#4816: London

.åt

i

vrvrvrraravavavravadrterteavarasrrrvaeerrataavsatta

a
v

äntrat

u

I

varande

n
u

sekreterare

:i

a

l

varaavriravawedae

n
u

dig,

tre

var

f:
u

I

verifierats

h
U

semestern

w

l
.als

L
x)

teatrar-ie

I:
u

I

dettaerrvrravaevaerrvaetrirvrra

teatrar

rt,

U

l

e?

l

U

daterat-.ärter"havererat

.l

tenrvrvrtearaarratreservatet;nattsvarta

r:
U

I

rie

i..

it

år,

svarvade

if;

fler.

Naktiviteternaherrtrender

U

arr

etavaieeiaeirvrravrvri

l
o
U

fiffel,

riderr

o

lett;

.de

verkatassisterandeirriterarrederierna

ia

à

t

var,

eller

rariteter

53

U

:Pris :LO öre-

sågasrisetdermaremissinstanserkassaregister
1s-

fondolkBlngäFCQäiQm

--- Direktion: N. P. & AXEL NILSSON -
Obs.! 2 Bryggaregatan 2. Ost

Dagligen föreställningar hvarje hel timma:

Hvardagar kl. 5-11, Sön- och Helgdagar kl. 1-6 och T-ll e. m.

 

-I Vintersäsongen 1908-09. .-

 

Det omsorgsfullt valda programmet består
af uteslutande nyheter för Stockholm.

 

Vi stå. främst!

 

 

 

 

 

   

l dag

Glänsande nyheter!

(Eventuel ändring af programmet förbehålles.)

ERQGEÅAG..

MUSIKNUMMER.

Lago di Maggiore

Wi)
Wi)

Den i Norditalien belägna och för sin skönhet prisade alpsjön.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

den lilla staden Arona stiga vi om-
ulllll bord ä en turistängare för att göra en mm!
Q lustfärd ä den hänförande insjön och. m
vind ankomma sä till Angera - Meinna .Vana
s..  - Belgirate -- Stresa H Santa Cathe- k. 
May) rina - förbi Isola bella (skönhetens ö) .MJJ
och Isola Madre (moderns ö), vidare till ...-
ulllll Isolate pescatori (fiskarnes ö), städerna "m"
m W Barena, Pallanga, hvarest en hän- m
 .......... förande utsikt mot de Pontinska alperna 
 erbjuder sig. - Till sist en bedärande syn, dä 
BMJ] solen sjunker i de finkrusade ooh glittrande Mb]
= böljorna, och vår lilla lusttripp är till ända. -
C - " O .- O .

 

 

 

Gåstupptrfädande

   

 

 

 

 

 

 

 

.IN-o-oo-o-o-oo-:o-oo-o

 

af

konsertsàngerskan

Greta lin slnlm

OBS. I

 

Svensk sång.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.3 .Taxis-1.; gir..
-1 :in 

 

 

 

TORRENT.

Vacker naturbild.

 

 

 

1I àII IL IL IL 1: II :I I

Den esvärliga ara-:lill

Den som räkar ut för ett missöde, fär göra
sig beredd pä att också. få. förargelse. Sanningen

familj. Men det väntade honom nägot ännu
värre, slagen och stött lyckades det honom
ändtligen att äterlämna den fullständigt sönder-
rifna paraplyen till ägaren. Emottagandet som
väntade honom kan man föreställa sig.

 

häraf erfor en herre, som till följd af ett häftigt
äskväder lånade ett paraply hos en bekant

äå

.se

L

ariarrreariraseareararllrrrirlreaaareraa

fx

n
u
4

få

fiftftfftlfålfäftfå

S
l

till;

WWW

Hi

e

Il?

ars

n
z,
I

Ii

.år

139?

rrrmrirmrrer

f
u

Iit

3?

569943

Wei

n
e

fettfrifittftfiftftftftftftfil

i

.31

lreerlerererel

n
e

l

elftfefelfiàqäifiiftftftftl

r.

grannar

e

n

Westlife

lr

9?

fil?SWWWWWWWÅWWWWÄfWifWWtWWWärftlfiliifälämift

l

e

i?

n

e

låda

S- seger

l

.a

arrangera aware

n

l

.i res

nu
3

l

Ciä-EFQQCMÅQCJWEQ

F

r den aktuella och omväxlande

repertoar-en framhållas sär-

skildt: President Fallieres, Roosevelt,

Castro, Kejsarne Nikolai II, Wilhelm II

och Franz Josef. Stössel, Abdul Hamid,

Kinesiska regenter, Chamberlain, Kung
Oskar II, Gustaf V, Sven Hedin, Edvard
Grieg, Björnstierne Björnsson, Henrik Ibsen, Alberti,
Waldemar Neumann o. s. v.

Macon Rouge
OBS.! Lifs lefvande ej på duken.
Originellt! Aktuellt!

BA h

En ovanligt näpen liten framställning, skildrande huru
den trogna hunden räddade sin lilla härskarinna.

Af storartad elfekt.

Ofvermannad.

Hoppar ut genom fönstret.
Förföljd.

Räddningen.

Illn hjältebragd.

Ater i hemmet. "

En trofast van.

De båda vännerna. 8.
Sof godt mitt barn. 9.
Störd nattro. 10.
Han hör sin herres röst. 11.
Hunden bryter sönder 12.

dörren. A 13V
I sista ögonblicket. I 14.

CTHÅOSLGl-l

. En häftig strid.

 

e

segraren

n

l

e

ters

l

se

u

få?

arms

(få

Watt-9969FWWWWMWWMWWW?flftfeffmift?Wlft

n
s

l

url llnslmàlaren mala e sin ra

Kom iskt.

sLUTMARscH.

 

 

Eftertryck af programmet förbjudes.

Fredagar: Nytt program.

arsarmaareaamsavsearsmarkerasearlier-mersmak

STOCKHOLM, STELLAN STÅLS BOKTRYCKERI 19.9.

arlrlrlrnareareaaaredenna

35

Information

Title:
London
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain