Och genast är det slut med lyckan och han blir åter samma fattigman
som han förut var.

  
  
  

Storartad naturbild. Ö O O Praktfull färgfotograii.

Schaffhausen

Bländande naturskildring från den fagra
Rhentrakten framställd i naturliga färger.

Staden har ännu till i dag behållit sitt gamla utseende, med sina trånga gator, sina gaf-
velhus, sina torn och ornamenterade fontäner. Hvad som dock framför allt tilldrager sig främ-
lingens uppmärksamhet är Rhenfallen, som här bildats vid en sammanträngning af Hoden, och
som kasta sina brusande vattenmassor från platå till platå.

 

 

 

Giftermål i all hast

Herr von Schlaumatz för ett högt lif och hans förmögenhet är för länge sedan slut. -
Med de enträgnaste böner anropar han därför sin rike onkel om ett lån, men denne har tröttnat
på brorsonens ständiga tiggerier. .- Han utropar därför: aDen dag du gifter dig och blir en
stadgad karl, ställer jag 30.000 fr. till din dispositiona. - Det var något det! Istormande fart
skyndar herr S. till äktenskapsbyrån och snart har han äfven funnit sin ledsagarinna för lifvet.
Nu gäller det att skaffa vittnen; en sandwichman och en gatsopare äro villiga att följa med, så
en droska och iväg till prästen. Allt går i flygande Häng, icke utan lustiga äfventyr och snart
står brorsonen inför onkeln med sin hulda maka under arm, för att lyfta det utlofvade kapitalet,
hvilket äfven öfverlämnas. - Någon tid därefter ses herr S. i sitt hem som lycklig - familje-
pappa. - Nu betydligt stadgad.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.

Måndagar helt nytt program!

 

Sthlm, Stellan Ståls Boktryckeri 1.909.

Information

Title:
Berlin
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain