#4817: London

Pris :LO öre- I
Nivåmätare.antaganden-metervaraesdatabaserna-

trä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
  

tr

fa
U

gro a B" fc I 
ll Oll= lOQlä = 122! Qfll i
g ä -- Direktion: N. P. & AXEL NILSSON - gå?
, så
a- Ost 2 Bryggaregatan 2. 0b.! 
Dagligen föreställningar hvarje hel timma: å?
å
å . Hvardagar kl. 5-41, Sön- och Helgdagar kl. 1-6 och 7-11 e. m. g
-....-...- 4:-
-.-....-.--.-. .. åk
å I Vintersasongen 1908-09. I I i:
E Det omsorgsfullt Valda programmet består gg-
.5658 af uteslutande nyheter för stockholm. 
då. 1
g . 0 I. i
E - V1 sta. framst! I- äg-
iå år
.à
så W l dag "m gg.
4:!-
.Eå Glänsande nyheter! 
ä (Eventuel ändring af programmet förbehålles.) å
G-
å e rr ö e n a 
kr) gg:
:E MUSIKNUMMER. är
4-3 å
fä-
aå i . så?
dig . , l l , 
ä (fåÄ WU .e
s a 0 l a IOPB ä
e "m är
"är
få: Den i Norditalien belägna och för sin skönhet prisade alpsjön. 
E = Wden lilla staden Arona stiga vi om- 
:gg mm. bqrd ä en turistängare för att göra en man! g
"få w lustfärd å den hänförande insjön och 
få ankomma sä till Angera - Meinna 
q. - B lg" t w St -S t Cathe-
.ää rina ewniäöräi Isolanlsglla (skaörnlibetens ö) i
så - och Isola Madre (moderns ö), vidare till = år:
få umll Isolate pescatori (äskarnes ö), städerna Will ä?
få gg), Barena, rPallanga, hvarest en hän- y I i
i; - förande utsikt mot de Pontinska alperna :1-4,
å erbjuder sig. - Till sist en bedärande syn, då 
år: BMJ) 1sooille-en sjunkår 1iinkrusade l00131-Hgl-iticslrande BMJ) :få
(av öJorna, oc v r 1 a lusttripp är 1 än a. -
eä så?
4;- :få
rå - år
E o om. u" o I i?
s . ä?
å " af"
00 I .e år?
 Gastupptradande . E 
får

 

f.

...OO-.-.0.0...OO-iO-.I-.I 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

1
x,( J i 

 
 

x

dennamernvarrraetantvavarneI

U

ai

konsertsàngerskan

Greta lin ström

OBS. I ISvensk sång.

räntefrith

1
f;
x

 

 

 

 

 

0-0.-å 0-0...

 

 

 

 

 

 

O.

TORRENT.

Vacker naturbild..

 

 

t?GWMWWWÅWWWWW:tilitöwtwtgfmitältMäättäWWWWWWWÅWWWHWWWWWWE

:rtrtrirtdröitratrrrndntenfraenenda
:r

 

 

    
 
 
 

 
 

Den esvärlia ara lien. 

 av. Den som råkar ut för ett missöde, fär göra
i i sig beredd pä att ocksåJ få förargelse. Sanningen
f. häraf erfor en herre, som till följd af ett häftigt
äskväder lånade ett. paraply hos en bekant
familj.I Men det väntade honom något ännu
värre, slagen och stött lyckades det honom
ändtligen att äterlämna den fullständigt sönder-
rifna paraplyen till ägaren. Emottagandet som
väntade honom kan man föreställa sig.

 

 Gäsiu ptrrädande ffs.. 

o - - å
af den framstaende minnkern

 

tentan!rateratattrrntnwaatden.intensivarer

I
f:
u

3554 anåtétåtåtnwnwnwåanmliåéinwåwnwåwåäåwnwåååiäääåfäää FÄQGåWÅFnW

26393962;

ört QWWHW

 

f
1  

r den aktuella och omväxlande
repertoaren framhålles sär-
Skildt: President Fallieres, Roosevelt,
Castro, Kejsarne Nikolai II, Wilhelm II
och Franz Josef. Stössel, Abdul-Hamid,
Kinesiska regenter, Chamberlain, Kung
Oskar II, Gustaf V, Sven Hedin, Edvard

Grieg, Björnstierne Björnsson, Henrik Ibsen, Alb erti,
Waldemar Neumann o. s. v.

OBS.! Lifs lefvande ej på duken.
Originellt! Aktuellt!

 

BABYS VÄN.

En ovanligt näpen liten framställning, skildrande huru
den trogna hunden räddade sin lilla härskarinna.

Af tora rtad effekt.

1. De båda vännerna. l 8, Öfvermannad.

2. Sof godt mitt barn. 9. Hoppar ut genomfönstret.
3. Störd nattro. l 10. Förföljd.

-l

"i

 

 

 

f. Han hör sin herres röst. 11. Räddningen.
 Hunden bryter sönder 12. Ejn hjältebragd.

dörren. 13. Ater i hemmet.
(i. I sista ögonblicket. 14. En trofast vän.
7. En häftig strid.

lllll kllllllflllltl tilll ll Sill lll

Kemiskt.

 

  

WåwnwnwnwåwåwnwinwnwnwätätgfötnwntnwgftilmtwåätåwåwåwmåiFgWAWöZFKFÅFFEFnWÅan5?nwnwåwnäääwåwåmäHål?35

 

sLUTMARsCH.

 

 

Eftertryck af 11:):reagraeuxnxxet förbjudes.
Fredagar: Nytt program.
45igmåiiqliWWWWWWWWWWWWÅWWWWWWMWWÅ45:14me

STOCKHOLM. STILLAN STÄLS BOKTRYCKERI 1909.

egttrrrrararrvaravavaraetrtentandernaintetandennätstandard-watestatskratarattwavmdettttwatttarrankat-rerstatssekreterareneededstatssekreterare-ister:ettde

agreement-ne Å

Information

Title:
London
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain